منابع تحقیق درمورد کارآفرینی، قصد کارآفرینانه، خودکارآمدی

دانلود پایان نامه

………………………………………………..64
جدول4-4- بررسی رابطه میان قصد کارآفرینانه و توسعه محصول جدید………………………………………………………………..70
جدول5-4- بررسی رابطه میان قصد کارآفرینانه و ساخت محیط نوآورانه……………………………………………………………….71
جدول6-4- بررسی رابطه میان قصد کارآفرینانه و رابطه با سرمایه گذاران………………………………………………………………72
جدول7-4- بررسی رابطه میان قصد کارآفرینانه و شناسایی هدف اصلی………………………………………………………………….73
جدول8-4- بررسی رابطه میان قصد کارآفرینانه و رویارویی با چالشهای غیر منتظره……………………………………………..74
جدول9-4- بررسی رابطه میان قصد کارآفرینانه و توسعه منابع انسانی……………………………………………………………………75
جدول10-4- خلاصه مدل رگرسیون………………………………………………………………………………………………………………………..76
جدول11-4- تحلیل واریانس……………………………………………………………………………………………………………………………………..76
جدول12-4- ضرایب استاندارد و غیر استاندارد رگرسیون……………………………………………………………………………………….77
جدول13-4- آمار توصیفی مربوط به وضعیت موجود متغیرها…………………………………………………………………………………79
جدول14-4- نتایج آزمون t یک نمونه ای………………………………………………………………………………………………………………..79
جدول15-4- رابطه میان قصد کارآفرینانه و وضعیت اشتغال…………………………………………………………………………………..80
جدول16-4- آزمون پیرسون برای رابطه قصد کارآفرینانه و وضعیت اشتغال………………………………………………………….80
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1) مقدمه
گردهم آمدن همزمان عوامل تولید، شامل منابع طبیعی، نیروی کار، سرمایه و نیروی متخصص در یک کشور ضرورتاً توسعه آفرین نیستند. پدیده توسعه نیازمند نیروهای مبتکر و کارآفرین و فضای مناسب است که ترکیب مطلوبی از عوامل مختلف را در شرایطی معین برای نیل به هدفی خاص به‌وجود‌ آورد. عصر امروز، عصر کارآفرینی است، کارآفرینان به‌عنوان ارزش‌آفرینان، انقلابی را برانگیخته‌اند که اقتصاد جهانی را تغییر داده است. کارهای جدید تاثیرات مثبت اقتصادی فراوانی از جمله شور و نشاط بخشی به اقتصاد بازار دارد (ربانی و انصاری، 1384).
اهمیت کارآفرینی به‌عنوان عامل حیاتی ثبات و رشد اقتصادی کشورها روز به روز توجه بیشتری را از سوی محققان، برنامه‌ریزان و سیاست‌گزاران معطوف خود می نماید. و همین امر توجه به قصد کارآفرینی به‌عنوان قوی‌ترین پیش‌بینی کننده فعالیت‌های کارآفرینانه را در سال‌های اخیر برجسته‌تر نموده ‌است. اما بررسی ادبیات تحقیقات کارآفرینی با محوریت عوامل موثر بر قصد کارآفرینی و خودکارآمدی کارآفرینانه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر قصد، از ناچیز بودن تحقیقات فوق به ویژه در حوزه کارآفرینی دانشجویان و دانش‌آموختگان آموزش‌عالی خبر می‌دهد. بنابراین اندک بودن تحقیقات خارجی و فقدان تحقیقات داخلی ما را بر آن داشت تا پژوهش حاضر را به مقوله کارآفرینی دانشجویان و دانش‌آموختگان آموزش‌عالی اختصاص دهیم.
اما به منظور ترسیم تصویری کلی از ساختار پژوهش و ارائه اطلاعات لازم در خصوص چرایی و چگونگی پژوهش، این فصل به ارائه طرح و کلیات اختصاص یافته است. در ادامه این فصل به منطق و دلیل اصلی انجام پژوهش، اهداف کلیدی، چگونگی اجرای پژوهش و بیان مشکلات و تنگناهای کلی تحقیق پرداخته شده است. فصول بعدی به بیان مشروح موارد قید شده در این بخش اختصاص دارد.
2-1) بیان و تشریح موضوع
مطالعات و بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش فعالیت‌های کارآفرینانه، منجر به افزایش تولید ناخالص ملی و در نتیجه افزایش درآمد ملی، رفاه و آسایش در جامعه می‌گردد (زالی، رضوی، 1387).
