منبع پایان نامه ارشد درمورد
صدق و کذب

منبع پایان نامه ارشد درمورد صدق و کذب

یابد . مفاهیم و صورتهای ذهنی ممکن است همچون آینه ی محدب و مقعر واقع را آنچنان که هست نشان ندهند از اینرو خطا پذیرند. بدین ترتیب ، خطا در علوم و معرفتهای با واسطه محتمل است اما در علوم... ادامه

منبع پایان نامه ارشد درمورد
وحدت وجود، فصوص الحکم، صدق و کذب

منبع پایان نامه ارشد درمورد وحدت وجود، فصوص الحکم، صدق و کذب

م و خصوص الکلم ” 27 فصل دارد هر فصل آن نام پیامبری است و جلوه ای از حکمت الهی است در مقدمه ی این کتاب نوشته است ، در رویت پیامبر اکرم این کتاب را از دست ایشان گرفته ، و فرمان یافته آن را... ادامه

منابع و ماخذ پایان نامه
وحدت وجود

منابع و ماخذ پایان نامه وحدت وجود

برای اینکه الفاظ این متون بی معنا نشوند باید همراه با جان استوارت میل معتقد شویم که :” زبان میتواندهنگام به کار رفتن درباره ی خدا معنایی دیگر داشته باشد . یعنی صفات خدا دارای... ادامه

منابع و ماخذ پایان نامه
انسان کامل، ظهور و بطون، عالم مثال

منابع و ماخذ پایان نامه انسان کامل، ظهور و بطون، عالم مثال

تکیه کرده و آن را اساس همه ی امور به شمار آورده است ولی عشق در همان حال که با برخی از مراتب و مراحل عقل در تقابل و ستیز است با مراتب متعال آن به هیچ وجه ناسازگار و ناهماهنگ نیست . در باب... ادامه

منابع و ماخذ پایان نامه
ظاهر و باطن، فصوص الحکم، عقل مستفاد

منابع و ماخذ پایان نامه ظاهر و باطن، فصوص الحکم، عقل مستفاد

می افزاید : قلب حضرت جامعه است چون از تنگنای عبودیت به فراخنای رهایی کلی وارد شود ، در غایت صحو و هوشیاری برسد. 4-20 قلب از دیدگاه قرآن: در قرآن کریم علاوه براین که واژه ” عقل ”... ادامه

منابع و ماخذ پایان نامه
امام صادق، وجود منبسط، تدبر در قرآن

منابع و ماخذ پایان نامه امام صادق، وجود منبسط، تدبر در قرآن

یافته و از آنها به رضا و غضب تعبیر شده است .175 و ابن عربی گوید : چون تجلی به حسب استعداد متجلی له است ،پس قلبی که سعت حق داشته باشد نتواند بود مگر کسی را که استعداد جمیع تجلیات ذات الهیه... ادامه

منابع و ماخذ پایان نامه
عاشق و معشوق، واجب الوجود، ظاهر و باطن

منابع و ماخذ پایان نامه عاشق و معشوق، واجب الوجود، ظاهر و باطن

موجودات ، و او مراد اوست از ابداع و مخلوقات.( هروی ،1382،11) 4-7 در صفات انسان به صفات کامله از دیدگاه ابن عربی در معرفت حق: انسان موصوف است به صفات کامله که حق تعالی به آن متصف است غیر از... ادامه

منابع و ماخذ پایان نامه
انسان کامل، معرفت خداوند، صفات خداوند

منابع و ماخذ پایان نامه انسان کامل، معرفت خداوند، صفات خداوند

دستورالعملهای اخلاقی و احکام عملی نیز چنین هستند ، یعنی می توان آنها راعلاوه بر دلیل نقلی ، از راه حواس یا از راه عقل شناخت.118 علاوه بر تعریف فوق ، تعریف دیگری نیز در عرف ما رایج است .... ادامه

منابع و ماخذ پایان نامه
علم النفس، مکتب فرانکفورت، صدق و کذب

منابع و ماخذ پایان نامه علم النفس، مکتب فرانکفورت، صدق و کذب

نرزبندی انجام گرفته است . اکنون این تمایز و مرز بندی کم رنگ تر شده و به تمایز سبک فلسفی کاهش پیدا کرده است. به نظر می رسد حتی در سبک فلسفی نیز احیانا هر دو سنت به یکدیگر نزدیک شده و... ادامه

منابع و ماخذ پایان نامه
اصل تناقض، انفعالات نفس، عشق و محبت

منابع و ماخذ پایان نامه اصل تناقض، انفعالات نفس، عشق و محبت

، وجود خطا و توانایی انسان بر تمییز حقیقت از خطا و صدق از کذب امری بدیهی است. مشغله ی اصلی معرفت شناس بر اساس این رویکرد این است که در مورد معیار معرفت و ملاک ارزیابی گزاره ها به کاوش... ادامه