منبع پایان نامه با موضوع
حقوق جزا، دانشگاه تهران، فرهنگ اصطلاحات

منبع پایان نامه با موضوع حقوق جزا، دانشگاه تهران، فرهنگ اصطلاحات

اعلام نمود و از سوی شورای نگهبان نیز نظریه تفسیری در خصوص این اصل و اینکه ضرر و زیان معنوی قابل مطالبه نیست، ابراز نشده است. همچنین “چنانکه برخی از مؤلفان حقوقی نیز نوشته‌اند342،... ادامه

منبع پایان نامه با موضوع
حقوق جزا، دانشگاه تهران، قانون مجازات

منبع پایان نامه با موضوع حقوق جزا، دانشگاه تهران، قانون مجازات

جلد اوّل، چاپ هفتم. 51) صفایی، سید حسین، 1355، مفاهیم و ضوابط جدید در حقوق مدنی، تهران مرکز تحقیقات. 52) طاووسی، شعبان، 1366، روان‌شناسی هیپنوتیزم، انتشارات امیرکبیر، چاپ هشتم. 53) صدیقی... ادامه

منبع پایان نامه با موضوع
قانون مجازات، جبران خسارات، ارتکاب جرم

منبع پایان نامه با موضوع قانون مجازات، جبران خسارات، ارتکاب جرم

بر او واقع شده است) متحمل خسارت شده است. خسارات ناشی از جرم به سه دسته زیان‌های مادی (خسارت به جان و مال)، معنوی (ضرر به حیثیت و آبرو) و عدم النفع تقسیم می‌شوند.316 ضرر و زیان‌های جزایی... ادامه

منبع پایان نامه با موضوع
قانون مجازات، قصاص، ارتکاب جرم

منبع پایان نامه با موضوع قانون مجازات، قصاص، ارتکاب جرم

سابق در مواد مذکور در زمینه جرایم ارتکابی در حالت خواب نموده است. چنانکه در بند الف ماده 292 نیز، صراحتا جرم مذکور را خطای محض قلمداد نموده است. و در این ماده نیز به مثابه ماده 295 قانون... ادامه

منبع پایان نامه با موضوع
ارتکاب جرم، مباشر، اعمال مجرمانه

منبع پایان نامه با موضوع ارتکاب جرم، مباشر، اعمال مجرمانه

چرا که خطاب قانونگذار متوجّه کسانی است که دستورهای او را فهمیده و قدرت بر اجابت آن را دارند. حال با توجه به اینکه اکثر علمای حقوق، شخص نائم را در هنگام خواب فاقد اراده? اختیار و آگاهی... ادامه

منبع پایان نامه با موضوع
قصاص، حقوق جزا، قانون مجازات

منبع پایان نامه با موضوع قصاص، حقوق جزا، قانون مجازات

از خواب در هیچ کجا، به نحو مبسوط و مستقل، مگر در باب قصاص نفس و دیات سخنی به میان نیامده ؛ و در سایر ابواب فقهی نیز با توجّه به حدیث رفع، تکلیف از شخص خواب برداشته شده است. با نگاهی به... ادامه

منبع پایان نامه با موضوع
دفاع مشروع، قانون مجازات، ارتکاب جرم

منبع پایان نامه با موضوع دفاع مشروع، قانون مجازات، ارتکاب جرم

پیش آمدن اوضاع و احوال خاص و استثنایی که اختصاص به فاعل جرم ندارند، ممنوعیت خود را از دست می‌دهد؛ به طوری که انجام آن برای قانونگذار مطلوب است یا حداقل از نظر او مباح و جایز محسوب... ادامه

منبع پایان نامه با موضوع
دفاع مشروع، اعمال مجرمانه، مطالبه خسارت

منبع پایان نامه با موضوع دفاع مشروع، اعمال مجرمانه، مطالبه خسارت

کیفری را در معنای عینی و واقعی آن (تحمّل تبعات جزایی رفتار محرمانه) به کار ببریم – یکی از شروط اصلی تحقّق مسؤولیّت کیفری به حساب می‌آید. به نحوی که اگر این شرط منتفی گردد، فاعل از... ادامه

منبع پایان نامه با موضوع
قانون مجازات، ارتکاب جرم، ترک فعل

منبع پایان نامه با موضوع قانون مجازات، ارتکاب جرم، ترک فعل

خواب مجازات نمی‌شود و برای مجازات نکردن اندیشه و رویا صرف، هر چقدر که نابجا باشد، دو دلیل می‌توان ذکر کرد. یکی عدم امکان اثبات اندیشه وغیر ممکن بودن تفکیک نیات قطعی از رؤیاهای... ادامه

منبع پایان نامه با موضوع
حقوق جزا، قانون مجازات، قصاص

منبع پایان نامه با موضوع حقوق جزا، قانون مجازات، قصاص

کلیات مطرح گردیده که میتوان در این مورد به پیشرفت قانون مذکور اشاره نمود. 2.در ماده 225 قانون سابق صرفا به خواب اشاره شده بود و در ظاهر جنبه حصری بدان بخشیده بود، لکن در قانون جدید مقنن... ادامه