یکی از اهداف برنامه‌های آموزشی کارآفرینی ایجاد و تقویت قصد کارآفرینانه کارآفرینان بالقوه به‌ویژه دانشجویان می‌باشد. به‌همین دلیل تحقیقاتی که در دنیا برای قصد کارآفرینانه انجام می‌شود، عمدتا مربوط به دانشجویان است چرا که قصد کارآفرینانه بهترین و مهم‌ترین متغیر پیش‌بینی کننده رفتار کارآفرینانه است. به عبارت دیگر به احتمال خیلی زیاد، افزایش قصد کارآفرینانه منجر به افزایش فعالیت‌های کارآفرینانه و در نتیجه توسعه کارآفرینی می‌شود.
از این رو هدف بسیاری از کشورها افزایش میزان و سطوح کارآفرینی و به‌ویژه قصد کارآفرینانه می‌باشد. به همین دلیل یکی از متغیرهای مهم در پژوهش سالانه دیده‌بان جهانی کارآفرینی1 (GEM) به‌عنوان بزرگترین پژوهش میدانی کارآفرینی در جهان، قصد کارآفرینانه است. به همین دلیل شناخت بهتر عوامل موثر بر شکل‌گیری قصد، درک ما را از کارآفرینی افزایش می‌دهد (Krueger,Karsrud1993:277).
بر اساس نتایج برنامه 2008 GEM بین قصد کارآفرینانه و فعالیت کارآفرینانه به میزان 48 درصد همبستگی وجود دارد (Bosma & Levie, 2008).
بر طبق نظر بوسما2(2008) می‌توان گفت افزایش قصد کارآفرینانه در یک جامعه، نرخ رخداد انواع فعالیت‌های کارآفرینانه را افزایش می‌دهد.
تئوریسین‌های کارآفرینی عقیده دارند که خودکارآمدی نقش بسیار مهمی در شکل‌گیری قصد کارآفرینی دارد. به‌عنوان نمونه بوید3 و وزیکیس4 (1994) بیان می‌دارند که خودکارآمدی، توسعه قصد کارآفرینی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و در شکل‌گیری کسب‌و‌کار تاثیر دارد. به بیان دیگر قصد شروع کسب‌و‌کار، تا رسیدن به مرحله عمل، به باور افراد درباره موفقیت‌شان بستگی دارد.
محققان در مطالعات بسیاری به بررسی عوامل موثر بر قصد کارآفرینی از جمله خودکارآمدی پرداخته‌اند و مدل‌های بسیاری ارائه کرده‌اند. به‌عنوان نمونه کروگر5 و برازیل6 (1994) در مدل امکان سنجی قصد کارآفرینی خود متغیری به نام “خودکارآمدی دسترسی به کسب‌و‌کار” را مطرح کردند که بر اساس آن هر چه اعتماد فرد به خود در شکل‌گیری وظایف کارآفرینی بیشتر باشد درصد امکان سنجی آن کسب‌و‌کار بیشتر است.
از این رو در این پژوهش تلاش شده است تا متغیر خودکارآمدی کارآفرینانه به‌عنوان یک عامل موثر بر قصد کارآفرینی مورد بررسی قرار گرفته و رابطه آن دو سنجیده شود.
با توجه به این‌که اکثریت افرادی که امروزه بازار کار را تشکیل می‌دهند دانشجویان هستند، لذا می‌بایست توانایی ورود به این بازار در آن‌ها تقویت شود. در صورتیکه انگیزه و تمایل دانشجویان جهت راه‌اندازی کسب‌و‌کار ارتقا یابد و زمینه‌ای فراهم گردد تا مهارت‌های این امر در جامعه دانشجویان افزایش یابد، وابستگی آن‌ها به ارگان‌های دولتی و غیر‌دولتی کاهش یافته و با سرعت و سهولت بیشتری قادر به استفاده از دانش خود خواهند بود. در این صورت نه‌تنها نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت بلکه جامعه از نظر اقتصادی پویاتر می‌شود. علاوه بر این دانشجویان هدفمندتر فارغ التحصیل خواهند شد.
این پژوهش در میان دانشجویان رشته مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی انجام می‌شود و به بررسی تاثیر خودکارآمدی بر قصد کارآفرینی با استفاده از شاخص‌های خودکارآمدی می‌پردازد.
