پایان نامه ارشد درباره شیمی درمانی

وسیله ایست که میتواند در همه جای بدن سلول سرطانی را نابود کند. شیمی درمانی قادر است بعضی از سرطانها را بکلی بهبود بخشد و نهایت تاثیر آن وقتی است که مقدار تومور کم باشد. درمان ایمنی Immune therapy براساس وجود آنتی ژن تومور و آنتی کور برعلیه آن استوار است. در تومورهای تجربی و تومورهای انسانی هردو آنتی ژن و آنتی کور تومورآل نشان

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه با موضوعارتکاب جرم، قانون مجازات، حقوق جزا

دیدگاهتان را بنویسید