پایان نامه درمورد کاتد،، (ب-۳)، ۹۶، ۵/۴

(۵-۸) ماکزیمم توان به ازای دما و فشارهای مختلف کاتد. فشار آند ثابت و برابر فشار بهینه آند ۷۱
شکل (ب-۱) بیشینه توان بر حسب دمای سلول و فشار کاتد، فشار آند ثابت و برابر ۵ بار ۹۵
شکل (ب-۲) بیشینه توان بر حسب دمای سلول و فشار کاتد، فشار آند ثابت و برابر ۵/۴ بار ۹۶
شکل (ب-۳) بیشینه توان بر حسب دمای سلول و فشار کاتد، فشار آند ثابت و

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد درمورد اختلال افسردگی اساسی، اختلال افسردگی، افسردگی اساسی

دیدگاهتان را بنویسید