3-1) ضرورت و اهمیت انجام تحقیق
کارآفرینی به‌عنوان عامل رشد و توسعه اقتصادی هر کشور، ثابت شده و غیر قابل انکار است. با توجه به اهمیت آن اگر در کشوری به این موضوع توجه نشود، آن کشور به سوی رشد و توسعه گام برنمی‌دارد. در مورد رفتار و قصد کارآفرینی تحقیقات زیادی در حوزه‌های مختلف علمی از جمله روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و حوزه‌های دیگر انجام شده‌است. در این تحقیقات به عوامل موثر بر قصد کارآفرینی پرداخته شده ولی به متغیر خودباوری کارآفرینانه به‌عنوان یک عامل موثر بر قصد توجه چندانی نشده است، بنابراین پرداختن به این متغیر جای بررسی و تحقیق فراوان دارد.
تحقیقات نشان می‌دهد که خودکارآمدی کارآفرینانه، پیش‌بینی کننده مهم قصد کارآفرینانه است (Baughn2006,krueger2000,Peterman&kennedy2003,segal et.al 2002).
باورهای مربوط به خودکارآمدی افراد را از راه‌های گوناگون تحت تاثیر قرار می‌دهد. خودکارآمدی به‌تدریج در اثر توسعه مهارت‌های اجتماعی، زبان‌شناسی و شناختی که حاصل تجربیات است به‌وجود می‌آید (Bandura1982,gist1987:280). افراد با درجه خودکارآمدی پایین نسبت به افراد با درجه بالا بسیار متفاوت فکر و رفتار می‌کنند (Bandura1986,Eden1992:280).
علاوه بر این، بر اساس گزارش سال 2009 سازمان GEM، رتبه ایران در قصد کارآفرینی در میان 54 کشور 14 می‌باشد.
مطابق برنامه GEM، در ایران در سال 1387 تقریبا 37 درصد مردم قصد داشته‌اند که در سه سال آینده کسب‌و‌کاری را راه‌اندازی کنند. این شاخص در سال 1388 برابر با 28.8 درصد بوده‌است که نسبت به سال قبل از آن هشت درصد کاهش یافته است (Bosma & levie, 2008 , 2009). اما مجددا در سال 2010 (1389خورشیدی) به میزان 32.72 درصد رسیده است.
این آمار نشان می‌دهد که با ارتقاء سطح عوامل موثر بر قصد کارآفرینی می‌توان این رتبه را افزایش داد. بنابراین بررسی عوامل موثر بر قصد و اهمیت آن، ما را بر آن داشت تا به‌طور اخص خودکارآمدی کارآفرینانه را مورد مطالعه قراردهیم.
علاوه بر موارد یاد شده، با توجه به این‌که در تحقیقات و پژوهش‌های انجام گرفته در زمینه قصد کارآفرینی به بررسی خود کارآمدی به‌طور اخص و شاخص‌های اندازه‌گیری آن کمتر پرداخته شده‌است، نیاز است که با انجام تحقیقاتی این‌چنین، جهت استفاده در تحقیقات آتی و مجامع علمی این متغیرها بیشتر مورد بررسی قرار گیرند.
دانشجویانی که در این پژوهش به‌عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند، در رشته‌های مدیریت مشغول به تحصیل بوده‌اند. بنابر این نیاز آن‌ها به درک رفتار کارآفرینی و ایجاد تمایل و انگیزه جهت راه اندازه‌گیری کسب‌و‌کار می‌تواند از طریق انجام این پژوهش مرتفع گردد.
با توجه به موارد ذکر شده، لزوم انجام این تحقیق برای محقق مسلم شد و تلاش شد تا در این پژوهش جهت رفع نقاط ابهام در زمینه تاثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر قصد کارآفرینی گامی برداشته شود.
4-1) اهداف انجام تحقیق
هدف اصلی انجام این تحقیق بررسی تاثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی می‌باشد.
اهداف فرعی عبارتند از:
بررسی تاثیر مهارت شناخت فرصت‌های بازار و توسعه محصول جدید بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.
بررسی تاثیر مهارت ایجاد محیط نوآورانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.
بررسی تاثیر مهارت ایجاد رابطه با سرمایه‌گذاران بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.
بررسی تاثیر مهارت شناسایی هدف اصلی بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.
بررسی تاثیر مهارت رویارویی

دیدگاهتان را بنویسید