پایان نامه ارشد درمورد نارسایی هیجانی

دانلود پایان نامه

15-5 میباشد.
سبک تفکر عینی: 5، 8، 10، 15، 16، 18، 19، 20 نمره این خرده مقیاس بین 24-8 میباشد.
در این مقیاس سؤالهای 4، 10، 18 و 19 به صورت معکوس نمره گذاری میشود.
پایایی و روایی
روایی همزمان مقیاس نارسایی هیجانی بر حسب همبستگی بین زیرمقیاسهای این آزمون و مقیاسهای هوش هیجانی، بهزیستی روانشناختی و درماندگی روانشناختی بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین نمره آزمودنیها در مقیاس نارسایی هیجانی کل با هوش هیجانی (001/0 P، 80/0-=r)، بهزیستی روانشناختی (001/0 P، 78/0-=r) و درمانگی روانشناختی (001/0 P، 44/0-=r)، همبستگی معنادار وجود دارد. ضرایب همبستگی بین زیرمقیاسهای نارسایی هیجانی و متغیرهای فوق نیز معنادار بود. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نیز وجود سه عامل دشواری در شناسایی احساسات، دشواری در توصیف احساسات و تفکر عینی را در سه نسخه فارسی مقیاس نارسایی هیجانی تأیید کردند (بشارت، 2007).
ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس 75/0 بدست آمده است.ضریب همبستگی خرده مقیاس این آزمون با چک لیست نشانه های روانی از 07/0 تا 48/0 گزارش شده است. ابوالقاسمی، حرفتی و رضایی (1390) در پژوهشی همبستگی مقیاس نارسایی هیجانی را با مقیاس آزار روانی (34/0-=r) و غفلت روانی (20/0-=r) معنی دار بدست آوردند (01/0p). پژوهشگر پایایی پرسشنامه را با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ 83/0 بدست آورده است.

3-5 شیوهی اجرای پژوهش
محقق برای شروع فعالیتهای اجرایی پایاننامه از معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان معرفینامه دریافت نمود. با توجه به اینکه جامعه آماری پژوهش دانشآموزان مقطع متوسطه آموزش و پرورش منطقه درودزن بوده، معرفینامه ارائه شده در حقیقت مجوز فعالیت برای انجام پژوهش در این سازمان بود. سپس پژوهشگر با مراجعه به بخش پژوهش و مدیریت این سازمان مجوز اجرای پژوهش در آموزش و پرورش این منطقه را دریافت نمود. جهت اجرای پرسشنامه نیز محقق و همکاران محقق با تک تک مخاطبین ملاقات حضوری داشته و ضمن بیان اهمیت کار، پرسشنامه را اجرا نمودند.

3-6 روش تجزیه وتحلیل آماری
تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه، در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفته است. در سطح آمار توصیفی از آمارهایی نظیر فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار استفاده شده و در سطح آمار استنباطی نظر به اینکه استفاده از آزمون پارامتریک مستلزم اطمینان از نرمال بودن توزیع داده ها بوده ابتدا آزمون کالموگرف – اسمیرنف اجرا و پس از آن برای تجزیه تحلیل داده ها از آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان استفاده شد. این کارها از طریق نرم افزار spss 16 محاسبه گردید.

3-7 ملاحظات اخلاقی
به منظور اطمینان دادن به آزمودنیها، جهت محرمانه ماندن پاسخهای آنها، هیچ گونه اسم و مشخصات فردی ثبت نگردید و در زمان توزیع پرسشنامه ها این اطمینان به آنها داده شد تا به دور از هرگونه استرس پاسخ های خود را ارائه دهند.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

در این فصل داده‌های جمعآوری شده با توجه به فرضیه های پژوهش توصیف و تجزیه وتحلیل شدهاند. ابتدا یافتههای توصیفی نمونهی پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و سپس نتایج مربوط به فرضیه های پژوهش آورده شده است.

4-1: یافتههای توصیفی
جدول(4-1):شاخصهای آماری احساس پیوستگی، نارسایی هیجانی و شادکامی
متغیر میانگین انحراف معیار حداقل نمره حداکثر نمره
احساس پیوستگی قابل درک بودن 10/37 25/6 11 55
کنترل پذیری 45/42 78/5 10 50
معنی دار بودن 93/29 59/4 7 35
نمره کل احساس پیوستگی 18/114 11/13 28 140
نارسایی هیجانی ناتوانی در شناسایی هیجانات 22/13 62/2 7 21
ناتوانی در بیان احساسات 37/10 30/4 5 15
سبک تفکر عینی 82/16 35/2 8 24
نمره کل نارسایی هیجانی 42/40 65/5 20 60
شادکامی 75/50 95/14 0 87

در جدول (4-1) میانگین و انحراف معیار احساس پیوستگی، نارسایی هیجانی و شادکامی در نمونه مورد پژوهش نشان داده شده است.

