پایان نامه ارشد درمورد نارسایی هیجانی-فروش فایل

نورکوال (2006)، در پژوهشی دریافتند که احساس پیوستگی بر بهبود کیفیت زندگی و تندرستی بیماران مزمن تاثیر زیادی دارد.
پژوهشی که پلانت و لی (2002)، انجام دادند به این نتیجه رسیدند که احساس پیوستگی با بهزیستی روانشناختگی و جسمی و عوامل شخصیتی مانند خوش بینی، عزت نفس و احساس تسلط رابطه مثبت دارد.
گلدمن (1995)، طبق شواهد پژوهشی افرادی که احساس پیوستگی بیشتری دارند از لحاظ جسمانی سالمتر و استرس و اضطراب کمتری را تجربه می کنند از این رو احساس پیوستگی می تواند رضایت از زندگی را بالا ببرد.
سومینن، هلینیوس، بلومرگ، اوتلاوکوسکن وو (2001)، در پژوهشی نتیجه گیری کردند که احساس پیوستگی قوی تری پیش بینی کننده وضعیت جسمی و میزان تندرستی زنان و مردان است.

ب) رابطه نارسایی هیجانی و شادکامی و متغیرهای مربوطه
پالمر، دونالدسون و استوک (2002)، در پژوهشهای مجازی نشان دادند، که نارسایی هیجانی با رضایت از زندگی و شادکامی همبستگی منفی دارند.
سالمینن، ساریجاووی و تویکا (2002)، در مطالعه ای نشان دادند که افراد دارای نارسایی هیجانی کارکرد جسمی و اجتماعی کمتر، مشکلات هیجانی بیشتر و بهزیستی هیجانی پایین کمتری نسبت به افراد سالم دارند.
ماتیلا، پوتامن، کوی و بیستو، سالوکانگاس و جوکاما (2007) دریافتند که نارسایی هیجانی پیش بینی کننده مهمی برای رضایت کمتر از زندگی است .
در پژوهشهای ماتبلد و همکاران (2007)، واینری و همکاران (1985)، نتیجه گیری شده است که نارسایی هیجانی کیفیت زندگی را پایین می آورد و سلامت عمومی و کارکرد اجتماعی آسیب می بیند و احساس پیوستگی باعث افزایش رضایت از زندگی می شود.
بشارت (1388)، در پژوهشی که با عنوان رابطه سبک های دلبستگی و نارسایی هیجانی در یک نمونه 306 نفری دانشجو از رشته های مختلف دانشگاه تهران انجام داد به این نتیجه دست یافت که بین نارسایی هیجانی و مولفه های آن با بهزیستی روانشناختی رابطه منفی معنادار و با درماندگی روانشناختی، اضطراب و افسردگی رابطه مثبت معنادار وجود دارد.
برنیام و جیمز (1994) عوامل خانوادگی مرتبط با نارسایی هیجانی را بررسی کردند. نتایج این پژوهش نشان داد کودکانی که در محیط هایی بزرگ شده اند که از نظر جسمانی و هیجانی نا امن بوده و در آنها از آشکارسازی هیجان ها ممانعت بعمل می آمده، مقابله موفق با حالت های هیجانیشان را یاد نمی گیرند و در نتیجه از تجربه هیجان ها ناراحت می شوند. این دشواری ها و فقدان سرمشق های مناسب برای ابراز هیجان ممکن است به نگرانی و دو سوگرایی در ابراز احساسات منتهی شود.

