مقاله – ارزیابی عملکرد خصوصی سازی در شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان (مطالعه …

اکنون مساله اینست که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی خصوصی سازی در بسیاری از شرکتهای دولتی انجام شده است به تبع ازآن در شرکت برق سیستان و بلوچستان و شهرستان نیکشهر انجام شده است اما معلوم نیست این خصوصی سازی باعث افزایش کیفیت[۳] -رضایت مندی مشترکین[۴]– بهره وری[۵] -کارائی[۶] و اثر بخشی[۷] شده است. در پژوهش کوشیده می شود با توجه به سوال مساله به این موارد پرداخته شود.
 
سابقه و ضرورت انجام تحقیق :
طی دو دهه اخیر مکانیزمهای خصوصی سازی در بسیاری از کشورها طراحی و به مرحله اجرا در آمده است و از آن به عنوان راه حلی در جهت منطقی نمودن ساختار اقتصادی جامعه،کاهش بار مالی دستگاهها بر بودجه دولت،افزایش کارائی،افزایش بهره وری،گسترش فعالیتها و تجهیز منابع مالی دولت ،استفاده کارآمد از تخصص های موجود،افزایش نیروهای تخصصی و ایجاد انگیزه برای نیروهای تخصصی بهره گیری شده است.
در سالهای اخیر پژوهشهای زیادی در ارتباط با خصوصی سازی در داخل و خارج از کشور انجام شده است. در اینجا به تعدادی از تحقیقات در ارتباط با خصوصی سازی اشاره می کنیم:
ولش و فرموند (۲۰۰۲) در پژوهش خود تحت عنوان “معرفی یک مدل جهت انجام خصوصی سازی “با هدف بهینه بودن فرایند انجان آن پرداخته است.
پژوهش دیگر حیدری در رساله دکترای مدیریت استراتژیک طرح تحقیقی با عنوان “مدل خصوصی سازی برای کشور را از طریق مرور ادبیات و استفاده از نظرات خبرگان و صاحبنظران انجام داده است .
همچنین تحقیقها و مقالات زیادی تحت عنوان بررسی اثرات خصوصی سازی در شرکتهای توزیع نیروی برق مشهد و تهران و اصفهان و همچنین کیفیت بهره وری در خصوصی سازی شرکتهای توزیع نیروی برق در ایران انجام گرفته است.
یکی از مهمترین شروع یک کار تحقیقاتی این است که طرح تحقیقاتی به صورت یک پرسش آغازین عنوان شود؛ در این پرسش محقق سعی می کند آنچه را که می خواهد بداند آشکار کند؛ بهتر بفهمد و به دقیقترین صورت ممکن در گزاره یک پرسش آغازین بیان کند.(کیوی و کامپنود[۸]، ۱۳۷۶).
لذا مسئله اصلی این پژوهش آن است که با توجه به روند خصوصی سازی در شرکتهای توریع نیروی برق، تاثیر این روند قبل و بعد از اقدامات چگونه بوده و توانسته گامی در جهت ارتقا کارایی و اثربخشی سازمان مذکور برداشته و نوع این تاثیر چگونه است ؟
 
اهداف تحقیق :
پژوهشگر در این تحقیق سعی کرده رویکرد مقایسه ای بصورت ارزیابی خصوصی سازی قبل و بعد از اجرای برنامه های خصوصی سازی را مدنظر قرار دهد. بطور کلی اهداف این پژوهش در دو بعد نظری و کاربردی طبقه بندی می گردد. تدوین ادبیات و کمک به غنی تر شدن مبانی نظری موضوع با استفاده از نظریات علمی از یکسو و شناسایی فعالیت های تئوریک و مفهومی دیگران با رویکرد مقایسه ای از سوی دیگر بخشی از اهداف نظری این تحقیق است. و از بعد کاربردی نیز پژوهشگر قصد دارد ضمن ارزیابی اقدامات خصوصی سازی در بخش های منتخب، به رتبه بندی هر بخش با توجه به دیدگاه پاسخ دهندگان جهت ادامه اقدامات خصوصی سازی و موفقیت های بعدی را مورد مطالعه قرار دهد. و با ارائه پیشنهاداتی حرکت به سوی وضعیت مطلوب و رضایت بخش را فراهم آورد.
به بیان دیگر اهداف کلی این تحقیق عبارتند از:
ارزیابی خصوصی سازی بصورت تطبیقی (قبل و بعد ازخصوصی سازی)
بررسی برازندگی ابزار سنجش مطالعه حاضر از نظر روایی سازه ای و ساختاری
بهبود کیفیت خدمات رسانی شرکتهای توزیع نیروی برق به مشترکین در سطح استان و اعمال سیستم قیمت گذاری مناسب و معقولانه
ارائه راهکارهای علمی و کاربردی به مدیران شرکت توزیع نیروی برق در جهت افزایش بهره وری و کارائی و حرکت بسمت آینده ای مطلوب
تلاش برای کاهش هزینه های برق تحویلی به مشترکین
افزایش کارائی بخش توزیع از طریق اصلاح ترکیب نیروی انسانی و اداره مهندسی فعالیتهای توزیع
ارتقای بهره وری از طریق مشارکت بیشتر کارکنان در اداره امور ، تفویض اختیار،اجرای طرحهای کارانه و واگذاری سهام در زمان اشتغال در صورت ضرورت
تعمیم آموزش در سطوح مختلف کارکنان شرکتها با تاکید بر آموزشهای کاربردی
سوالات تحقیق :
الف) سوال اصلی :
آیااختلاف معنی داری بین میانگین های قبل از خصوصی سازی و بعد از خصوصی سازی وجود دارد؟
آیا مدل مورد استفاده و عامل های انتخاب شده جهت ارزیابی خصوصی سازی؛ در جامعه مورد مطالعه این تحقیق از برازش مناسب و قابل قبولی برخوردار است؟
کدام یک از بخش های انتخاب شده جهت ارزیابی خصوصی سازی،دارای اهمیت بالایی از نظر خصوصی سازی باتوجه به انتظارات پاسخ دهندگان نسبت به عامل های دیگر می باشد؟
آیا شاخص های جمعیت شناختی تاثیری در ارزیابی عامل های انتخاب شده جهت بررسی خصوصی سازی دارند؟
الف) سوال فرعی :
سوالات فرعی مربوط به سوال اصلی اول :
 
