پایان نامه با کلید واژه های آیین هندو

آیینی دارد؟ جاماسب در پاسخ وی می گوید: سوشیانس (نجات دهنده دنیا) دین را به جهان روا (رایج) کند و آز و نیاز (فقر و تنگدستی) همه را تباه کند و اهریمن را از دامان (آفریدگان) بازدارد، و مردمان گیتی هم منش (هم فکر) و هم گفتار و هم کردار باشند!
نجات بخشی در آیین هندوان
در کتاب “دید” که در نزد هندیان کتاب آسمانی است چنین می

مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع مصرف کنندگان، انعطاف پذیری، مصرف کننده

دیدگاهتان را بنویسید