پایان نامه درمورد ، ۳-۱۱)، (p)……………………………………………………………………………………………………………………………………………58، مولکولMNU

دانلود پایان نامه

روش DFT/B3LYP 6-31G(d بر حسب دبای برای ساختار های (i)، (j)، (k)، (l)، (m)، (n)، (o)و (p)……………………………………………………………………………………………………………………………………………58
جدول ۳-۱۱) ممان ساختارهای قبل و بعد از اتصال مولکولMNU به نانولوله به روش

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوع محلول‌هایی، هم‌زده، می‌دهند،، نمونه‌هایی

دیدگاهتان را بنویسید