آیا بین میانگین کارائی محاسبه شده قبل از خصوصی سازی و بعد از خصوصی سازی اختلاف معنی داری وجود دارد؟
آیا بین میانگین اثر بخشی محاسبه شده قبل از خصوصی سازی و بعد از خصوصی سازی اختلاف معنی داری وجود دارد؟
سوالات فرعی مربوط به سوال چهارم :
 
آیا شاخص «جنسیت» از شاخص های جمعیت شناختی تاثیری در ارزیابی بخش های انتخاب شده جهت بررسی خصوصی سازی دارند؟
آیا شاخص «سابقه شغلی» از شاخص های جمعیت شناختی تاثیری در ارزیابی عامل های انتخاب شده جهت بررسی خصوصی سازی دارند؟
آیا شاخص «تحصیلات» از شاخص های جمعیت شناختی تاثیری در ارزیابی عامل های انتخاب شده جهت بررسی خصوصی سازی دارند؟
چارچوب نظری تحقیق :
وقتی پژوهشگر مبانی تئوریک ( منظرهای مختلفی که پدیده مورد پژوهش مطالعه شده است، برای مثال منظر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی ، مدیریتی و ….) و مبنای تئوریک( یکی از منظرها یا ترکیبی از آنها را) تعیین کرد، درون آن مبنای تئوریک پیشینه پژوهش را مورد مطالعه قرار می دهد و بر اساس آن نوعی چارچوب مفهومی تدوین می کند. این چارچوب مفهومی خاستگاه مساله، موضوع ، سئوال و بیانه هدف نهایی پژوهش است. چارچوب مفهومی، مدلی مفهومی است از چگونگی تئوری پردازی در مورد روابط بین چند عامل که به عنوان عوامل موثر بر مساله تعریف شده است( دانایی فرد و همکاران،۱۳۸۸ : ۹۹ ).
بنابراین پس از تکمیل بررسی پیشینه،تعریف مسئله و اجرای مصاحبه ها، پژوهشگر در روند پژوهش طراحی و تدوین چارچوب نظری را پدید می آورد. چهار چوب نظری یک مدل و الگوی مفهومی مبتنی بر روابط تئوریک میان تعدادی از عواملی که در مورد مساله پژوهش با اهمیت تشخیص داده شده اند؛ می باشد. این نظریه با بررسی سوابق پژوهشی در قلمرو مساله به گونه ای منطقی جریان پیدا می کند. در آمیختن باورهای منطقی محقق با پژوهش های انتشار یافته به منظور ایجاد پایه علمی برای مساله مورد تحقیق جایگاه اساسی دارد. بطور خلاصه؛ چارچوب نظری از پیوندهای درونی میان متغییرهایی که سرانجام در پویایی موقعیت مورد بررسی نقش دارند؛ گفتگو می کند. پدید آوردن چنین چهارچوبی به ما کمک می کند تا روابط خاصی را در نظر بگیریم و آنها را بیازماییم و در زمینه پویایی های موقعیتی که قرار است پژوهش در آن صورت گیرد بهبود بخشیم.
سپس می توانیم از محل این چارچوب نظری فرضیه ها یا سئوالات آزمون پذیری را پدید آوریم تا ببینیم نظریه تدوین شده تا چه اندازه معتبر است. از این رو؛ روابط مفروض را می توان به یاری تحلیل های آماری مناسب آزمود؛ بدین گونه است که چارچوب نظری بنیان تمام تحقیق را تشکیل می دهد. (سکاران، ۱۳۸۴: ۸۱) .
در این پژوهش عامل های انتخاب شده جهت ارزیابی خصوصی سازی به ترتیب؛ بهره وری؛ کارآیی؛ و اثربخشی به عنوان عامل هایی که خصوصی سازی در آنها صورت گرفته است. بنابراین چارچوب نظری این تحقیق به صورت شکل زیر ترسیم و مبنای پژوهش حاضر قرار گرفته است.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است