اجزای دانش محتوایی، تربیتی و فناورانه

اجزای دانش محتوایی، تربیتی و فناورانه

دانش محتوایی، تربیتی و فناورانه چهار جز اصلی دارد که می­تواند به عنوان معیار برای ارزیابی دانش محتوایی، تربیتی و فناورانه معلمان استفاده شود (نیس، 2005).

1-برداشت کلی در مورد اهداف استفاده و کاربرد تکنولوژی در تدریس موضوعات و مباحث اصلی و مهم. که این امر مستلزم این است که معلمان از آموزش یک موضوع خاص با فناوری­های دیجیتال درکی بنیادین و عمیق داشته باشند.

2-آگاهی از درک دانش­آموزان، فرایند تفکر، و یادگیری مباحث مهم از طریق تکنولوژی. این امر مستلزم این است که معلمان درک جامعی از فرایند تفکر و یادگیری دانش­آموزان با حضور فناوری دیجیتال در تدریس آن­ها برای یک موضوع خاص داشته باشند.

3-دانش برنامه­درسی و مواد آموزشی برای ادغام فناوری در یادگیری مباحث و موضوعات. این امر مستلزم این است که معلمان درک عمیقی از برنامه درسی و تمام مواد تدریس و آنچه را که چیستی کارایی­ها و محدودیت­های فناوری دیجیتال را در رابطه با اهداف برنامه درسی مشخص می­کند، داشته باشند.

4-دانش استراتژی­ها و ضمانت­های آموزشی در جهت آموزش و یادگیری مباحث و موضوعات اصلی از طریق فناوری­ها. که این امر مستلزم این است که معلمان درکی عمیق در مورد چگونگی ایجاد رابطه متقابل بین روش­های تدریس و بهترین فناوری­های دیجیتال که بهترین ضمانت را برای موضوعات خاص فراهم می­کند داشته باشند. بنابراین برای ارزشیابی دانش محتوایی، تربیتی و فناورانه مدرسان؛  وجود چهار معیار ذکر شده شامل: برداشت کلی در مورد اهداف استفاده و کاربرد تکنولوژی در تدریس موضوعات و مباحث اصلی و مهم؛ آگاهی از درک دانش­آموزان، فرایند تفکر، و یادگیری مباحث مهم از طریق تکنولوژی؛ دانش برنامه­درسی و مواد آموزشی برای ادغام فناوری در یادگیری مباحث و موضوعات و دانش استراتژی­ها و ضمانت­های آموزشی در جهت آموزش و یادگیری مباحث و موضوعات اصلی از طریق فناوری­ها؛ نقش اساسی را ایفا می­کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 2-5: جدول اجزای دانش محتوایی تربیتی فناورانه در عمل

(اقتباس از آنجلی و والانیدس، 2015، ص 142).

دانش در مورد چگونگی طراحی فناوری­های پیشرفته آموزشی برای مدل­های متفاوت تدریس ( به عنوان مثال، آموزش مستقیم، آموزش براساس روش حل مساله و آموزش مبتنی بر تحقیق و پرس و جو) برای رسیدن به اهداف یادگیری محتواییدانش محتوایی تربیتی فناورانه  در عمل
دانش در مورد فناوری­های مناسب محتوایی (دانش ابزارهای یک رشته) و توانایی معلمان در استفاده از ابزارهادانش محتوایی فناورانه در عمل
دانش صلاحیت­های تدریس عملی (مدیریت کلاس درس و …) برای برنامه­ریزی و اجرای فناوری­های پیشرفته دروسدانش تربیتی فناورانه در عمل

 

 

2-1-2-6- سطوح دانش محتوایی، تربیتی و فناورانه

سهارواتا، لی و صدری[1](2006) به نقل از الشهری (2012) پنج سطح توسعه­ای دانش محتوایی ، تربیتی و فناورانه که از مدل 5 مرحله­ای فرایند نوآوری- تصمیم راجرز[2] (1995) الهام گرفته است را به صورت زیر تعریف می­کنند:

1-شناخت (دانش)[3]: معلمان در این سطح می­توانند از فناوری دیجیتالی خاص استفاده کرده و در مورد قابلیت­های آن در مورد موضوع خاص قضاوت کنند.

2-پذیرش (ترغیب)[4]: معلمان در این سطح نگرشی باز را در مورد ادغام فناوری دیجیتالی در تدریسشان توسعه می­دهند اما ممکن است در مورد نقش بالقوه تکنولوژی در تدریسشان درکی نداشته باشند.

3-انطباق (تصمیم­گیری)[5]: معلمان در این سطح قادر می­شوند تا بعد از یک تجربه،  فناوری دیجیتالی خاص را در تدریسشان برای یک موضوع خاص اتخاذ کنند.

4-بررسی (اجرا)[6]: معلمان در این سطح به طور فعال ادغام فناوری­های دیجیتال در شیوه­های تدریس خود برای یک موضوع خاص شروع می­کنند.

5-پیشرفت (تایید)[7]: معلمان در این سطح قادر به ارزیابی اثربخشی ادغام فناوری­های دیجیتال در تدریسشان برای یک موضوع خاص هستند.

سطوح دانش محتوایی، تربیتی و فناورانه، دستورالعمل­های مفیدی را برای مربیان و محققان در جهت برنامه­ریزی، بررسی، بهبود و ارزیابی فرایند یکپارچه­سازی فناوری­های دیجیتال در تدریس فراهم می­کند. این سطوح همچنین اهمیت تعامل و مشارکت معلمان را که در سه سطح دانش نیاز هست نشان می­دهد (الشهری، 2012). بنابراین با توجه به مطالب فوق می­توان فرایند پنج مرحله­ای برای دانش محتوایی، تربیتی و فناورانه شامل مراحل شناخت، پذیرش، انطباق، بررسی و پیشرفت در نظر گرفت؛ که این مراحل به صورت سلسله­ای عمل می­کنند به طوری که ورود به هر مرحله منوط به درک مرحله قبل توسط مدرسان می­باشد.

 

[1]– Rogers

[2]– Niess, Suharwote, Lee & Sadri

[3]– Recognizing (Knowledge)

[4]– Accepting (Persuasion)

[5]– Adapting (Decisin)

[6]– Exploring (Implementation)

[7]– Advancing(Confirmation)