پایان نامه با واژه های کلیدی توسعه اقتصادی، تحرک اجتماعی

از کار نیز برایش فراهم می شوداین نوع کار علاوه بر تأمین نیازهای مراتب مختلف، زمینۀ تحرک اجتماعی را فراهم خواهد(حاجی زاده میمندی ،۱۳۷۷)
اهمیت کار در توسعه اقتصادی:
از بعد نیازهای اساسی توسعه یک جامعه بر اساس میزان و درجه ی برآورد نیازهای اساسی توسعه یعنی نوگرایی و افراد سنجیده می شود. استریتن در این رابطه چنین اظهار داشته است

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد الگوریتم ژنتیک

دیدگاهتان را بنویسید