آسیب شناسی مطالعه به روش روانشناختی

آسیب شناسی مطالعه

تشخیص آسیب های موجود در وضعیت کتابخانه های مدارس و کیفیت مطالعه غیر درسی دانش آموزان در یک نگاه کلی نیز میسر است و نیاز به تحقیق چندان ندارد.این آسیب ها را می‌توان چنین برشمرد(سنگسری،علیزاده،صغری،1385):

  • مطالعه و کتابخوانی در پیکره نظام درسی مدارس قرار ندارد.
  • نظام درسی خود چنان نیست که انگیزه مطالعه را در دانش آموزان ایجاد کند، و آنها را به خواندن کتاب حتی به منظور لذت بردن از آن و نه کسب علم و دانش ترغیب نماید.
  • بسیاری از معلمان خود آنچنان اهل مطالعه نیستند که بتوانند بچه ها را به مطالعه ترغیب کنند.
  • خانواده ها خود غالبا برای مطالعه غیر درسی اهمیتی قائل نیستند و درس خواندن ونمره گرفتن را بویژه در دبیرستان برای رسیدن به دانشگاه بر فهم و تشخیص و درک علمی فرزندان خود ترجیح می دهند.
  • مدارس کتابخانه ندارند، یا دارند ولی فعال نیستند، یا فعال هستند ولی جامع و شکوفا نیستند، لذا به طور کلی در فعالیت های آموزشی مدارس کشور به حساب نمی آیند و بهرهروری لازم را ندارند.
  • در وزارت آموزش و پرورش نظریه علمی مدونی که نشان دهنده سیاست بنیادی و مستمر این نهاد در امر توسعه کتابخوانی و تجهیز کتابخانه باشد وجود ندارد. در عین حال در معاونت پرورشی این وزارت، بخشی مسئول توسعه و تجهیز کتابخانه های مدارس است.
  • بسیاری از دانش آموزان حتی آنان که علاقمند به مطالعه هستند از همه فواید مطالعه آگاهی ندارند.
  • بسیاری از دانش آموزان حتی آنان که علاقمند به مطالعه هستند و مطالعه غیر درسی دارند، روشها و تکنیک های صحیح مطالعه را نمی دانند و از وقت خود بهره لازم را نمی برند.
  • در رسانه های گروهی و ارتباط جمعی به این مهم توجه کافی نمی شود و تبلیغ یا اطلاع رسانی درستی انجام نمی پذیرد.

10)تهیه و درستی و یا خرید کتاب و نشریات مناسب برای بسیاری از دانش آموزان دشوار است.

11)متولیان فرهنگی جامعه آنگونه که شایسته است اهتمام و توجه کافی در جهت فرهنگ سازی مطالعه نداشته اند.