ارزیابی عملکرد مدیریت جانشین پروری در بانک ها و موسسه های مالی (مورد مطالعه شعب بانک ملی شهرستان اصفهان)- قسمت ۱۵

: واریانس مجموعه سوالات
جدول۳-۱: مقدارضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه ارزیابی عملکرد جانشین پروری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضریب آلفای کرونباخ تعداد سوالات
۸۱۰/۰ ۳۲

 

۳-۷- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
در مدیریت ، تحقیقات اغلب با سؤال و فرضیه شروع می‌شوند. فنون آمار استنباطی برای پاسخ به سوالات تحقیق‌،‌ همان فنون تخمین آماری هستند . بسیاری از تحقیقات مدیریتی از مرحله سؤال گذر کرده، به مرحله فرضیه می‌رسند . فرضیه حدس زیرکانه در خصوص پارامتر جامعه است . فنون آماری مناسب برای بررسی صحت یا سقم فرضیه‌ها ، ‌فنون «آزمون فرض آماری » هستند .
پس از جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و ورود داده های این پرسشنامه ها ،‌جهت تجزیه و تحلیل آنها از روش های مختلف آماری ، استفاده شده است. روش های آماری مورد استفاده در این تحقیق شامل فنون آمار توصیفی( شامل جداول فراوانی ، مقیاس لیکرت و … ) و فنون آمار استنباطی شامل آزمون تییک طرفه است. نرم افزار مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز SPSS18 بوده است .
۳-۸- خلاصه و جمع بندی
در این فصل، پس از ارائه مقدماتی درباره پژوهش­های علمی و لزوم انجام آنها به توضیحاتی در رابطه با نوع پژوهش پیش رو پرداخته شد. سپس جامعه آماری، نمونه گیری و فرمول مورد استفاده بیان گردید. هم چنین روش­های گردآوری اطلاعات مرور شده و بیان ­گردید که محقق برای پاسخ به سؤالات پژوهش چه روش­هایی را برای جمع­آوری اطلاعات برگزیده است. هم چنین توضیح کاملی در رابطه با پرسشنامه تدوین شده به عنوان ابزار مهم گردآوری اطلاعات در این پژوهش ارائه گردید . درپایان نیز توضیحاتی در مورد روش تجزیه و تحلیل داده ها ارائه شد .
فصل چهارم
تحلیل داده ها
۴-۱-مقدمه
معمولابررسی وسنجش کل جامعه­ پژوهش یا عملی ومقرون به صرفه نیست یا غیرممکن است بنابراین پژوهشگردرصدی ازاین جامعه رابه عنوان نمونه انتخاب می کندو مطالعه­ خود را روی آن انجام داده وبعد نتایج خود را به جامعه تعمیم می­دهد. به سخن دیگر، پژوهشگرجامعه را از نمونه استنباط می­ کند وبه همین دلیل ازآماره­هایی استفاده می­ کند که استنباط جامعه راامکان پذیرسازد. کاربرد نام آماراستنباطی نیزبه همین دلیل است آماره ای استنباطی برای برآورد جامعه وفرضیه آزمایی به کارگرفته می شوندودراین راستابه بررسی روابط بین متغیرها ، تفاوت موجود بین گروها یا آزمودنیهای مورد مطالعه وتاثیرمتغیرمستقل بروابسته می پردازند.
۴-۲-بررسی ویژگی‌های جمعیت شناختی
در این قسمت به ارائه آمار توصیفی، نمودارها و جداول ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه پرداخته می­ شود. ارائه آمار توصیفی از آن جهت مهم است که باعث شناخت بهتر از جامعه و ویژگی‌های عمومی آن و همچنین تحلیل بهتر ارتباط بین متغیرها می‌شود. در این تحقیق جنسیت، تحصیلات و وضعیت سابقه کاری عنوان سؤالات عمومی پژوهش در نظر گرفته شده‌اند.
۴-۲- آمار توصیفی
۴-۲-۱- جنسیت پاسخگویان
جدول (۴-۱) توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک جنسیت

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جنسیت فراوانی درصد درصد تجمعی
مرد ۶۶ ۷/۹۱ ۷/۹
زن ۶ ۳/۸ ۱۰۰
مجموع ۷۲ ۱۰۰

 

در شکل زیر توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان نشان داده شده است.
شکل (۴-۱) نمودارتوزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت
با توجه به جدول و نمودار فوق مشاهده می­ شود، بیشترین فراوانی پاسخگویان ۷/۹۱ درصد متعلق به مردان و کمترین فراوانی۲/۸ درصد را زنان تشکیل می دادند.
۴-۲-۲-مدرک تحصیلی پاسخگویان
جدول(۴-۲) توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک مدرک تحصیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *