پایان نامه با کلید واژگان رضایت مشتریان، رضایت مشتری، افزایش رضایت مشتریان، سنجش رضایت

خواهد خدمات موثر بر رضایت مشتریان را بررسی نماید از نوع تحقیق کاربردی است.

سوابق تحقیق
تاکنون پژوهش های متعددی در راستای سنجش رضایت مشتریان در داخل و خارج کشور انجام شده است . که در هر تحقیق تعدادی از عوامل موثر بر رضایت مشتریان ورود توجه قرار گرفته ، و اما تحقیقی که به مجموع خدمات موثر بر افزایش رضایت مشتریان محصولات در

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد درمورد داروها، آنومالی، زابودن، متناقصی

دیدگاهتان را بنویسید