پایان نامه ارشد درباره بدرمان، توپرکه، قطعی).، میابد.

دانلود پایان نامه

بیوپسی تا تشخیص سرطان بتوسط آسیب شناس داده شود.
– جلوگیری از سرطان، با برداشتن ضایعاتی که بعدا سرطانی میشوند.
– برداشتن تومورهای موضعی( درمان قطعی).
– برداشتن مقداری از تومور تا آنجا که ممکن است تا حجم سلول سرطانی کاهش میابد.
– برداشتن متاستازها در تومورهای توپرکه گاهی بدرمان قطعی کمک

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره موعود"،، "بودای، نشانده، پاکی

دیدگاهتان را بنویسید