پایان نامه با موضوع رضایت مشتریان، رضایت مشتری

کتابخانه ای و اینترنتی و جهت شناخت وضعیت موجود از پرسشنامه ومراجعه به اسناد و مدارک ومصاحبه با مدیران و کارشناسان صادرات و بازرگانی خارجی شرکت گلستان و کارخانجات زیر مجموعه گروه تجاری استفاده می کنیم .
از نظر نوع تحقیق ، از آنجائیکه تحقیق حاضر در یک سازمان زنده و پویا انجام می شود و می خواهد خدمات موثر بر رضایت مشتریان را

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان انتظاراتی، پردازندکه، ،

دیدگاهتان را بنویسید