پایان نامه با کلید واژه های (عج)، زمین،، دادگری،، وارثان

دانلود پایان نامه

نماید و آنان وارثان قدرت و ثروت و تمدن گردند و در زمین، به آیین دادگری، فرمانروایی داشته باشند. مفسران قرآن بر ارتباط این آیه کریمه با محدودیت و ظهور حکومت موعود جهانی (عج) تاکید دارند. بدین سان از منظر وحی نجات بنی اسرائیل از از استبداد ظلمانی فرعون به دست موسی تنها جلوه ای از خواست پروردگار در راستای غلبه حق بر باطل است و نجات

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه انژکتور، انژکتورهای، و...، آکوستیک۱۳

دیدگاهتان را بنویسید