پایان نامه درمورد الگوریتم ژنتیک

مقادیر بهینه به دست آمده از الگوریتم ژنتیک برای پارامتر های فرآیندی ۶۴
جدول (۵-۲) مقایسه مقادیر بهینه بدست آمده با آزمایشات عملی سلیمان و همکارش ]۱[ ۶۵
جدول (ب-۱) مقادیر ماکزیمم توان برای دماها و فشارهای کاتد مختلف، فشار آند ثابت و برابر ۵ بار ۸۵
جدول (ب-۲) مقادیر ماکزیمم توان برای دماها و فشارهای کاتد مختلف، فشار آند ثابت و

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه ارشد درموردارزش بازار، وجوه نقد، اقلام تعهدی

دیدگاهتان را بنویسید