پایان نامه با کلید واژه های رسد:، آورند.، “جاماسب، نامه”

از شرق و غرب به فرمان فرستاده می شوند و به همه دنیا پیام می فرستد ما اشخاص شرور او را انکار می کنند و کاذب می شمارند و نگهبانان پیروز گر آسمان ها و زمین ها در برابر او سر فرود می آورند.
در “جاماسب نامه” گشتاسب پادشاه وقت می رسد: وقتی “سوشیانس” ظهور می کرد چگونه فرمانروای و دادستانی می کند و جهان را چه طور اداره خواهد کرد و چه

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان شناختی - رفتاری، درمان شناختی- رفتاری، اختلال افسردگی، درمان دارویی

دیدگاهتان را بنویسید