پایان نامه با واژه های کلیدی قانون اساسی

در این زمینه اساساً محصول قانون اساسی می باشد یا انحراف از اجرای قانون اساسی. اگر مشکل مربوط به قانون اساسی باشد نمی توان انتظار بهبود سریع آن را داشت ولی در صورتی که ناشی ازانحراف باشد می توان ساز و کارهایی در نظر گرفت که به وسیله ی آن قانون اساسی اجرایی شده قانون اساسی صورت تثبیت شده ی حقوق این مشکل نیز برطرف گردد .(پرواز،۱۳۷۷)

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه های رسد:، آورند.، "جاماسب، نامه"

دیدگاهتان را بنویسید