منبع پایان نامه درباره ۵۲، ۳-۲-۴-، فنول، ۳-۲-۶-۱-

شناخت و تهیه مواد و وسایل موردنیاز برای انجام کارهای آزمایشگاهی ۴۵
۳-۲- ۳- دستگاه و روش ساخت ۴۶
۳-۲-۴- روی اکسید ZnO ۴۸
۳-۲-۴- ۱- سنتزZnO ۵۰
۳-۲-۵- سنتز CuO ۵۱
۳-۲-۶- حذف فنول از پساب ۵۲
۳-۲-۶-۱- روش مخلوط کردن مکانیکی ۵۲
۳-۲-۶-۲- روش اشباع سازی مرطوب ۵۳
۳-۲-۷- تهیه محلول آزمایشگاهی حاوی فنول ۵۵
۳-۲-۸- شناسایی محلول

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژه های کلیدی قانون اساسی

دیدگاهتان را بنویسید