پایان نامه ارشد درمورد نارسایی هیجانی

دانلود پایان نامه

نجام فعالیتها میپردازد و نسبت به زندگی احساسات مثبت خواهد داشت. بنابراین در این صورت فرد با شور و نشاط بیشتری زندگی خواهد کرد، بنابراین میتوان گفت که کنترل پذیری نیز میتواند شادکامی را در دانشآموزان پیش بینی کند. همچنین در تبیین این یافته که قابل درک بودن شادکامی را پیش بینی میکند، میتوان گفت، فردی که به خوبی حس قابلیت درک و فهم در او پرورش یافته است رویدادها را به گونه ای برداشت می کند که در آینده قابل تفسیر و پیش بینی یا به عنوان رویدادی دارای نظم و سازمان دهی و توضیح پذیر می داند حتی هنگامی که آنها غیر قابل پیش بینی هستند (آنتونوسکی، 1987). به عبارت دیگر فرد با حس قوی قابلیت درک و فهم قادر است تا رویدادهای در جهان اطراف خود را منطقی و معقول سازد و بنابراین بهتر با چالشهای پیش رویش مواجه می شود و بر آنها غلبه می کند، از این لحاظ این افراد از بهداشت و سلامت روان بالایی برخوردار خواهند بود و ثبات خلقی و هیجانی و آرامش بیشتری خواهند داشت، با توجه به تعاریف و مفاهیم زیربنایی شادکامی که افراد شادکام از هیجانات منفی، از جمله افسردگی و اضطراب دوری میکنند و به دنبال کسب روابط مثبت و صمیمانه با دیگران هستند (آرگیل و همکاران، 1995) قابل توجیه است که بیان کرد پرورش حس درک و فهم در دانشآموزان شادکامی آنها را پیشبینی خواهد کرد.

فرضیه سوم: ابعاد نارسایی هیجانی قادر به پیش بینی شادکامی دانشآموزان می باشد.

همانطور که درجدول 4-5 مشاهده میشود ضریب همبستگی چندگانه برابر با 46/0 = R و ضریب تعیین بهدستآمده برابر با 21 /0=R2 میباشد. این امر بیانگر این است که ابعاد نارسایی هیجانی جمعاً حدود 21 درصد از تغییرات شادکامی را پیشبینی میکنند. همچنین، با توجه به سطح معناداری و بتا میتوان پی برد که بعد ناتوانی در شناسایی هیجانات درسطح 05/0 p≤ به طور منفی دارای قدرت پیش بینی معنادار برای متغیر شادکامی میباشد.
این یافته با یافتههای پژوهش پالمر و همکاران (2002)، سالمینن و همکاران (2002)، ماتبلد و همکاران (2007) و واینری و همکاران (1985) به طور نسبی همسو میباشد.

 

مطلب مشابه :  فایل پایان نامه روانشناسی اعتیاد به اینترنت

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در تبیین این یافته میتوان ناتوانی در شناسایی هیجانات به عنوان یکی از علایم مشکلات هیجانی؛ مانع تفکر انتزاعی و باعث کاهش یادآوری رؤیاها، دشواری در تمایز بین حالت‌های هیجانی و حس‌های بدنی، فقدان جلوه‌های عاطفی چهره، ظرفیت محدود برای همدلی و خودآگاهی می‌شود (تیلور و بگبی، 2000) و سبب میشود فرد در بازشناسی هیجان‌ها و توصیف احساس‌های خود مشکل داشتهباشد و از قدرت تجسم محدودی برخوردار باشد. در این شرایط این امکان وجود دارد که فرد دچار مشکلات روانشناختی شود همچنانکه پژوهش لی و همکاران (2007) نشان داد که میان ناتوانی در شناسایی هیجانات و مشکلات مختلف روانی رابطه مثبت وجود دارد. وقتی مشکلات روانشناختی برای فرد بوجود میآید، مقدار ارزش مثبتی که یک فرد برای خود قایل می شود، کاهش مییابد. با کاهش ارزشهای مثبت روحیه نشاط و سرزندگی در فرد کمرنگ خواهد شد، بنابراین قابل توجیه است که گفته شود ناتوانی در شناسایی هیجانات، شادکامی را به صورت منفی پیشبینی میکند. همچنین در تبیین این یافته که نارسایی هیجانی، شادکامی را به صورت منفی پیشبینی میکند، میتوان گفت که نارسایی هیجانی سبب آشفتگی در کنش‌های عاطفی و شناختی میشود و اینکه افراد مبتلا به نارسایی هیجانی در بازشناسی، آشکارسازی، پردازش و تنظیم هیجان‌ها با دشواری‌هایی مواجه‌اند که این مشکل در شناسایی و تنظیم هیجانات سبب میشود فرد از لحاظ خلقی و رفتاری با تنش روبرو گردد همچنانچه که شاهقلیان و همکاران (1386) نشان دادند، نارسایی هیجانی با سلامت عمومی پایین رابطه مثبت دارد. بنابراین نارسایی هیجانی زمینه اختلالات روانی، هیجانات منفی و اضطراب در فرد بوجود میآورد، در صورتی که سه جزء اساسی شادکامی عبارتند از: هیجانات مثبت، رضایت از زندگی و نبود هیجانات منفی از جمله افسردگی و اضطراب (امیدیان، 1386). به عبارت دیگر میتوان گفت که نارسایی هیجانی شادکامی را به صورت منفی پیشبینی میکند.

مطلب مشابه :  دانلود فایل پایان نامه روانشناسی قشربندی اجتماعی

سؤال پژوهش: کدامیک از متغیرهای احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی قدرت پیش بینی قوی تری برای شادکامی دارند؟

دیدگاهتان را بنویسید