منبع پایان نامه ارشد درمورد سرمایه گذاران، عملکرد شرکت، بازار سرمایه

دانلود پایان نامه

…………………………………………39
3-2 روش‌شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….39
3-2-1قلمرو مکانی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….39
3-2-2قلمرو زمانی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..40
3-2-3قلمرو موضوعی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..40
3-2-4جامعه، نمونه آماری و روش نمونه‌گیری………………………………………………………………………………………………40
3-2-5 ابزار جمع آوری داده‌ها…………………………………………………………………………………………………………………..41
3-3 معرفی متغیرها و نحوه محاسبه آنها…………………………………………………………………………………………………………41
3-3-1 محاسبه متغیر سایر اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………..40
3-4 فرضیه‌های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….41
3-5 تبیین الگوهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….41
3-6 نحوه تجزیه و تحلیل فرضیه‌ها………………………………………………………………………………………………………………41
3-7 روش‌های آماری……………………………………………………………………………………………………………………………….46
3-7-1 آزمون Fلیمر……………………………………………………………………………………………………………………………….47
3-7-2 آزمون هاسمن……………………………………………………………………………………………………………………………..47
3-7-3 تحلیل رگرسیون…………………………………………………………………………………………………………………………..48
3-7-4 آزمون روایی و پایایی……………………………………………………………………………………………………………………50
3-7-5 آزمون t……………………………………………………………………………………………………………………………………..50
3-7-6 آزمون F…………………………………………………………………………………………………………………………………….51
3-7-7 آزمون کفایت نمونه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………..51
3-8 خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………..51
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………54
4-2تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………54
4-3 آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………….54
4-4 همبستگی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..56
4-5 محاسبه متغیر سایر اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………57
4-6 نتایج آزمون فرضیات………………………………………………………………………………………………………………………….58
4-6-1 آزمون فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………………………………58
4-6-1 آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………………………..59
4-6-1 آزمون فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………………………………..61
4-6-1 آزمون فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………………………………..63
4-6-1 آزمون فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………………………………….63
4-7 خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………..64
فصل پنجم: خلاصه، نتیجه‌گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………66
5-2 خلاصه یافته‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………………..66
5-3 جمع‌بندی و تفسیر………………………………………………………………………………………………………………………………68
5-4 محدودیت‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….69
5-5 پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………….69
5-6 پیشنهاد برای تحقیات آتی……………………………………………………………………………………………………………………70
منابع
منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….72
منابع لاتین. ………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………..76
پیوست
پیوست شماره1: لیست شرکتهای نمونه…………………………………………………………………………………………………………82
پیوست شماره2: نمودارهای آماری متغیرهای نمونه…………………………………………………………………………………………84
پیوست شماره3: نمودارهای Scatter-Plot برای آزمون عدم ناهمسانی واریانس‌ها……………………………………………86
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………..88
چکیده
تعیین عوامل مؤثر بر ارزش بازار سهام می‌تواند به تصمیم‌گیری مناسب سهامداران و تخصیص بهینه منابع اقتصادی کمک کند. میزان سودآوری شرکت‌ها از مهم‌ترین معیارهای ارزیابی شرکت‌ها توسط سرمایه‌گذاران است اما اتکا به سود خالص بدون توجه به اقلام تشکیل دهنده آن، منجر به از دست‌دادن اطلاعات بااهمیت و مؤثر بر تصمیم‌گیری و اخذ تصمیمات نامناسب خواهد شد. تحقیق حاضر به منظور بررسی و مقایسه قدرت توضیح‌دهندگی اجزای مختلف سود ازجمله جریان وجه‌نقد عملیاتی، اقلام تعهدی جاری،اقلام تعهدی غیر جاری و جریان وجه نقد آزاد و کمک به توضیح رفتار خلاف قاعده اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران انجام شد. به این منظور تعداد 5 فرضیه تدوین و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از 4 الگوی رگرسیون به روش داده‌های تابلویی استفاده گردید. بر این اساس نمونه‌ای متشکل از 83 شرکت طی سال‌های 1383 لغایت 1389 به روش غربالگری انتخاب گردید. نتایج حاکی است که محتوای اطلاعاتی جزء نقدی سود نسبت به سایر اجزای سود بیشتر است و هم‌چنین یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که، تقسیم سود به دو جزء جریان نقدعملیاتی و اقلام تعهدی نسبت به سایر ترکیب‌های دیگر سود، ارزش توضیح‌دهندگی بالاتری دارد.
واژه‌های کلیدی:
اقلام تعهدی جاری، اقلام تعهدی غیرجاری، جریان وجه نقد آزاد، جریان وجوه نقد عملیاتی، محتوای اطلاعاتی
1-1مقدمه
توسعه اقتصادی وبوجودآمدن شرکتهای سهامی بزرگ که شامل هزاران سهامدار می باشند موجب گردید تا امکان حضور مالکین در شرکت وآگاهی از جزئیات فعالیتهای آن وجود نداشته باشد.لیکن این افراد همواره جهت حفظ منافع خود علاقه مند به اطلاع از وضعیت وعملکرد شرکتها می باشند.همچنین سایر سرمایه گذاران بالقوه ، اعتباردهندگان وسایراستفاده کنندگان نیز برای تصمیم گیری نیاز به آگاهی از وضعیت وعملکرد شرکتها دارند.لذا حسابداری به منظور تامین نیاز اطلاعاتی طیف وسیعی از استفاده کنندگان صورتهای مالی را فراهم می‌آورد.
بنابراین هدف اصلی گزارشگری مالی کمک به استفاده کنندگان بویژه سرمایه گذاران در تصمیم گیریهای اقتصادی وارزیابی ارزش شرکت است. مبنای اصلی تصمیمات اقتصادی سرمایه گذاران هستند. با توجه به جنبه‌های اقتصادی اطلاعات گزارشگری مالی وسیستم حسابداری نقش حیاتی در بازار سرمایه ایفا می‌کنند. بنابراین هدف اصلی حسابداری تامین نیازهای اطلاعاتی بازار سرمایه عنوان می شود. بنابراین ارزیابی سودمندی اطلاعات حسابداری در ارزشیابی سهام یا مربوط بودن اطلاعات حسابداری به ارزش شرکت در تحقیقات اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته ، به عنوان یک الگوی اصلی در تحقیقات حسابداری مالی مطرح شده است. تمرکز واستفاده

دیدگاهتان را بنویسید