پایان نامه درمورد الگوریتم ژنتیک

تست پژوهشگاه دانشگاه ۵۸
شکل (۴-۳) مقایسه نتایج مدلسازی و آزمایشات عملی در دمای ثابت oC60 و فشار متغیر ۵۹
شکل (۴-۴) مقایسه نتایج مدلسازی و آزمایشات عملی در فشار ثابت ۱ بار و دمای متغیر ۶۰
شکل (۵-۱) سرعت همگرایی الگوریتم ژنتیک لینک شده باMATLAB Simulink ُُُ ۶۴
شکل(۵-۲) ماکزیمم توان به ازای مقادیر مختلف فشار آند و کاتد. دمای

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه با موضوعناخودآگاه، رفتار انسان، ارتکاب جرم

دیدگاهتان را بنویسید