پایان نامه درمورد کاتد، آند.، (۵-۷)، پلاریزاسیون

سوختی در فشارهای مختلف سمت آند. فشار کاتد و دمای کارکردی پیل سوختی ثابت و برابر مقادیر بهینه ۶۹
شکل (۵-۶) منحنی های پلاریزاسیون پیل سوختی در فشارهای مختلف سمت آند. فشارکاتد و دمای کارکردی پیل سوختی ثابت و برابر مقادیر بهینه ۷۰
شکل (۵-۷) ماکزیمم توان به ازای دما و فشارهای مختلف آند. فشار کاتد ثابت و برابر فشار بهینه کاتد ۷۱
شکل

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد درباره شیمی درمانی

دیدگاهتان را بنویسید