پایان نامه با کلید واژه های یسن”، “جاماساب، نامه”، “زند

چنانکه در عقاید یهود و نصارا و کتب عهین آن ها نیز می بینیم.
با اینکه طبق نوشته محققین تمام کتب زردشتی دستخوش تغییر و تحریف شده است؛ مع الوصف پیش گویی های زردشت راجع به نجات دهنده دنیا در کتاب های “زند و هومن یسن” و “جاماساب نامه” و سایر منابع کنونی با جزئی اختلافی که ز تصرف بعدی ناشی شده است، یا اخبار اسلامی و آنچه شیعیان

مطلب مشابه :  منابع تحقیق درموردکارآفرینی، قصد کارآفرینانه، تمایل به ریسک

دیدگاهتان را بنویسید