4-2: یافتههای استنباطی
در این قسمت وضعیت استنباطی فرضیه های پژوهش طی جدولهایی ارائه شده است.

جدول شماره(4-2): آزمون کولموگرف اسمیرنف
متغیر کولموگرف اسمیرنف
آماره ها درجه آزادی سطح معناداری
قابل درک بودن 667/0 282 667/0
کنترل پذیری 566/0 282 906/0
معنی دار بودن 793/0 282 556/0
ناتوانی در شناسایی هیجانات 235/1 282 095/0
ناتوانی در بیان احساسات 599/2 282 065/0
سبک تفکر عینی 033/1 282 236/0
شادکامی 843/0 282 476/0
با توجه به اینکه یکی از شروط نرمال بودن متغیر وابسته این است که؛ سطح معناداری آزمون کولموگرف و اسمیرنف(05/0 ≥p) می باشد لذا با توجه به اینکه سطح معناداری این آزمون بالاتر از 05/0 می باشد، نرمال بودن آن مفروض است.

فرضیه اول پژوهش: بین ابعاد احساس پیوستگی و ابعاد نارسایی هیجانی با شادکامی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد.
برای بررسی این فرضیه پژوهش از آزمون آماری ماتریس همبستگی استفاده می شود.
جدول 4-3: ماتریس همبستگی بین ابعاد احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی
متغیرها 1 2 3 4 5 6 7
1- قابل درک بودن 1

2-کنترل پذیری **33/0 1

3-معنی دار بودن **36/0 **45/0 1

4-ناتوانی در شناسایی هیجانات 14/0- 06/0- 16/0- 1

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

مطلب مشابه :  پایان نامه :کیفیت زندگی زنان-پایان نامه آماده

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

5-ناتوانی در بیان احساسات 01/0- 05/0 07/0- 014/0 1

6-سبک تفکر عینی 09/0 03/0 06/0- 053/0 001/0 1
7-شادکامی *24/0 **29/0 *19/0 **41/0- *18/0- 15/0 1
**P≤01/0 *P≤0/05
بر اساس اطلاعات جدول (4-3) بین ابعاد احساس پیوستگی (قابل درک بودن، کنترل پذیری و معنی دار بودن) با شادکامی دانشآموزان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، مقدار این رابطه به ترتیب برابر با 24/0 و 29/0 و 19/0 میباشد و از بین ابعاد نارسایی هیجانی بین ناتوانی در شناسایی هیجانات و ناتوانی در بیان احساسات با شادکامی رابطه منفی و معناداری وجود دارد مقدار این رابطه به ترتیب برابر با 41/0- و 18/0- میباشد. ولی بین سبک تفکر عینی با شادکامی رابطه ای مشاهده نگردید.
فرضیه دوم: ابعاد احساس پیوستگی قادر به پیش بینی شادکامی دانشآموزان می باشد.
برای بررسی این فرضیه از آزمون رگرسیون همزمان استفاده شده است.
جدول 4-4 نتایج رگرسیون ابعاد احساس پیوستگی با شادکامی
شاخص آماری
متغیر پیش بین R 2R F df p B Beta t sig
قابل درک بودن 33/0 11/0 918/3 280 011/0 392/0 297/0 098/2 041/0
کنترل پذیری

633/0 245/0 178/2 032/0
معنی دار بودن

120/0 99/0 023/1 122/0

همانطور که درجدول 4-4 مشاهده میشود ضریب همبستگی چندگانه برابر با 33/0 = R و ضریب تعیین بهدستآمده برابر با 11 /0=R2 میباشد. این امر بیانگر این است که ابعاد احساس پیوستگی جمعاً حدود 11 درصد از تغییرات شادکامی را پیشبینی میکنند. همچنین، با توجه به سطح معناداری و بتا میتوان پی برد که بعد قابل درک بودن و کنترل پذیری درسطح 05/0 p≤ به طور مثبت دارای قدرت پیش بینی معنادار قوی تری برای متغیر شادکامی می باشد. در مرحله دوم بعد کنترل پذیری 245/0 = B قادر به پیش بینی شادکامی می باشد. لیکن بعد معنی دار بودن قادر به پیش بینی شادکامی نمی باشد.

فرضیه سوم: ابعاد نارسایی هیجانی قادر به پیش بینی شادکامی دانشآموزان می باشد.
برای بررسی این فرضیه از آزمون رگرسیون همزمان استفاده شده است.
جدول 4-5 نتایج رگرسیون ابعاد نارسایی هیجانی با شادکامی
شاخص آماری
متغیر پیش بین R 2R F df p B Beta t sig
ناتوانی در شناسایی هیجانات 46/0 21/0 350/8 280 001/0 437/0- 427/0- 616/4- 001/0
ناتوانی در بیان احساسات

282/0- 210/0- 610/2- 055/0
سبک تفکر عینی

135/0 179/0 930/1 057/0

همانطور که درجدول 4-5 مشاهده میشود ضریب همبستگی چندگانه برابر با 46/0 = R و ضریب تعیین بهدستآمده برابر با 21 /0=R2 میباشد. این امر بیانگر این است که ابعاد نارسایی هیجانی جمعاً حدود 21 درصد از تغییرات شادکامی را پیشبینی میکنند. همچنین، با توجه به سطح معناداری و بتا میتوان پی برد که بعد ناتوانی در شناسایی هیجانات درسطح 05/0 p≤ به طور منفی دارای قدرت پیش بینی معنادار برای متغیر شادکامی میباشد.

سؤال پژوهش: کدامیک از متغیرهای احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی قدرت پیش بینی قویتری برای شادکامی دارند؟
برای بررسی این فرضیه از تحلیل رگرسیون به شیوه همزمان استفاده شده است.
جدول 4-6 نتایج رگرسیون گام به گام پیش بینی شادکامی از روی احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی
مرحله متغیر F df P t P
1 احساس پیوستگی 401/10 280 15/0 001/0 330/0 69/5 001/0
2 احساس پیوستگی 063/7 280 13/0 001/0 307/0 166/3 001/0
نارسایی هیجانی

298/0- 740/2- 004/0
نتایج تحلیل در جدول 4-6 نشان دهنده‌ی آن است که در مرحله‌ی اول میزان F معنادار می باشد (001/0P، 401/10=F) و احساس پیوستگی 15 درصد از واریانس شادکامی را پیش بینی می کنند و در مرحله‌ی دوم نیزمیزان F معنادار می باشد (001/0P، 063/7=F) و مجموع متغیر‌های پیش‌بین در این مرحله 13 درصد از واریانس شادکامی را پیش‌بینی می‌کنند. همچنین، با توجه به سطح معناداری و بتا میتوان پی برد که احساس پیوستگی به صورت مثبت و نارسایی هیجانی به صورت منفی دارای قدرت پیش بینی معنادار برای متغیر شادکامی میباشند. لیکن با توجه به مقدار بتا می توان پی برد که متغیر احساس پیوستگی نسبت به نارسایی هیجانی از قدرت پیش بینی کنندگی بالاتری برای شادکامی برخوردار است.

فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری

در این فصل پس از بیان خلاصه‏ای از پژوهش، در مورد یافتهها بحث شده و نتایج پژوهش با پژوهشهای مرتبط دیگر مورد مقایسه و بررسی قرار گرفته است. در ادامه با استناد به یافته‏های پژوهش، پیشنهادهایی بیان شده و در پایان ضمن بیان محدودیت‏ها، موضوعاتی برای انجام پژوهش‏های بعدی مطرح گردیده است.

5-1 خلاصه پژوهش
هدف از انجام پژوهش حاضر تبیین رابطه بین احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی بود. به لحاظ ماهیت و اهداف، این پژوهش از نوع علمی و برای اجرای آن از روش همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان دبیرستانی روزانه عادی دختر و پسر منطقه درودزن به تعداد 1080 نفر در سال تحصیلی 1393- 1392بود که تعداد 283 نفر با بهره گرفتن از جدول مورگان به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های شادکامی آکسفورد (1989)؛ احساس پیوستگی و پرسشنامه نارسایی هیجانی تورنتو (2005) استفاده شده است که روایی و پایایی آنها مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از پرسشنامهها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شده است. در سطح آمار توصیفی از آمارههایی نظیر فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار استفاده شده است. در سطح آمار استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین ابعاد احساس پیوستگی با شادکامی رابطه مثبت و معنادار و از بین ابعاد نارسایی هیجانی بین بعدهای ناتوانی در شناسایی هیجانات و ناتوانی در بیان احساسات با شادکامی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین یافتههای پژوهش نشان داد که احساس پیوستگی، شادکامی را به صورت مثبت و نارسایی هیجانی شادکامی را به صورت منفی پیش بینی میکند و از بین ابعاد احساس پیوستگی، بعدهای قابل درک بودن و کنترلپذیری به صورت مثبت قویترین پیشبینی کننده شادکامی و از بین ابعاد نارسایی هیجانی ناتوانی در شناسایی هیجانات به صورت منفی قوی ترین پیشبینی کننده شادکامی میباشد.

5-2 تحلیل یافتههای پژوهش
در این بخش بر حسب هر مؤلفه اساسی پژوهش یافتههای بدست آمده از پرسشنامهها ارائه شده و سپس نتایج پرسشنامه بررسی و تجزیه و تحلیل شده و در صورت وجود، پژوهشهای مشابه در داخل و خارج از کشور آورده شده است.

فرضیه اول پژوهش: بین ابعاد احساس پیوستگی و ابعاد نارسایی هیجانی با شادکامی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد.
بر اساس اطلاعات جدول (4-3) بین ابعاد احساس پیوستگی (قابل درک بودن، کنترل پذیری و معنی دار بودن) با شادکامی دانشآموزان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، همچنین از بین ابعاد نارسایی هیجانی بین ناتوانی در شناسایی هیجانات و ناتوانی در بیان احساسات با شادکامی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. ولی بین سبک تفکر عینی با شادکامی رابطه ای مشاهده نگردید.
این یافته با یافتههای پژوهش پالمر و همکاران (2002)، دراگست و همکاران (2009)، شریف و آقایوسفی (1389) همخوانی دارد.
در تبیین این یافته میتوان گفت احساس پیوستگی، جهت گیری کلی فرد و احساس اعتماد و پویایی مداوم و فراگیر را در زندگی و دنیای پیرامون فرد را نشان میدهد و باعث میشود فرد تحریکات درونی و بیرونی دریافت شده را در زندگی سازمانیافتهتر، قابل پیشبینیتر و توضیح پذیرتر درک نماید از این طریق زندگی برای وی قابل درک، کنترلپذیر و پرمعنی میشود. زمانی که زندگی برای فرد قابل درک و قابل کنترل و معنی دار باشد، فرد بر زندگی تسلط پیدا میکند و در برخورد با مسائل و مشکلات انعطافپذیری بیشتری از خود نشان خواهد داد، بنابراین در فرآیند زندگی استرس و اضطراب کمتری تجربه خواهد کرد، وقتی تنشهای مضر در زندگی کمتر باشد فرد آرامش بیشتری را تجربه خواهد کرد که این آرامش با نشاط و شادکامی دانشآموزان و بهداشت روان در زندگی همراه میباشد. چرا که تسلط بر زندگی و آرامش سبب بالندگی، سرزندگی و نشاط روانی خواهد شد و هیجانات مثبت را در فرد افزایش خواهد داد. همچنانکه مونزو نورکوال (2006) به این نتیجه رسیدند که احساس پیوستگی بر بهبود کیفیت زندگی، تندرستی، نشاط و آرامش تاثیر زیادی دارد، با این تفاسیر می توان گفت که بین بعدهای قابل درک بودن و کنترلپذیری با شادکامی دانشآموزان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین در تبیین رابطه منفی بین ناتوانی در شناسایی هیجانات و ناتوانی در بیان هیجانات با شادکامی میتوان گفت ناتوانی در بازشناسی و توصیف کلامی هیجانی سبب فقر شدید تفکر نمادین میشود که این آشکارسازی بازخوردها، احساسات، تمایلات و سایقها را محدود میکند و سبب کاهش یادآوری رویاها، فقدان جلوههای عاطفی، ظرفیت محدود برای همدلی و خودآگاهی (تول میداگلیا و رویمر،2000) میشود لذا از این طریق سبب شکلگیری اختلال و پریشانی در فرد میشود (کتلین، 1998، ترجمه بخشی پور رودسری و محمدخانی، 1381) و افکار سمبولیک و هیجانات مثبت را در فرد کاهش میدهد. کاهش هیجانات مثبت سبب شکلگیری خلق فسرده در دانشآموزان خواهد شد (بلت و همکاران، 2003) و لذا نشاط و شادکامی را کاهش میدهد.
فرضیه دوم: ابعاد احساس پیوستگی قادر به پیش بینی شادکامی دانشآموزان می باشد.
همانطور که درجدول 4-4 مشاهده میشود ضریب همبستگی چندگانه برابر با 33/0 = R و ضریب تعیین بهدستآمده برابر با 11 /0=R2 میباشد. این امر بیانگر این است که ابعاد احساس پیوستگی جمعاً حدود 11 درصد از تغییرات شادکامی را پیشبینی میکنند. همچنین، با توجه به سطح معناداری و بتا میتوان پی برد که بعدهای کنترل پذیری و قابل درک بودن درسطح 05/0 p≤ به طور مثبت دارای قدرت پیش بینی معنادار برای متغیر شادکامی میباشد.
این یافته با یافتههای پژوهش گلدمن (1995)، پلانت و لی (2002) و شریف و آقایوسفی (1389) به طور نسبی همسو میباشد.
در تبیین این یافته میتوان گفت که کنترلپذیری، احساس دارا بودن منابع مورد نیاز برای حل مشکل و مبارزه با استرس ها را منعکس میکند و همچنین بیانگر کنترل و تسلط بر فرایندهای زندگی میباشد و سبب میشود که فرد زندگی را خوب، معقولانه و مطابق با انتظارش تصور کند، در این صورت فرد از زندگی کردن احساس مطبوع و دلپذیر دارد و با تسلی خاطر و اعتماد به نفس به انجام

دیدگاهتان را بنویسید