تحریف های شناختی

غیر ارادی و خاطرات بصری و رویدادهای فکری ناسالم در بیماران بروز می کند.
-همچنین درمطالعه ای روی شناخت های ناکارآمد وافسردگی درافرادبالغ ، این موضوع را بررسی کردند که آیا مولفه زودرنجی شناختی به عنوان یک تحریف شناختی قبل از دوره افسردگی دراین افراد وجود دارد آنها دریافتند افرادی که بعداً افسردگی شان گسترده می شود به نسبت کسانی که افسرده نمی شوند ناکارآمدی شناختی بیشتری نشان نمی دهند (میراندا ، گراس ، پرسونز وهان ، 1998).
-اخیرترین پژوهش(مبینی و همکاران ، 2006) نشان داد که افراد با تکانشگری بالا که در بسیاری از بیماری های خاص جزو اصلی ترین صفات بیماری است به طور معناداری، سطوح بالاتری ازشناخت های غیرکارکردی و نیزتحریک جویی دارند یافته اصلی این تحقیق این بود که افراد با تکانشگری بالا ، سطح بالاتری ازشناخت های منفی را نشان دادند درراستای این یافته ها نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که فاکتورهای تکانشگری ، پیش بین های تحریف های شناختی هستند همبستگی منفی من با تکانشگری و تحریف شناختی پیشنهاد می دهد که تکانشگری و تحریف های شناختی با افزایش من کاهش می یابند همسوبا یافته های پیشین( مثلا زاکرمن و دیگران ، 1983؛ به نقل از مبینی و همکاران ، 2006) . این یافته ها ، همبستگی مثبتی بین مقیاس جستجوگری و تکانشگری را نشان داد به علاوه ارتباطی بین جستجوگری و نمرات تحریف های شناختی یافت نشد. این تحقیقات دریافتند که تعدادی از تحریفات شناختی وجود دارد که ممکن است زیربنای رفتارهای غیرکارکردی باشند برای مثال افکارخودآیند غیرانطباقی با ترجیح ارضای بلافاصله (ارضای فوری) تمرکز بر پیامدهای نزدیکتر نسبت به پیامدهای طولانی تر( تفکر کوتاه مدت) .
-همچنین درزمینه عقاید ناکارآمد درافراد مبتلا به وسواس فکری و عملی تحقیقات کلارک (1989)و همکاران نشان می دهد که افرادمبتلا به وسواس فکری ، عملی نسبت به گروه های کنترل اضطرابی و کنترل بهنجار ، عقاید ناکارآمدتری رابروز می دهد (رضایی 1382).

-برطبق نظریه بک افسردگی بیش از اینکه اختلال درخلق یا هیجان باشد اختلال در تفکراست . (کوواکس و بک ، 1978؛ چرچارد ، 1991؛ به نقل از رضایی ، 1382 ) .
-چرچارد) 1991(نیز بیان می‌کند که تحریف‌های شناختی زمانی روی می‌دهند که فرضیه‌های فرد در مورد خودشان، دیگران، محیطش و درباره آینده فرد نادرست و بیش از اندازه منفی باشد و هنگامی که این فرضیه‌ها در عملکرد بهینه تداخل ایجاد کند اخیراً بواینز (2004) بحث کرده است که خطاهای شناختی ممکن است همیشه غیر کارکردی نباشد. ژنگ و همکاران (2008) بدست آوردند که مقداری از تحریف‌های شناختی به طور معمول در بین جمعیت‌های سالم از نظر ذهنی هم دیده می‌شود (رضایی، 1382).
جمع بندی
در مجموع با توجه به بررسی نظرات و دیدگاه ها می توان دریافت که بیماری سرطان نقش بسیار زیادی در بیماری های روان شناختی به ویژه اختلالات خلقی و اضطرابی دارد و همچنین مشکلات زیادی را در روابط بین فردی ایجاد می کند از طرفی با توجه به دیدگاه های شناختگرایی وجود بیماری های روان شناختی به منزله وجود تحریف های شناختی و طرح واره های ناسازگار اولیه در این بیماران می باشد و همچنین بررسی ها نشان می دهد که تحقیقات مدونی در حوزه روان شناختی صورت نگرفته و نیاز جدی است که ضمن بررسی های عمیق تر بتوان روان درمانگران را نیز در حوزه درمان بیماری سرطان یاری نمود .
4-2- فرضیه های تحقیق
ابعاد طرح واره‌های ناسازگار اولیهبیماران سرطانی و افراد عادی متفاوت است .
ابعاد تحریف های شناختی بیماران سرطانی و افراد عادی متفاوت است .

فصل سوم
روش تحقیق

این فصل ابتدا به معرفی طرح کلی پژوهش ، جامعه و نمونه آماری می پردازد . سپس ابزارهای تحقیق معرفی و روش اجرا و روش تحلیل آماری و ملاحظات اخلاقی بیان می گردد .
1-3- طرح کلی پژوهش :
طرح کلی تحقیق حاضر مقایسه ای پس رویدادی می باشد که در آن پژوهشگر علاقه مند استخصوصیات شناختی (طرح واره های ناسازگار اولیه و تحریف های شناختی ) را در بیماران سرطانی و افراد عادی مقایسه نماید.
با توجه به اینکه تحقیق از نوع پس رویدادی است و امکان تغیر در شرایط متغیر مستقل وجود ندارد محقق جهت بررسی نقش بیماری در طرح واره های ناسازگار اولیه و تحریف های شناختی از مقایسه گروه بیماران با گروه های غیر بیمار بهره می برد و سعی بر این است تا دقت لازم در کنترل متغیر های مزاحم در یک شرایط منظم کنترل شده و تجربی صورت گیرد .
2-3-جامعه آماری :
در پژوهش حاضر عبارت است کلیه بیماران سرطانی با تشخیص انواع بیماری که در سال 1391 جهت درمان به بیمارستان ها و مراکز در مانی تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی شیراز مراجعهنموده اند .
3-3-نمونه آماری و روش نمونه گیری :
نمونه آماری در این پژوهش عبارت است 60 نفر زن از بیماران سرطانی که به صورت شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و همچنین تعداد 60 نفر افراد عادی که به صورت در دسترس انتخاب شده اند و با توجه به اهمیت متغیرهای مختلف جمعیت شناختی وضعیت سن ، تاهل و سن ازدواج به شرح زیر می باشد :
جدول 1-3 : فراوانی و درصد سن افراد بیمار و عادی شرکت کننده در پژوهش
سن
افراد بیمار
افراد عادی
تعداد
درصد
تعداد
درصد
25-20
4
66/6
5
33/8
30- 26
4
66/6
14
33/23
35-31
8
33/13
11
33/18
40- 36
7
66/11
13
66/21
45- 40
13
66/21
9
15
50-46
10
66/16

7
66/11
بالاتر از 50
14
33/23

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1
66/1

جدول 2-3 : فراوانی و درصد وضعیت تاهل افراد بیمار و عادی شرکت کننده در پژوهش
وضعیت تاهل
افراد بیمار
افراد عادی
تعداد
درصد
تعداد
درصد
متا هل
58
7/96
49
66/71
مجرد
1
7/1
8
33/13
مطلقه
1
7/1
3
5
جدول3-3 : فراوانی و درصد سن ازدواج ا فراد بیمار و عادی شرکت کننده در پژوهش
سن ازدواج
افراد بیمار
افراد عادی
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
کمتر از 12 سال
1
66/1
8
33/13
15-12
11
33/18
10
66/16
20-16
20
33/33
17
33/28
25-21
13
66/21
12
20

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *