اولویت بندی شاخصهای ارتباط دانشگاه-صنعت-دولت با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی- قسمت 48

– ایجاد گسترش و تقویت هماهنگی بین بخش های صنعت و دانشگاه و نیز دولت.
– گسترش نظارت عمومی و پایش نظام ارتباط بین صنعت و دانشگاه.
– ارائه راهکارهای و پیشنهادها به نهادهای رسمی ، صنعتی و مؤسسات آموزشی.
– تلاش در زمینه ایجاد پایداری در سیاست های تدوین شده برای نظام ارتباط بین صنعت و دانشگاه و کمک به تداوم مستمر آن در طول زمان و تغییر دولت ها و مسؤولان.
– به کارگیری کلیه پتانسیل های انسانی و مالی موجود به منظور به روز رسانی و ارتقای نظام ارتباط بین صنعت و دانشگاه.
– همکاری با ارگانهای دولتی و اقدامات مشترک برای پیشبرد برنامه ها در زمینه ارتباط بین صنعت و دانشگاه و نظام فناوری کشور مبتنی بر سند چشم انداز 20 ساله.
5-6- محدودیت های تحقیق

  • این تحقیق علی رغم تلاش هایی که برای آن صورت گرفته است دارای محدودیت هایی نیز می باشد که آنها را می توان به دو دسته کلی محدودیت های داخلی و محدودیت های خارجی تقسیم کرد که در ادامه به اختصار به آنها اشاره شده است.

الف) محدودیت های داخلی
1- این تحقیق با توجه به محدودیت های زمانی و هزینه ای، و وجود اندک مدیران و کارشناسان مطلع و افراد خبره در خصوص موضوع تحقیق صورت پذیرفته است که این امر عامل محدود کننده ای در تعمیم دهی نتایج پژوهش به تمامی ادارات تلقی می شود. لذا در تحقیقات آتی می توان جامعه آماری تحقیق را گسترش داد .
2- این تحقیق تأثیر سه عامل اصلی سازمانی اداری، فرهنگی اجتماعی، و ساختاری و 20 عامل فرعی را بر تعامل و ارتباط بین سه حوزه دانشگاه و صنعت و دولت مورد بررسی قرار داده است؛ در صورتی که احتمالاً متغیرهای دیگری نیز می توانند ،تأثیرگذار باشند. لذا تحقیقات آینده باید تأثیر این متغیرها را در ارتباط بین سه حوزه دانشگاه و صنعت و دولت مورد بررسی قرار دهد.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
ب) محدودیت های خارجی
1- عدم تمایل برخی از مدیران و کارشناسان به جوابدهی پرسشنامه
2- دقت و توجه کم برخی از اعضای نمونه آماری در پاسخ دادن به سؤالات
3- جلب نظر برخی از اعضای نمونه آماری جهت پاسخگویی به سؤالات پرسشنامه ها؛ که از جمله دلایل این امر می توان به نبود فرهنگ پژوهش در کشور و اعتقاد به بی نتیجه بودن این قبیل تحقیقات اشاره کرد.
منابع و ماخذ
منابع و ماخذ
منابع فارسی
آذر ع، مومنی م( 1379)، آمار و کاربرد آن در مدیریت. جلد دوم، تهران: انتشارات سمت.
افشانی ع(1384)، فرازی بر spss 14. انتشارات بیشه.
احمدی، علی، (1375) ، نگرش سیستمی بر فعالیتهای دانشگاه در راستای صنعت. ص79-85 در چهارمین سمینار ارتباط صنعت و دانشگاه (دانشگاه علم و صنعت) عشرت اخوین و عیسی رحمتی. تهران: دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علم و صنعت.
افرازه، ، عباس، (1384)،مدیریت دانش مفاهیم،مدل ها، اندازه گیری و پیاده سازی ،چاپ اول، انتشارات دانشگاه صنعتی امیر كبیر
باقری، كامران،(1382) بررسی حلقه های مفقوده ارتباط دولت دانشگاه و صنعت در ایران بر اساس رویكرد سیستم نوآوری”، هفتمین كنگره سراسری همكاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی
بهرامی محسن و طاعتی مهکامه ،(1388)،ارتباط دولت ،صنعت و دانشگاه: ایران ،افق 1404، نشریه صنعت ودانشگاه، ، ذوره دوم ، شماره 5و 6، صفحه11
پل كالیر و دیوید دالر ،(2003) جهانی شدن رشد و فقر ، ، ترجمه غلامحسین فیروزفر ، ناشر مؤسسه عالی آموزش و پژوهش ، . مدیریت و برنامه ریزی ، تهران ص 74
پورمحمدباقر،لطیفه،پورمحمدباقر،الهه، (1387)، نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در روابط دولت ،دانشگاه وصنعت
نتیجه تصویری درباره فناوری اطلاعات
خاکی غ. (1386)، روش تحقیق بارویکردی به پایان نامه نویسی. تهران: انتشارات بازتاب.
داونپورت، ت.اچ، پورساك ال، (1379)، مدیریت دانش، ترجمه دكتر حسین رحمان سرشت ، ناشر ساپكو
دلاور ع. (1374)، مبانی نظری و علمی و پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: انتشارات رشد.
دفتر مطالعات آموزشی دانشگاه تهران (1352) بررسی انگیزههای ایجاد و سیر تاریخی و تکامل دانشگاه تهران ، دفتر مطالعات آموزشی دانشگاه تهران.
رادفر، رضا، خمسه، عباس،(1387) نقش دولت دانشگاه و صنعت در تقویت نوآوری و نظام ملی . نوآوری در ایران، فصلنامه رشد فناوری، سال چهارم شماره 15.
ساحتی مهر ، عظیم ، (1383) نقش نگرش سیستمی در همكاریهای سه جانبه برای توسعة ملّی ، هشتمین كنگرة سراسری همكاریهای دولت ، دانشگاه و صنعت برای توسة ملّی دانشگاه صنعتی امیر كبیر ،24 آذرماه .
سرمد ز، بازرگان ع، حجازی ا.(1381) روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگاه 250 صفحه.
شفیعی، مسعود، (1384) ارتباط صنعت و دانشگاه آینده ای تابناك پیشینه ای تاریك، انتشارات . دانشگاه امیر كبیر، ص12
شفیعی، مسعود،(1384)، مجموعه مستندسازی ارتباط صنعت و دانشگاه، . وزارت صنایع
شیری، مرتضی و محمد علی زلفی گل (1389)، مراكز تحقیق و توسعه پل موفق بین دانشگاه و صنعت، -فصل نامه نشاء علم سال اول شماره 1
طاهری، شهنام( 1375) بررسی همکاری میان ارتباط صنعت، دانشگاه و مؤسسات تحقیقاتی و دولت در کشورهای در حال توسعه. ص101-125 در چهارمین سمینار ارتباط صنعت و دانشگاه (دانشگاه علم و صنعت)
مهدوی، محمد نقی (1378) دانشگاه و صنعت مكانیزمهای ارتباط دانشگاه با صنعت، تهران پژوهشكده مطالعات و تحقیقات تكنولوژی.
نیلی، مسعود و همکاران (1382) خلاصه مطالعات طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور. تهران: مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف.
میركمالی، سیدمحمد (1380) رفتار و روابط در سازمان

