پایان نامه درمورد مختلف،، s-1)، (V)، (cm2

دانلود پایان نامه

مختلف، فشار آند ثابت و برابر ۱ بار ۹۳
جدول (ب-۱۰) مقادیر ماکزیمم توان برای دماها و فشارهای کاتد مختلف، فشار آند ثابت و برابر ۵/۰ بار ۹۴

لیست علائم و اختصارات

سطح (cm2)
غلضت مولی (mol cm-3)
ضریب نفوذ (cm2 s-1)
پتانسیل الکتریکی (V)
ثابت فارادی (۹۶,۴۸۷ C mol-1)
ارتفاع کانال (cm)
چگالی جریان (A

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه های صادق هدایت، امام زمان

دیدگاهتان را بنویسید