پایان نامه با موضوع شرکت های تجاری، جامعه آماری، مبانی نظری، روش تحقیق

.
۴- جامعه آماری کلیه مشتریان صادراتی شرکت گلستان و کارخانجات زیر مجموعه گروه تجاری اعم از پیله وران ، خریداران واسطه تجاری ، صادرکنندگان داخلی و خارجی حقیقی و شرکت های تجاری داخلی و خارجی حقوقی می باشند.

روش تحقیق
تحقیق حاضر با توجه به ماهیت و روش توصیفی از نوع پیمایشی است .
برای تدوین ادبیات موضوع و مبانی نظری از روش

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژه های کلیدی عملکرد بازار، دولت اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید