انتخاب شغل و مشکلات مربوط به آن

 

 

انتخاب شغل و مشکلات مربوط به آن :

از نظر هاپاک (1997) زمانی که مردم عاقلانه برای انتخاب شغل عمل نمی کنند ناکامی آنان را در این کار می توان به یکی از دلایل سه گانه مربوط دانست : اطلاعات ناکافی درباره خودشان، عدم کفایت اطلاعات درباره مشاغل ، ناتوانی در تفکر و داشتن اندیشه روشن. ناتوانی در مواجه شدن با حقایق یکی از انواع ناتوانی در تفکر و داشتن اندیشه روشن است (اردبیلی،1387).

گاتفردسون معتقد است نوجوانان هنگام تصمیم گیری شغلی با سه مشکل مواجه هستند : الف- اطلاعات محدود : نوجوان تمایل دارد که اطلاعات کمی در مورد شغلی که گرایشی به آن ندارد، داشته باشد. ب – کسب اطلاعات به شکل نادرست : برخی از نوجوانان بجای آنکه خودشان در پی کسب اطلاعات باشند، منتظرند تا اطلاعات را خود به خود دریافت کنند. آنان معمولا اطلاعات شغلی را از خانواده، دوستان و محیط کار بدست می آورند. بنابراین اغلب با کمبود اطلاعات درباره نحوه انتخاب مشاغل مواجه هستند. ج – گزینش نامناسب : گاهی نوجوانان انتخاب های شغلی نامناسبی دارند که با فرایند مصالحه (این واژه به معنای تعدیل آرزوها با واقعیات بیرونی است) همخوانی ندارد (شفیع آبادی، 1392).

مشکلات شغلی می تواند از عوامل مختلف نشأت بگیرد که ممکن است از ابعاد درونی مانند تفکر غلط و یا ابعاد بیرونی مانند عوامل فردی و اجتماعی سرچشمه گرفته باشد. یکی از مشکلات ممکن خانواده است که انتخاب های شغلی مراجع را محدود می نماید (زونکر،2006 ترجمه نظری،1388).

انتخاب شغل به یک مشکل پایدار برای دانش آموزان در جامعه معاصر تبدیل شده است. گرایشات والدین تنها عامل تأثیر گذار در انتخاب شغل دانش آموزان است. اغلب اوقات، پدر و مادر با توجه به تمایلات شخصی خود، فرزندان خود را تحت فشار قرار می دهند تا مشاغلی را انتخاب کنند که هیچ گونه توانایی لازم را برای احراز آن دارا نیستند. اگر این اتفاق بیفتد، نتیجه آن نا امیدی و بی کفایتی است که نارضایتی شغلی را در پی دارد و در دراز مدت منجر به بحران اقتصادی ملی می شود (یورو و همکاران،2012).

انتخاب شغل از نظر فردی و اجتماعی با مشکلات گوناگونی مواجه است. برخی امشکلات انتخاب شغل به خود فرد مربوط می شود و گروه دیگری از مشکلات از طرف جامعه – به معنی عام – به وجود می آید. تایلر(1961) بی تصمیمی را یکی از مشکلات انتخاب شغل می شمارد. به نظر تایلر چهار عامل باعث بی تصمیمی و تردید فرد در انتخاب شغل می باشند. اولا گفتار و خواستار خانواده و دوستان می تواند بی تصمیمی و تردید فرد را در انتخاب شغل باعث شود. اگر تمایلات و خواسته والدین با رغبت های فرد مغایرت داشته باشد فرد در انتخاب شغل مردد خواهد بود. ثانیا طرز تلقی فرد نسبت به شغل خاصی ممکن است مشکلاتی را در مناسب دچار تردید کند. ارزش اجتماعی شغل و حرفه نیز ممکن است فرد را در انتخاب دچار شک کند. ثالثا بی تصمیمی و تردید در انتخاب ممکن است زائیده تساوی در استعدادهای فردی باشد. رابعا انسان ممکن است بر اثر عدم یادگیری و نیز محدود بودن فرصت ها دچار شک و تردید شود (شفیع آبادی،1389).

جوانان ممکن است با مشکلات متعددی برای انتخاب شغل مواجه شوند که برخی از آنها عبارت است از : اجبار برای انتخاب شغل پدر بر اساس آداب و رسوم و قیود اجتماعی، عدم درک درست ماهیت پیچیده جامعه، تأثیر پذیری از تجارب عاطفی و خواسته های سطحی و عدم آگاهی والدین در زمینه راهنمایی فرزندان (گینزبرگ و همکاران، 1951 به نقل از شفیع آبادی،1392).

بلوغ حرفه ای با اعتماد به نفس و بی تصمیمی شغلی با نبود اعتماد به نفس مرتبط است (کوماندرا و همکاران، 2011).

نقص در خود کارآمدی می تواند به تعلل یا اجتناب از تصمیم گیری شغلی ختم شود. خود کارآمدی یک صفت واحد یا ثابت نیست بلکه بیشتر مجموعه ای از باورها درباره ی یک بعد عملکردی خاص است و زمانی تقویت می شود که موفقیت در بعد عملکرد تجربه گردد. به این ترتیب زمانی که فرد شکست های مکرر را تجربه می کند، خود کارآمدی ضعیف می شود. یکی از مشکلات ممکن موقعیت خانواده است که انتخابهای شغلی فرد را محدود می نماید. انتخاب شغل ممکن است از اهداف خانواده نشأت بگیرد و اهداف خانواده ممکن است در تعارض با تمایلات و خواسته های فرد باشد (زونکر،2006 ترجمه نظری،1388).