منبع پایان نامه درباره SPD، می‌شود.امروزه، ε_ev3، سیلان

دانلود پایان نامه

دو ویژگی تمایل به حالت اشباع دارند. ایراد عمده مواد با ساختار ریز مربوط به داکتیلیته آن‌ها می‌باشد. مواد UFG6 بدست آمده توسط SPD منجر به رفتار سوپر پلاستیک این مواد در دماهای پایین و نرخ تغییر شکل‌های بالا می‌شود.امروزه اکثر مطالعات انجام شده در زمینه SPD مربوط به مکانیزم سیلان فلز و ریز شدن دانه‌ها با کرنش‌های کم ε_ev<3 و کرنش‌های زیاد ε_ev>3 می‌باشد.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهمحیط زیست

دیدگاهتان را بنویسید