پایان نامه با کلید واژه های آخرالزمان

دانلود پایان نامه

او برد و دین او را اختیار کند سرخ روی باشد در نزد “رام” و آخر دنیا به او تمام شود.”
در بخشی از متون مذهبی هند، در ارتباط با آخرالزمان و ظهور منجی، موعود هندیان و یشنو [خداوند حافظ موجودات] است که تا کنون نه بار و هر بار یه صورتی در جهان ظهور نموده و گیتی را از بدی ها پاک کرده و برای دهمین و آخرین بار در آخر الزمان… وی بر

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژه های کلیدی جایگاه اجتماعی، کار و کوشش

دیدگاهتان را بنویسید