پایان نامه با کلید واژه های رسد:، آورند.، “جاماسب، نامه”

دانلود پایان نامه

از شرق و غرب به فرمان فرستاده می شوند و به همه دنیا پیام می فرستد ما اشخاص شرور او را انکار می کنند و کاذب می شمارند و نگهبانان پیروز گر آسمان ها و زمین ها در برابر او سر فرود می آورند.
در “جاماسب نامه” گشتاسب پادشاه وقت می رسد: وقتی “سوشیانس” ظهور می کرد چگونه فرمانروای و دادستانی می کند و جهان را چه طور اداره خواهد کرد و چه

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه با موضوعقانون مجازات، جبران خسارات، ارتکاب جرم

دیدگاهتان را بنویسید