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

و مدیریت؛ تهران: نشر سطرون.
منابع لاتین
Allen , B .A . Et Al . (2001), E – Government and Government Online in Canada: Partnerships , People and Prospects , Government Information Quarterly , 18 .
Bannister , F ., & Walsh , N . (2002) , the Virtual Public Servant: Ireland’s Public Service Provider , Information Policy.
Dalziel, M.,( 2005). 4th Pillar Organizations in Canada. A Report to the Prime Minister’s Advisory Council on Science and Technology. Government of Canada, September 15, 2005.
Cohen, W.M., Sauermann, H., (2007). Schumpeter’s Prophecy and Individual Incentives as a Driver of Innovation,, in: S. Brusoni and F. Malerba (Editors), Perspectives on the Economics of Innovation (Cambridge University Press,London).
Fletcher , P . D . (2002) , the Government Paperwork Elimination Act: Operating Instruction for an Electronic Government , INT , L . J . Of Public Admin.
Etzkowitz, H., Klofsten, M., 2005. The innovating region: toward a theory of knowledge-based regional development. R&D Management 35 (3), 243.
Etzkowitz,H.,Webster ,A., Gebhardt,C. ,Regina,B. ,Terra,C;”The future of the university and the university of future”. Research Policy,2000; Vol. 29, pp 313-330.
Hauschildt, J. et al, (2000), Realistic criteria for project manager selection and development,
Project Management Journal, (31)(3), pp. 23–32.
Hinterhuber Hans H. (2005), Wissensbilanz 2004, Institut für Unternehmensführung,
Tourismus, und Dienstleistungswirtschaft Universität Innsbruck.
Lee, Y. S. (2000). The sustainability of university-industry research collaboration: An empirical assessment. The Journal of Technology Transfer25(2), 111-133.
Junyan, H., & Yingyan, X (2010). An AHP-based evaluation of industry-university-research cooperation’s performance. In Information Science and Engineering (ICISE), 2010 2nd International Conference on (pp. 2592-2595).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *