پایان نامه با موضوع قابلیت اعتماد

دانلود پایان نامه

سفارش تا زمان تحویل کالا به مشتری می باشد با درنظر گرفتن زمان تولید.
۷ زمان انتقال: زمانی است که فروشنده و یا تولید کننده سفارش اخذ شده را به خریدار تحویل دهد.
۶قابلیت اعتماد به زمان انتقال: حفظ قابلیت اعتماد و اطمینان به زمان انتقال سفارش در مدتی معقول و تعهد داده شده. ( قابلیتی است که فروشنده و یا تولید کننده به خریدار تعهد

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره پیشوای، برآید."، عادلی، "دور

دیدگاهتان را بنویسید