ج) پژوهشهای در زمینه احساس پیوستگی، نارسایی هیجانی و شادکامی
نوربخش و همکارانش (1384)، طی تحقیقی به بررسی رابطه سبک زندگی و شادکامی و سلامت روانی دبیران زن و زنان خانه دار شهرستان بشرویه پرداختند. نتایج نشان داند که بین نمرات سبک زندگی با شادکامی دو گروه رابطه مثبت معناداری وجود دارد. نتیجه کلی تحقیق حاکی از این بود که میزان شادکامی زنان خانه دار بیش از معلمان است و با بهبود سبک زندگی افراد، میزان شادکامی و سلامت روانی آنان افزایش می یابد.
پاییزی و همکاران (1386)، تحقیقی با عنوان بررسی اثربخشی آموزش ابراز وجود بر شادکامی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه دوم رشته علوم تجربی دبیرستانهای تهران انجام دادند نتایج تفاوت معناداری را بین نمره شادکامی پیش آزمون و پس آزمون و پیگیری در گروه آزمایش نشان داد همچنین نتایج حاکی از این بود که آموزش مهارتهای ابراز وجود (درخواست کردن، بله گفتن ، نه گفتن، ابراز احساسات منفی و انتقاد سازنده) باعث افزایش شادکامی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه دوم دبیرستان می شود.
امانی و هادیان (1387)، طی تحقیقی اثربخشی مهارتهای اجتماعی بر افزایش میزان شادکامی دانشجویان را مورد مطالعه قرار دادند. یافته های پژوهش نشان داد روش آموزش مهارتهای اجتماعی لوین سون و گوت لیب در افزایش میزان شادی دانشجویان موثر است . همچنین با توجه به نتایج بدست آمده بین میزان شادی دختران و پسران دانشجو تفاوت معناداری وجود نداشت.
خوش کنش و کشاورز افشار (1387)، در پژوهشی با عنوان رابطه شادکامی و سلامت روانی دانشجویان، به این نتیجه دست یافتند که بین احساس شادکامی و مشکلات روانی، علائم جسمانی، اضطراب و افسردگی در دانشجویان دختر و پسر رابطه منفی وجود دارد.
امیدیان (1388)، در پژوهشی به بررسی وضعیت سلامت عمومی و شادکامی در دانشجویان یزد پرداخت. نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که شادکامی با نمره کلی اختلال روانی و خرده مقیاس های آن رابطه معکوس دارد.
اسماعیلی فر (1389)، در پژوهشی با عنوان سهم خودکارآمدی در پیش بینی شادکامی دانش آموزان دختر دبیرستان های رودهن، به این نتیجه دست یافت که خودکارآمدی میتواند شادکامی دانش آموزان را به طور موثر پیش بینی کند.
پرغندان و همکاران ( 1389)، پژوهشی با عنوان بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان و شادکامی دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان بر روی 20 دانش آموز که نمره پایینی در پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ)وشادکامی آکسفورگرفته بودند، انجام دادند. یافته ها نشان داد که نمره ی گروه آزمایش پس از آموزش مهارتهای زندگی به طور معنی داری افزایش داشته است.

2-5 جمعبندی
امروزه از جمله عواملی که در همه ابعاد زندگی اجتماعی و تحصیلی افراد تأثیر دارد شادکامی است. شادکامی نگرشی است که افراد را در رویارویی با رویدادهای دشوار در مقابل افتادن در گرداب بی تفاوتی، ناامیدی و افسردگی مقاوم می سازد. بنابراین شادکامی پیامدهای مثبتی برروی سبک زندگی و موفقیت تحصیلی افراد دارد و میل به انجام رفتارهایی که با موفقیت تحصیلی مرتبط هستند را افزایش می دهد.
شادکامی غالبا توام با کارکرد مطلوب و سلامتی روانی است و تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی قرار دارد. احساس پیوستگی سازه ای است که توسط آنتونوسکی (1993) برای نشان دادن مقابله موفقیت آمیز در برابر فشارزاهای زندگی بیان شده است. ایشان احساس پیوستگی را به عنوان سازه ای تعریف کرده است که جهت گیری کلی فرد و احساس اعتماد و پویایی مداوم و فراگیر را در زندگی و دنیای پیرامون انسان را نشان می دهد. نارسایی هیجانی، سازه شخصیتی است که با فقدان خیالپردازی، ظرفیت کم برای افکار سمبولیک و ناتوانی برای تجربه و بیان هیجانات مثبت مشخص می شود. نارسایی هیجانی به حالتی اطلاق می شود که در اثر آن فرد در درک پردازش و هیجانات خود مشکل دارد.
در راستای توجه به متغیرهای فوق پژوهشهایی با عنوان عوامل خانوادگی مرتبط با نارسایی هیجانی (برنیام و جیمز،1994)، رابطه بین احساس پیوستگی با بهزیستی روانشناختی و جسمی و عوامل شخصیتی (پلانت و لی، 2002)، بررسی رابطه بین عوامل روان شناختی (تجارب استرس زا، حمایت اجتماعی و ویژگیهای شخصی) با شادکامی (کارین و همکاران، 2003)، رابطه بین نارسایی هیجانی با رضایت از زندگی، ماتیلا و همکاران (2007)، رابطه بین احساس پیوستگی و سبک زندگی (اوچیال و همکاران، 2001)، اثربخشی مهارتهای اجتماعی بر افزایش میزان شادکامی دانشجویان (امانی و هادیان، 1387)، بررسی رابطه بین متغیرهای احساس پیوستگی و عملکرد شغلی با میانجیگری راهبردهای مقابله و سلامت عمومی (احتشام زاده و همکاران، 1389)، همبستگی بین احساس پیوستگی و بهزیستی روانی (شریفی و آقا یوسفی، 1389)، بررسی ارتباط احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با رضایت از زندگی (آذر کیامرثی و رضا ایل بیگی، 1390) صورت گرفته است. که این پژوهش بر نقش احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی در زندگی افراد اشاره دارند، ولی پژوهشی در زمینه رابطه بین احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی دانشآموزان صورت نگرفته است، در این راستا این پژوهش درصدد است تا به بررسی این موضوع در بین دانشآموزن منطقه درودزن بپردازد.بنابراین پژوهش حاضربرای پاسخگویی به سوال فوق فرضیه های زیررابه محک آزمایش قرارداده است:

شکل 1-2 مدل مفهومی پژوهش
2-6 فرضیه های پژوهش
بین احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد.
ابعاد احساس پیوستگی قادر به پیش بینی شادکامی دانشآموزان می باشد.
ابعاد نارسایی هیجانی قادر به پیش بینی شادکامی دانشآموزان می باشد.
سوال پژوهش:
کدامیک از متغیرهای احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی پیش بینی قوی تری برای شادکامی می باشد؟

فصل سوم

روش اجرای تحقیق
در این فصل ابتدا، طرح تحقیق، جامعه آماری، روش نمونهگیری و حجم نمونه توضیح داده میشود. معرفی ابزار اندازهگیری و تعیین روایی و پایایی آنها، بخش بعدی این فصل را تشکیل داده است. در پایان، روش های اجرای پژوهش، شیوه های تجزیه و تحلیل داده ها و ملاحظات اخلاقی معرفی شده است.

3-1 طرح پژوهش
پژوهش حاضر از نوع علمی بوده است و با توجه به اینکه هدف پژوهش بررسی رابطه بین احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی میباشد، برای اجرای آن از روش توصیفی همبستگی استفاده شده است.

3-2 جامعه ونمونه آماری :
جامعه پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دبیرستانی روزانه عادی دختر و پسر منطقه درودزن به تعداد 1080 نفر در سال تحصیلی 1393- 1392 می باشد. با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد 283 نفر از دانشآموزان به عنوان حجم نمونه آماری پژوهش برآورد شده است که بااستفاده ازروش نمونه گیری دردسترس این تعدادانتخاب شدند.

3-3 وضعیت جمعیتشناختی نمونه پژوهش
جدول(3-1): توزیع فراوانی و درصد حجم نمونه بر حسب جنسیت
جنسیت فراوانی درصد
پسر 148 30/52
دختر 135 70/47
جمع 283 100
بر اساس اطلاعات جدول (3-1) 30/52 درصد از حجم نمونه را دانشآموزان پسر و 70/47 درصد را دانشآموزان دختر تشکیل دادهاند.

3-4 ابزار پژوهش
در این پژوهش از سه پرسشنامه شادکامی آکسفورد، فرم کوتاه مقیاس احساس پیوستگی آنتونوسکی و پرسش نامه نارسایی هیجانی تورنتو استفاده شده است.

مقیاس شادکامی آکسفورد
مقیاس شادکامی آکسفورد (OHI)یکی از ابزارهای خودسنجی معروفی است که در اکثر پژوهشهای مربوط به شادکامی و نیز در تحقیق حاضر مورد استفاده قرارگرفته است.این مقیاس دارای 29 ماده است و براساس دیدگاه آرگیل، مارتین و کراسلند (1989به نقل از آرگیل،2001)درباره احساس شادکامی و نیز نظر بک درباره افسردگی تهیه شده است. آرگیل و همکاران (1989)پایایی این ابزار را به روش آلفای کرونباخ 90/0و پایایی بازآزمایی آن را پس از 7 هفته 78/0 گزارش کردهاند. همچنین، علی پورونور بالا (1999) نیز ضریب اعتبار آن را با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ روی 132نفرنمونه ایرانی معادل93/0 و پایایی آن را 92/0 گزارش کرده اند.
این مقیاس دارای 29 ماده 4 گزینه ای دارد که گزینههای آن به ترتیب از صفر تا 3 نمرهگذاری می شوند بدین صورت که به گزینه اضلاً نمره صفر، گزینه کم نمره1، گزینه متوسط نمره2 و گزینه زیاد نمره3 تعلق می گیرد و جمع نمرات 29 گانه نمره مقیاس تشکیل می دهد.

اعتبار و روایی پرسشنامه شادکامی آکسفورد :
پرسشنامه شادکامی آکسفورد که توسط علی پور و نوربالا (1378)، به فارسی ترجمه شده با روش دو نیمه کردن به روش اسپیرمن براون مقدار 92/0 و به روش گوتمن 91/0 گزارش شده است (علی پور و نوربالا ، 1378 ).

برای بررسی اعتیار و روایی فهرست شادکامی آکسفورد از نظر همسانی درونی نشان داد که تمام گزاره های این فهرست با نمره کل همبستگی بالایی داشتند . آلفای کرونباخ برای کل فهرست برابر 91/0 بود. همبستگی پیرسون بین فهرست شادکامی آکسفورد با فهرست افسردگی بک و زیر مقیاس های برونگردی و نوروزگرایی به ترتیب برابر با 48/0 ، 45/0 ، 39/0 بود که روایی همگرا و واگرای فهرست شادکامی آکسفورد را تأیید کرد. نتایج تحلیل عاملی با استخراج 5 عامل رضایت از زندگی، حرمت خود ، بهزیستی فاعلی، رضایت خاطر و خلق مثبت توانستند با ارزش ویژه بزرگ تر از یک در مجموع 7/49 درصد واریانس کل را تبیین کنند. بنابراین یافته های پژوهش نشان داده است که فهرست شادکامی آکسفورد برای اندازه گیری شادکامی در جامعه ایرانی از اعتبار و روایی مناسب برخوردار است (علی پور و آگاه هریس، 1386). پژوهش ابراهیمی (1392) پایایی پرسشنامه را با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ 82/0 به دست آورده است پژوهشگر با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه را 84/0 بدست آورده است.

پرسشنامه احساس پیوستگی
پرسشنامه احساس پیوستگی آنتونوسکی (1987) حاوی 29 سؤال 5 گزینه ای است که از 1 تا 5 درجه بندی شده است. روش نمرهگذاری به صورت لیکرت و در 13 سؤال به صورت معکوس است. تکمیلکننده پرسشنامه احساس پیوستگی میزان توافق خود را با هر ماده از طریق تأیید یکی از 5 درجه، مشخص می سازد. ضمناً هر شماره انتخاب شده، نمره همان سؤال محسوب میشود با این تفاوت که 13 سؤال از این پرسشنامه (1، 4، 5، 6، 7، 11، 13، 14، 16، 20، 23، 25، 27) به صورت معکوس نمره گذاری میشود و در نهایت مجموع اعداد انتخاب شده به عنوان نمره فرد در آزمون تلقی میشود. در این پرسشنامه حداقل و حداکثر نمره قابل اخذ برای مشارکت کننده بین 230-29 است. پرسشنامه احساس پیوستگی شامل سه بعد میباشد که در زیر به تفکیک گویه های مربوط به انها آمده است:

