پایان نامه با موضوع پردازندکه، ، انتظاراتی،

دانلود پایان نامه

مجموعه ای از معیارها به قضاوت می پردازندکه گرچه معمولاً پوشیده و ضمنی است ، ولی شرکت ها باید در جستجوی کشف و فهم آنها باشند . این قضاوت ها مبتنی بر انتظاراتی است که از تجربه گذشته بویژه در حوزه های همان محصول بوجود آمده است . در درون حوزه توزیع ، توجه به بسته بندی گرایش بیشتری برای تأکید بر زیان و خسارت داشته است.( کریستوفر .

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع شهرستان زابل، نیروی کار، جمهوری اسلامی، ویژگی های اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید