پایان نامه با کلید واژگان مبانی نظری

دانلود پایان نامه

تدوین ادبیات موضوع و مبانی نظری از روش کتابخانه ای و اینترنتی و جهت شناخت وضعیت موجود از پرسشنامه ومراجعه به اسناد و مدارک ومصاحبه با مدیران و کارشناسان صادرات و بازرگانی خارجی شرکت گلستان و کارخانجات زیر مجموعه گروه تجاری استفاده می کنیم .
از نظر نوع تحقیق ، از آنجائیکه تحقیق حاضر در یک سازمان زنده و پویا انجام می شود و می

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان مصرف کننده، آسیب دیدگی

دیدگاهتان را بنویسید