پایان نامه درمورد کاتد، مختلف،، دماها، (ب-۵)

دانلود پایان نامه

برابر ۵/۴ بار ۸۶
جدول (ب-۳) مقادیر ماکزیمم توان برای دماها و فشارهای کاتد مختلف، فشار آند ثابت و برابر ۴ بار ۸۷
جدول (ب-۴) مقادیر ماکزیمم توان برای دماها و فشارهای کاتد مختلف، فشار آند ثابت و برابر ۵/۳ بار ۸۸
جدول (ب-۵) مقادیر ماکزیمم توان برای دماها و فشارهای کاتد مختلف، فشار آند ثابت و برابر ۳ بار ۸۹
جدول (ب-۶) مقادیر

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره ۵۲، ۳-۲-۴-، فنول، ۳-۲-۶-۱-

دیدگاهتان را بنویسید