پایان نامه ارشد درمورد نگرش به ازدواج

دانلود پایان نامه

روزانه بحث می شود و در نهایت تکنیک های مدل سازی گوش دادن فعال مدل سازی ابرازگری سازنده توسط مشاور اجرا می شود. و در نهایت اعضا موظف به تهیه ی لیست آرزوها می شوند.
جلسه چهارم: آموزش مدیریت تعارض
پس از گفت و گو در مورد تکلیف جلسه قبل مقدمه ای در مورد تعارض و نقش آن در روابط زناشویی بیان می شود و راه حل تعارض با بهره گرفتن از معرفی 10 گام مدیریت تعارض تشریح می شود و در نهایت از تکنیک مدل سازی نحوه مدیریت تعارض با مشارکت اعضا در جلسه استفاده می شود.
10 گام مدیریت تعارض زوجی شامل:
1-زمان و مکانی برای گفت و گو اختصاص دهید.
این مهم است که زوجین بدون حواس پرتی بر مشکل تمرکز کنند.
2-مشکل یا اختلاف نظر موجود را تعریف کنید.
شفاف کردن مسئله به صورتی که هر دو نفر بدانند آنها در مورد یک مسئله مشترک صحبت کنند، مهم است.
3-هر کدام از شما چه تاثیری در مشکل داشته اید(چه کمکی به حل آن کرده اید).
مشارکت دو طرفه در مسئولیت پذیری، ایراد گیری از طرف مقابل را حذف می کند. بخاطر بیاورید: هنگامی که شما انگشتتان را به طرف کسی نشانه می گیرید، سه انگشت دیگر را به عقب و به سمت خودتان نشانه گرفته اید. وقتی که در یک ارتباط مسئله ای وجود دارد، بندرت فقط یک شخص مقصر است.
4-در گذشته چه تلاش هایی برای حل مشکل کرده اید که موفقیت آمیز نبوده است.

مرور رویکردهای ناموفق به افراد کمک می کند که بر نیاز به طرح موضوع با راه حل های جدید تاکید کنند.
5-در ذهن خود به دنبال تمام راه حل های ممکن بگردید و فهرستی از آنها تهیه کنید.
همه ی راه حل های مثبت، حتی عقایدی که ممکن است عجیب به نظر برسد را فهرست کنید. خلاق باشید و به خاطر داشته باشید که هیچ جواب درست یا غلطی وجود ندارد. هنگام بارش فکری هیچ عقیده ای را ارزیابی نکنید. زیرا شما در ابتدا نیاز به تفکر دارید تا آنها را ارزیابی کنید
6-راه حل های ممکن را بیان و ارزیابی کنید.

در این مورد صحبت کنید که هر کدام از شما می توانید به حل مسئله کمک کنید.
7-با توافق یکدیگر یکی از راه حل ها را انتخاب کنید.
با این ایده شروع کنید که تفکر هر دوی شما به احتمال زیاد مسئله را حل می کند، و فقط تلاش شما را می طلبد.
8-هر کدام از شما برای راه حل فوق چه باید بکنید.
مخصوصا در مورد آنچه که هر کدام از شما برای کمک به حل تعارض انجام خواهید داد بحث کنید و در صورت امکان آنها را یادداشت کنید.
9-جلسه دیگری ترتیب دهید و پیشرفتتان را ارزیابی کنید( اگر پیشرفتی نداشتید گام‌های 5 تا 8 را دوباره با انتخاب راه حل دیگر تکرار کنید).
10-به یکدیگر برای کمک به راه حل جایزه بدهید.
توجه به کارهای کوچکی که دیگر افراد انجام می‌دهند تنها راه برای رسیدن به راه حل دوطرفه است. از افراد برای تلاشی که کرده اند تشکر و تحسین کنید.
جلسه پنجم: خانواده اصلی و خانواده فعلی
پس از پیگیری نحوه انجام تکلیف حل تعرض در جلسه قبل، مقدمه‌ای بر تاثیر خانواده اصلی بر زندگی فعلی و کسب نظر اعضاء در این باره بیان شد و سپس در مورد نقشه خانوادگی و معرفی ابعاد صمیمیت و انعطاف‌پذیری و هم چنین مدل‌سازی و آموزش تعادل در جدایی و با هم بودن(ریز نمودن رفتارها)، توضیحاتی ارائه گردید.
جلسه ششم:مدیریت مالی خانواده
بیان مقدمه‌ای بر مسائل مالی در خانواده، سپس به گفت‌وگوی گروهی در مورد جایگاه پول در خانواده انجام می‌شود و از اعضا خواسته می‌شود که اهداف مالی بلندمدت، اهداف مالی کوتاه مدت برای خود تعیین کنند و در مورد آنها به بحث و گفت و گو پرداخته شد.
جلسه هفتم: تعیین اهداف فردی، زوجی و خانوادگی
بیان مقدمه‌ای در مورد هدفمندی معنی در زندگی، سپس مدل سازی نحوه هدف گزینی براساس مدل Change استفاده شد.
مدل‌سازی نحوه هدف گزینی براساس مدل change:
Commit(تعهد) خود را به یک هدف مشخص اختصاص دهید.
Habits(عادت) عادت های گذشته را کنار گذارید و رفتار جدیدی را شروع کنید.
Action(عمل) در هر لحظه یک گام بردارید.
Never give up(هرگز تسلیم نشوید) بدانید که اشتباهات اجتناب ناپذیرند.
Goal-Oriented (هدفمندی) به اهداف مثبت بیندیشید.
Evaluate reward yourself خود را بسنجید و به خود جایزه دهید.
در نهایت پرسشنامه نگرش به ازدواج مجدداً اجرا گردید و به جمع بندی کل مطالب در جلسات پرداخته شد.

2-3 پیشینه تحقیق
1-2-3پیشینه تحقیقاتی در داخل کشور
قربانی و خلج(1390) به بررسی تاثیر آموزش و مشاوره در ارتباط با مسائل زناشویی در نحوه نگرش به روابط جنسی در دختران بدو ازدواج در مرکز مشاوره ازدواج پرداختند، : نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان داد که شناخت جنبه های گوناگون مسائل جنسی و اختلالات و مشکلات زوجین و انتقال اطلاعات لازم به آنان خصوصاً زنان و انجام آموزش‌های لازم به منظور ارتقای سطح آگاهی و درک دختران از خویشتن ضروری به نظر می رسد. سهرابی و همکاران(1391) به بررسی تاثیر مشاوره قبل از ازدواج بر آگاهی زوجین مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره قبل از ازدواج پرداختند، نتایج حاکی از آن بود آموزش‌های ارائه شده در مشاوره قبل از ازدواج بر میزان آگاهی افراد موثر می باشد و در مورد تالاسمی نیز سعی شود اطلاعات بیشتر و کاملتری در اختیار زوجین قرار گیرد. در پژوهش آقاجان بگلو و همکاران (1392) که به بررسی رابطه کلاس‌های آموزش پیش از ازدواج و استحکام خانواده از دیدگاه زوجین پرداخته شد، 4 متغیر آگاهی از مسائل جنسی، آگاهی از مهارتهای زندگی، آگاهی از مسائل روانشناختی و مهارتهای ارتباطی و آگاهی از مسائل اجتماعی مورد آزمون قرار گرفت و نتایج حاکی از آن بود که آموزش این متغیرها از نظر شرکت‌کنندگان در کلاس های فوق در استحکام خانواده می تواند تاثیرگذار باشد.اما نتایج آمار توصیفی نشان داد که در این کلاس‌ها به آموزش این متغیرها توجه لازم نشده است. درپژوهش هویلی پور و همکاران(1391) که با هدف اثربخشی آموزش پیش از ازدواج بر انتظارات و نگرش‌های فرزندان دختر در آستانه ازدواج کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب انجام گرفت، نتایج نشان داد تفاوت گروه‌ها پس از آموزش از لحاظ انتظارات و نگرش‌های زناشویی در سطح p<0.05 معنی‌دار و یافته ها بعد از یک ماه نیز پایدار بودند. بنابراین آموزش پیش از ازدواج بر بهبود انتظارات و نگرش ها موثر بود.
در پژوهش نجارپوریان و همکاران(1387) که به تاثیر آموزش تعهد پیش از ازدواج بر بهبود ویژگی‌های تعهد در دختران دانشجو پرداخته شد. نتایج نشان داد که آموزش تعهد پیش از ازدواج، بر بهبود ویژگی‌های تعهد و افزایش میزان آن تاثیر مثبت داشته، و نمرات پس آزمون گروه آزمایش به طور معنی داری نسبت به نمرات گروه کنترل بیشتر است.
2-2-3پیشینه تحقیقاتی در خارج از کشور
السون و گراوارت (1968) به بررسی تاثیر دوره آموزش ازدواج بر نگرش دانشجویان دانشگاه پرداختند. بعد از اتمام دوره، تغییرات معناداری در نگرش دانشجویانی که در این دوره‌ها شرکت کرده بودند مشاهده شد. کارآمدی دوره‌های خانواده در فراهم آوردن تغییر در نگرش‌های دانش آموزان در مورد روابط پیش از ازدواج و روابط زناشویی بخوبی اثبات شده است(نقل شده در امیدوار،1386). السون و فاورز(1968) به منظور تعیین کردن روایی پیش بین مداخله پیش از ازدواج با عنوان آماده سازی ، به ارزیابی سودمندی برنامه آماده‌سازی پرداختند. بدین منظور یک مطالعه پیشگیری سه ساله بر روی164 نفر زوج که در دوره نامزدی خود از برنامه آماده‌سازی شرکت کرده بودند انجام گرفت. نتایج نشان داد که نمرات این مداخله که مربوط به سه ماه قبل از ازدواج بود توانست با دقت 80%-90% پیش بینی کند که کدام یک از زوجین از یکدیگر جدا می شوند، کدام یک زندگی شادی خواهند داشت. زست(1973) در پژوهشی تحت عنوان آموزش های مهارتهای ارتباطی پیش از ازدواج به دانشجویان دانشگاه که در دوره ی آشنایی یا نامزدی بودند. تحت 5 جلسه آموزش مهارتهای ارتباطی قرار دارند و آموزش با بهره گرفتن از نوارهای ویدیویی و تمارین رفتاری انجام شد. نتایج نشان داد که دانش شرکت‌کنندگان در مورد ارتباط بطور معناداری افزایش یافت و نیز میزان خودافشایی آنها به نامزد یا دوستتان افزایش یافت. هم چنین ارزیابی دانشجویان نشان داد که این برنامه خصوصا با بهره گرفتن از ضبط ویدئویی و تمارین رفتاری توانست مهارتهای ارتباطی را بهبود ببخشد. کارل ویلیام(نقل شده در اسمارت ، 1997) به بررسی 23 مطالعه در مورد کارایی برنامه های آموزش پیش از ازدواج پرداختند. نتایج نشان داد زوجین به طور متوسط 30% افزایش در استحکام زندگی زناشویی خود تجربه کرده اند و نیز بعد از شرکت در این دوره ها، زوجین در مهارت های حل مسئله و مهارتهای ارتباطی بهتر عمل کرده بودند و به طور متوسط سطوح بالاتری از کیفیت روابط میان فردی را گزارش نمودند. آنها حس بالاتری از مشارکت و نیز سازگاری با زندگی زناشویی را نسبت به زوجینی که از این برنامه ها استفاده نکرده بودند، گزارش کردند. ولینت ، بلنگر و استوارا (2002) به بررسی جنبه های سودمند و زیان‌بخش آموزش‌های پیش از ازدواج که باعث دلگرمی و یا دلسردی افراد شرکت‌کننده در این برنامه ها می شود، پرداختند. یافته ها نشان داد شرکت‌کنندگان مهارتهای ارتباطی و حل مسئله را به عنوان مفیدترین بعد مشخص کردند و آشکار سازی رازها و مسائل ارتباطی گذشته را تهدیدکننده ترین بعد درثبات رابطه فعلی یشان دانستند. استنلی، آماتو، جانسون و مارکمن (2006)، در پژوهشی تحت عنوان آموزش پیش از ازدواج، کیفیت زناشویی و ثبات زناشویی، یک نمونه وسیع را به طور تصادفی از 4 ایالت آمریکا که دارای وضعیت اقتصادی- اجتماعی متوسط بودن انتخاب کردند. نتایج نشان داد که شرکت‌کنندگان در آموزش‌های پیش از ازدواج به طور معناداری گروه گواه نشان دادند. این تاثیرات در بین نژادهای مختلف و سطوح تحصیلات گوناگون، هم چنان نیرومند بودند و این نشان دهنده این است که شرکت در برنامه‌های آموزشی پیش از ازدواج در مورد دامنه وسیعی از افراد مفید است. ویلیامز ، ریلی ،ریچ و وندیک (1997) از زوجینی که به مدت 8-1 سال بود که ازدواج کرده بودند و از آموزش‌های پیش از ازدواج بهره مند شده بودند درخواست کردند تا سودمندی برنامه آماده سازی برای ازدواج و جنبه‌های خاص تجربیات خود را مورد ارزیابی قرار دهند. دو سوم این افراد از برنامه آموزش پیش از ازدواج را در طول مدت ازدواج به عنوان تجربه ای ارزشمند قلمداد کردند، اما ارزش این برنامه ها با گذشت زمان کاهش می یابد. ابعاد آماده سازی که به عنوان مفیدترین ابعاد یاد شده بودند عبارتند از: فراهم آوردن زمانی برای شناخت بهتر یکدیگر، استفاده از تیم مربیان آموزشگر، مهارت های ارتباطی، حل تعارض، تعهد، کودکان، کلیسا.
2-5 جمع بندی
در این فصل به بیان پیشنیه‌ی نظری و پیشینه پژوهشی پرداخته شد. در قسمت پیشینه‌ی نظری به تعریف مفهومی آموزش پیش از ازدواج و عوامل موثر بر آن طبق دیدگاه السون پرداخته شد، سپس رویکرد السون و پایه‌های نظری آنها ذکر شد. در نهایت پیشینه پژوهش در ایران و در خارج کشور بیان شد. همانگونه که در بخش پیشینه پژوهشی آمده است ، پژوهش‌های چندانی در ایران در مورد رویکرد غنی‌سازی السون صورت نگرفته است. در مجموع پژوهش های غنی سازی السون در بالا بردن نگرش واقع گرایانه به ازدواج موثر نشان داده است.

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان روانشناسی : شیوه های فرزند پروری-فروش و دانلود پایان نامه کامل

فصل سوم : روش‌شناسی پژوهش

در این فصل ابتدا روش پژوهش، سپس جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری می آید. در ادامه ابزار پژوهش و ویژگی روان‌سنجی آن خواهد آمد. سپس شیوه ی مداخله و اجرا و روش‌های تحلیل آماری داده ها بیان می‌شود.

3-1طرح پژوهش
در این پژوهش از طرح آزمایشی پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. دیاگرام این پژوهش در جدول 3-1 آمده است.
جدول 3-1 : دیاگرام پژوهش
پس آزمون متغییر مستقل پیش آزمون نمونه گیری گروه
T2 X1 T1 R رویکرد السون
T2 _ T1 R گروه کنترل

همان طور که در جدول 3-1 آمده است، طرح پژهش از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل است.T2 و T1 به ترتیب نشان دهنده پیش آزمون و پس آزمون و X نشان دهنده متغییر مستقل( آموزش پیش از ازدواج با رویکرد السون) است.
3-2جامعه آماری
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان دختر که در دوران عقد و نامزدی به سر می‌برند وساکن خوابگاه نرگس، در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی واحد تهران می باشند. شرایط ورود داشتن تعهد به حضور در تمامی جلسات، در دوره‌ی نامزدی یا عقد به سر بردن، نداشتن مشکلات روان‌شناختی(کسانی که به دلیل هرگونه مشکل روان‌شناختی تحت نظر پزشک بودند یا داروهای روان‌پزشکی مصرف می کردند)، نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و الکل، که این شرایط هنگام ثبت نام به صورت جداگانه مشخص گردید.
3-3 نمونه پژوهش و روش نمونه گیری
نمونه پژوهش از میان افرادی که حاضر به همکاری و شرکت در کلاس‌های آموزش پیش از ازدواج بودند انتخاب گردید. شیوه‌ی انتخاب نمونه حاضر به صورت در دسترس بوده است. بدین منظور در ابتدا از جامعه مورد نظر تعداد 80 نفر به صورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه مورد نظر را تکمیل نمودند، سپس 30 نفر از افرادی که نمرات کمتر از میانگین مورد نظر در مورد نگرش به ازدواج داشته‌اند انتخاب و به روش تصادفی در دو گروه آزمایش 15 نفر و در گروه کنترل 15 نفر قرار گرفت. خوشبختانه در طول برگزاری کارگاهها گروه آزمایش و کنترل با افت نمونه رو به رو نشد.
جدول 3-2 روند حضور تعداد نمونه در گروه ها
پیش آزمون پس آزمون
گروه آزمایش گروه کنترل کل گروه السون گروه کنترل کل
15 15 30 15 15 30
3-4 ابزار پژوهش
3-4-1 مقیاس نگرش به ازدواج(MAS)
مقیاس نگرش به ازدواج توسط براتون و روزن (1998) ساخته شده است. این مقیاس شامل 23 گزاره با مقیاس 4 درجه ای لیکرت، از کاملا موافق تا کاملا مخالف است که باورها و نگرش های مربوط به ازدواج را می سنجد. گزاره‌های1،3،5،8،12،16،19،20،23 به طور معکوس نمره‌گذاری می شوند. از طریق جمع نمرات گزاره ها، نمره کلی که حداقل 23 و حداکثر 92 است، به دست می‌آید. نمرات بالاتر نشان دهنده نگرش مثبت‌تر نسبت به ازدواج است. براساس گزارش براتون و روزن مقیاس نگرش به ازدواج با پرسشنامه نگرش به ازدواج همبستگی بالایی r=./77 دارد که نشان می‌دهد هر دو مقیاس ابعاد بسیار مشابهی از نگرش به ازدواج با برخی زیر مقیاس‌های پرسشنامه باورهای ارتباطی (تغییر ناپذیری همسر و نقش تخریبی عدم توافق) همبستگی منفی معنادار داشته است. این الگو بیانگر آن است که نگرش های مثبت تر نسبت به ازدواج با باورهای ضعیف تر از تغییر ناپذیری همسر و نقش تخریبی عدم توافق، ارتباط دارد. از طرفی مقیاس نگرش به ازدواج با مطلوبیت اجتماعی همبستگی معنادار نشان داده است. پرسشنامه نگرش به ازدواج و برخی زیر مقیاس‌های پرسشنامه باورهای ارتباطی نیز چنین رابطه معناداری را با مطلوبیت اجتماعی نشان داده‌اند (براتون و روزن1998، نقل شده در نیلفروشان و همکاران،1392). بنابراین مطلوبیت اجتماعی در پاسخ های فرد به سوالات مربوط به ازدواج و روابط نقش دارد. والرین و براون نیز به ترتیب ضریب آلفای کرونباخ 84/. و 82/. را برای این مقیاس گزارش کرد که نشان از همسانی درونی نسبتا بالای این ابزار است(والرین و بروان2001، نقل شده در نیلفروشان و همکاران،1392). برای آماده‌سازی مقیاس نگرش نسبت به ازدواج در ابتدا این مقیاس به فارسی ترجمه شد. در ترجمه پیش از آن که بر ترجمه تحت‌الفظی تاکید شود سعی شد که مفهوم هر گزاره به خوبی منتقل شود. همچنین تلاش شد که از لحاظ محتوا با فرهنگ جامعه همخوانی داشته باشد. به عنوان مثال گزاره 18 به زندگی مشترک بدون ازدواج رسمی اشاره داشت که در آن تغییراتی ایجاد شد به گونه‌ای که بیشتر به ضرورت تشریفات جشن ازدواج مربوط باشد. در ترجمه از نظرات یک کارشناس ارشد زبان انگلیسی و تعدادی از دانشجویان که عضو جامعه پژوهش بودند استفاده شد تا قابل فهم بودن گویه‌ها اطمینان حاصل شود. سپس پنج نفر از اعضای هیئت علمی متخصص در مشاوره خانواده، روایی محتوایی و تطابق فرهنگی این مقیاس را تایید کردند. برای بررسی پایایی، هم از روش بازآزمایی و هم همسانی درونی استفاده شد. در روش بازآزمایی، از 40 نفر از آزمودنی‌ها خواسته شد که پس از سه هفته مجددا به پرسشنامه پاسخ دهند. همچنین به منظور بررسی روایی همگرا، همراه با مقیاس نگرش به ازدواج، مقیاس انتظار از ازدواج )نلسون و جونز،1996) که سازه‌ای نزدیک به نگرش به ازدواج است استفاده شد(نلسون و جونز1996، نقل شده در نیلفروشان و همکاران،1392). نیلفروشان و همکاران(1392) در پژوهش خود به منظور بررسی روایی همگرای مقیاس نگرش به ازدواج با مقیاس انتظار از ازدواج پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان داد ضریب رابطه همبستگی بین این دو مقیاس برابر با0.43 و معنادار می باشد. همچنین پایایی خرده مقیاس‌ها در پژوهش حاضر با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد. ضرایب حاصله در مورد نگرش بدبینانه0.68، خوشبینانه 0.63، واقع گرایانه 0.59 و ایده آل گرایانه 0.55 محاسبه گردید که در حد متوسط و قابل قبول می باشد( نیلفروشان و همکاران، 1392).
3-5 شیوه ی اجرای پژوهش
جامعه پژوهش مورد نظر را دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه خوارزمی که در دوران آشنایی، نامزدی و عقد هستند را تشکیل داده است. نمونه پژوهش به روش تصادفی و با بهره گرفتن از نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. از تعداد 45 نفرثبت نام کننده برای شرکت در کلاس آموزشی تعداد 30 نفر با توجه به اطلاعات تکمیل شده انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آموزش و کنترل تقسیم‌بندی شدند. آموزش پیش از ازدواج با رویکرد السون به عنوان متغییر مستقل در 7 جلسه و هر جلسه به مدت 2 ساعت، به گروه آزمایش، آموزش داده‌شد. شرح در جدول3-3 آمده‌است. فرمت رویکرد السون از کتاب مهارت‌های ازدواج و ارتباط زناشویی کارآمد نوشته ی دیوید السون و جان دیفرین ترجمه رضا بحیرایی، استخراج و تنظیم شد
جدول 3-3 محتویات جلسات آموزش گروهی
جلسه اول در این جلسه آشنایی اعضا و معارفه صورت می گیرد. هم چنین پرسش در مورد اهداف اعضا از شرکت در گروه و بیان اهداف جلسات و جهت دهی به اهداف اعضا و قرارداد شفاهی در گروه صورت می گیرد. در نهایت توجیه عملیات سنجش و انجام ارزیابی اولیه با بهره گرفتن از پرسشنامه نگرش به ازدواج انجام گرفت.
جلسه دوم بحث این جلسه به کشف نقاط قوت و نیاز به رشد اختصاص دارد که ابتدا مقدمه ای در مورد نقاط قوت و نیازمند رشد در روابط زناشویی بیان می شود، سپس با استقاده از تمرین ها و مهارت هایی که اعضا فرامی گیرند به کشف نقاط قوت و نقاط نیاز به رشد خود در زندگی زناشویی می پردازند.
جلسه سوم پس از گفت و گو در مورد مباحث جلسه قبل، بیان مقدمه ای در مورد ابراز گری و گوش دادن فعال بیان می شود، سپس در مورد تکنیک ها و مهارتهای ابراز کردن و گوش دادن سازنده و همچنین ارزش گفت و گوها و تعریف و تمجید های روزانه بحث می شود و در نهایت تکنیک های مدل سازی گوش دادن فعال مدل سازی ابرازگری سازنده توسط مشاور اجرا می شود. و در نهایت اعضا موظف به تهیه ی لیست آرزوها می شوند.
جلسه چهارم پس از گفت‌وگو در مورد تکلیف جلسه قبل مقدمه‌ای در مورد تعارض و نقش آن در روابط زناشویی بیان می‌شود و راه‌حل تعارض با بهره گرفتن از معرفی 10 گام مدیریت تعارض تشریح می‌شود و در نهایت از تکنیک مدل سازی نحوه مدیریت تعارض با مشارکت اعضا در جلسه استفاده می شود.
جلسه پنجم پس از پیگیری نحوه انجام تکلیف حل تعرض در جلسه قبل، مقدمه‌ای بر تاثیر خانواده اصلی بر زندگی فعلی و کسب نظر اعضاء در این باره بیان شد و سپس در مورد نقشه خانوادگی و معرفی ابعاد صمیمیت و انعطاف‌پذیری و هم چنین مدل‌سازی و آموزش تعادل در جدایی و با هم بودن(ریز نمودن رفتارها)، توضیحاتی ارائه گردید.
جلسه ششم بیان مقدمه‌ای بر مسائل مالی در خانواده، سپس به گفت‌وگوی گروهی در مورد جایگاه پول در خانواده انجام می‌شود و از اعضا خواسته می‌شود که اهداف مالی بلندمدت، اهداف مالی کوتاه مدت برای خود تعیین کنند و در ورود آنها به بحث و گفت‌وگو پرداخته شد.
جلسه هفتم بیان مقدمه‌ای در مورد هدفمندی معنی در زندگی، سپس مدل‌سازی نحوه هدف‌گزینی براساس مدل Change استفاده شد. و اجرای پرسشنامه، جمع‌بندی کلیه جلسات.
3-6 شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات
داده‌های حاصل از پژوهش در دو قسمت آمار توصیفی و آمار استنباطی با بهره گرفتن از نرم افزار spss-19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .در قسمت آمار توصیفی از جداول، نمودارها ، میانگین و انحراف معیار استفاده گردید و در بخش آمار استنباطی با توجه به تایید پیش فرض‌های تحلیل کوواریانس از این روش جهت تجزیه و تحلیل استفاده گردید.

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد درمورد نارسایی هیجانی

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

در بخش اول این فصل به بررسی آمار توصیفی بدست‌آمده از جمله میانگین، انحراف معیار و خطای استاندارد میانگین نگرش به ازدواج و ابعاد مربوط به آن توسط جداول و نمودارها پرداخته شد. در بخش دوم یعنی بخش آمار استنباطی به بررسی تاثیر آموزش پیش از ازدواج با رویکرد السون، بر نگرش به ازدواج دانشجویان دانشگاه خوارزمی و ابعاد آن (نگرش بدبینانه، خوش‌بینانه، واقع‌گرایانه وایده‌آل)، پرداخته شد که بدین منظور از آزمون‌های آماری شامل تحلیل کوواریانس تک متغیره و چند متغیره به همراه مفروضه‌های این آزمون‌ها استفاده گردید و در جداول مربوطه، با توجه به مقادیر سطح معنی‌داری(value-P)، رد شدن یا پذیرفتن فرضیه‌ها بررسی شده است.

4-1 بخش اول: توصیف داده‌ها
جدول 4-1 توزیع فراوانی مشخصه های آماری نگرش دانشجویان به ازدواج بر حسب نمره های پیش آزمون و پس آزمون گروه های مورد مطالعه
گروه
نگرش به ازدواج
آماره ها پیش آزمون پس آزمون
کنترل میانگین 63/62 70/61
انحراف استاندارد 73/4 72/3
خطای استاندارد 83/0 68/0
آزمایش میانگین 00/62 36/65
انحراف استاندارد 25/4 60/3
خطای استاندارد 77/0 65/0

نمودار 4-1 مقایسه میانگین نمره نگرش دانشجویان به ازدواج بر حسب نمره های پیش آزمون و پس آزمون گروه های مورد مطالعه

جدول شماره 4-2 توزیع فراوانی مشخصه های آماری ابعاد نگرش دانشجویان به ازدواج بر حسب نمره های پیش آزمون و پس آزمون گروه های مورد مطالعه
گروه
نگرش بدبینانه نگرش خوشبینانه نگرش واقع گرایانه نگرش ایده ال گرایانه
آماره ها پیش آزمون پس آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش آزمون پس آزمون
کنترل میانگین 00/22 33/21 86/16 56/17 06/15 93/14 70/8 86/7
انحراف استاندارد 35/3 42/2 14/2 85/1 04/2 36/2 85/1 94/1
خطای استاندارد 61/0 44/0 39/0 33/0 37/0 43/0 33/0 35/0
آزمایش میانگین 23/21 00/19 33/17 96/20 90/14 16/17 53/8 23/8
انحراف استاندارد 89/2 69/2 12/2 18/1 46/2 98/1 09/2 97/1
خطای استاندارد 52/0 49/0 38/0 21/0 45/0 36/0 38/0 36/0

4-2 بخش دوم: تحلیل استنباطی داده ها
متغیرهای این پژوهش در دو گروه پیش آزمون و پس آزمون در دو نوبت، قبل و بعد از انجام دوره ی آموزشی اندازه گیری شده اند، برای تحلیل متغیر پژوهش از تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شده است. بدین منظور ابتدا به بررسی مفروضه های این آزمون پرداخته شد.
برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات آزمودنی‌ها در متغیرهای مورد مطالعه از آزمون کولموگراف اسمیرنف استفاده شد، که نتایج حاکی از نرمال بودن توزیع نمرات است(05/0>. P). همچنین نتایج آزمون لوین، برای بررسی همگنی واریانس‌های تفاوت نمرات نگرش به ازدواج بیانگر همگنی واریانس تغییر شاخص‌ها است. علاوه بر این مفروضه همگنی ماتریس‌های کوواریانس متغیرهای وابسته با آزمون باکس مورد بررسی قرار گرفت. که نتایج حاکی همگن بودن ماتریس‌های کوواریانس بود.
4-2-1 بررسی نرمال بودن داده ها

جدول شماره 4-3 بررسی نرمال بودن بوسیله آزمون کولموگروف در ابعاد نگرش دانشجویان به ازدواج بر حسب نمره های پس آزمون گروه های مورد مطالعه
گروه
نگرش بدبینانه نگرش خوشبینانه نگرش واقع گرایانه نگرش ایده ال گرایانه
کولموگروف 84/0 87/0 69/0 94/0
کنترل مقدارP 47/0 43/0 72/0 33/0
آزمایش کولموگروف 61/0 21/1 67/0 83/0
مقدارP 84/0 10/0 75/0 48/0

با توجه به نتایج جدول 4-3 آزمون کولموگروف در سطح 05/0 معنادار نیست. بنابراین، مفروضه نرمال بودن داده ها تأیید می شود.

4-2-2 بررسی همسانی واریانس خطاهای دو گروه
در این مطالعه متغیر وابسته نمرات پس آزمون ابعاد نگرش به ازدواج( بدبینانه، خوشبینانه، واقع گرایانه و ایده‌آل گرایانه هستند. جهت بررسی یکسان بودن واریانس‌های خطای دو گروه در این متغیرها از آزمون لوین استفاده شد.

جدول شماره4-4 نتایج آزمون لوین در مورد پیش فرض برابری واریانس نمره های پس آزمون ابعاد نگرش دانشجویان مورد مطالعه
متغیر آماره F لوین درجه آزادی1 درجه آزادی2 سطح معناداری
نگرش بدبینانه 03/3 1 58 08/0
نگرش خوش‌بینانه 55/0 1 58 46/0
نگرش واقع‌گرایانه 004/0 1 58 95/0
نگرش ایده‌آل گرایانه 72/2 1 58 10/0

نتایج جدول 4-4 نشان می‌دهد که مقدار f در سطح 05/0 معنادار نیست. بنابراین، مفروضه همسانی واریانس‌ها تأیید می شود.
4-2-3 خطی بودن رابطه متغیروابسته و متغیر همراه در گروه ها
در این مطالعه متغیر وابسته پس آزمون است که می بایست با پیش آزمون(متغیرهمراه) در هر دو گروه آزمایش و کنترل رابطه خطی داشته باشد. جهت بررسی این مفروضه از آزمون خطی بودن استفاده شد.
جدول 4-5 نتایج آزمون خطی بودن رابطه متغیروابسته و متغیرهمراه در گروه ها
متغیر کنترل آزمایش
F سطح معناداری F سطح معناداری
نگرش بدبینانه 30/124 001/0 08/39 001/0
نگرش خوش‌بینانه 23/64 001/0 12/83 001/0

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نگرش واقع‌گرایانه 14/11 003/0 56/63 001/0
نگرش ایده‌آل گرایانه 71/27 001/0 16/97

دیدگاهتان را بنویسید