پایان نامه با کلید واژگان شرکت های تجاری، جامعه آماری، روش تحقیق

ت مشتریان محصولات صادراتی می پردازیم .
۴- جامعه آماری کلیه مشتریان صادراتی شرکت گلستان و کارخانجات زیر مجموعه گروه تجاری اعم از پیله وران ، خریداران واسطه تجاری ، صادرکنندگان داخلی و خارجی حقیقی و شرکت های تجاری داخلی و خارجی حقوقی می باشند.

روش تحقیق
تحقیق حاضر با توجه به ماهیت و روش توصیفی از نوع پیمایشی است .
برای

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوع مقابل،، دیواره‌ی، گزارشاتی، می‌باشد،

دیدگاهتان را بنویسید