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قابل درک بودن: 1، 3، 5، 10، 12، 15، 17، 19، 21، 24، 26 نمره این خرده مقیاس بین 55-11 میباشد.
کنترل پذیری: 2، 6، 9، 13، 18، 20، 23، 25، 27، 29 نمره این خرده مقیاس بین 50-10 میباشد.
معنی دار بودن: 4، 7، 11، 14، 16، 22، 28 نمره این خرده مقیاس بین 35-7 میباشد.
پایایی و روایی
روایی این پرسشنامه در پژوهش آقایوسفی و شریف (1389) به صورت محتوایی مورد تأیید قرار گرفته است. در ارتباط با پایایی و اعتبار پرسشنامه 29 مادهای احساس پیوستگی آنتونوسکی (1993) در یک بررسی در مورد روایی و پایایی پرسشنامه 29 سؤالی با داده های بدست آمده از بررسی در 20 کشور مختلف نتایج زیر بدست آمد:
در 26 مطالعه با بهره گرفتن از آزمون 29 سؤالی، اندازه آلفای کرونباخ بدست آمده برای ثبات درونی، از 82/0 الی 95/0 را شامل میشد. همبستگی بدست آمده از آزمون – بازآزمون، ثبات قابل توجه 54 درصد در فاصله 2 سال را نشان میداد. همچنین اریکسون و لینداستروم (2007) در یک بررسی سیستمی روی مجموعه 458 مقاله علمی در 13 پایان نامه دوره دکتری که بین سالهای 1992 و 2003 منتشر شده بودند، نتیجه گیری کردند که پرسشنامههای احساس پیوستگی (29 سؤالی و 13 سؤالی آن) پایا و معتبر هستند و قابلیت کاربرد بین فرهنگی را دارند. آلفای بدست آمده برای پرسشنامه 29 مادهای در 124 پژوهش، رقم 70/0 الی 95/0 را نشان داد. آزمون – بازآزمون بیانگر ثبات پرسشنامه ها بود و نشان دهنده همبستگی 69/0 تا 78/0 در فاصله یک سال، 64/0 برای دو سال، 42/0 تا 45/0 برای 4 سال، 59/0 تا 67/0 برای 5 سال و 54/0 برای 10 سال بود. در پژوهشهای جدیدتر، آلفای پرسشنامه 29 مادهای، 84/0 و 86/0 برآورد شده است. مجموعاً شواهد پژوهشی نشان میدهد پرسشنامه 29 مادهای احساس پیوستگی از اعتبار پژوهشی در حوزه تحقیقات روانشناختی و علوم سلامت برخوردار است. در این پژوهش پژوهشگر با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه را 79/0 برآورد کرده است.

پرسشنامه نارسایی هیجانی
پرسشنامه نارسایی هیجانی تورنتو مخصوص کودکان و نوجوانان از نسخه اصلی پرسشنامه نارسایی هیجانی بزرگسالان گرفته شده و توسط ریف ، استروالد و نزوگت (2005) ساخته شده است. این پرسشنامه 20 سوال دارد که با مقیاس لیکرت سه درجه ای (کاملا، تا حدودی و به هیچ وجه ) پاسخ داده می شود و سه عامل ناتوانی در شناسایی احساسات، ناتوانی در توصیف احساسات و سبک تفکر عینی را مورد ارزیابی قرار می دهد.
ناتوانی در شناسایی احساسات: 1، 3، 6، 7، 9، 13، 14 نمره این خرده مقیاس بین 21-7 میباشد.
ناتوانی در بیان احساسات: 2، 4، 11، 12، 17 نمره این خرده مقیاس بین

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *