پایان نامه با موضوع خدمت دریافت شده، عرضه کننده

از تقابل انتظارات مشتری و عملکرد عرضه کننده به وجود می آید. اگر کالا و خدمت دریافت شده از جانب مشتری هم سطح انتظارات ارزیابی شود ، در او احساس رضایت ایجاد می شود ، در صورتی که سطح خدمت و کالا بالاتر از سطح انتظارات مشتری باشد ذوق زدگی و سطح پایین تر خدمت و کالا نسبت به انتظارات منجر به نارضایتی مشتری می شود . درجه رضایت ،

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه با موضوعترک فعل، استعمال لفظ، حقوق جزا

دیدگاهتان را بنویسید