تعریف اهمال کاری و اثرات آن بر تحصیل

اهمالکاری و تعریف آن
تعریف اهمالکاری برای اولین بار در کتاب تاریخ ادوارد هال در سال 1548 به معنای به تأخیر انداختن آگاهانه تعریف شده. لی (1986) اهمالکاری را به تمایل غیر منطقی برای به تأخیر انداختن کارها تعریف می کند (سواری ، 1391)
در انقلاب صنعتی این کلمه به معنای عامل گناه یا گناهکاری بیان شده (زائریان، 1390)
واژه لاتین اهمالکاری procrastination مرکب از دو کلمه پرو و کراسینوس است از ریشه کلمه گرفته شده که به معنی به تأخیر انداختن تا صبح است این واژه معادل سهل انگاری به تعویق انداختن و تعلل نیز می باشد (الیس ، 2001).
بسیاری از افراد از اهمالکاری وتعلل رنج می برند اهمالکاری تقریباً همیشه عوارض منفی بر بهره وری و بهزیستی افراد بر جای می گذارد.اگر چه هر کسی به گونه خاص اهمالکاری می کند ولی بهترین تعریف اهمالکاری می تواند این باشد : به تاخیر انداختن انجام کار بدون هیچ دلیل موجه(الیس و کنوس، 2002 ، نقل از آتش پور،1387)اهمالکاری یعنی کاری را که تصمیم به اجرای آن گرفته می شود بدون هیچ دلیلی به آینده موکول شود اما در عین حال نیز عدم انجام آن به زیان فرد است و از این بابت خود را سرزنش می کند (امیدوار، 1384)به تعبیر الیس اهمالکاری نوعی سندرم فردا است .
چنین فرایندی فرد را وادار می کند کهبرای موجه جلوه دادن عادت مورد نظر دلایل متعدد بیاورد که بتواند درگیریهای ذهنی و ناهماهنگی های شناختی خود را مرتفع سازد(امیدوار ، 1384)فرد اهمالکار مجبور است در قبال اهمالکاری وهمزمان با سرزنش خویش از خود دفاع کنداز یک سو برای عدم انجام کارهایش دلیل تراشی می کند از سوی دیگر انجام کار را به آخرین دقایق محول می کند (آتش پور،امیری، 1378)اهمالکاری به تاخیر انداختن و جایگزین کردن تکالیف ضروری با انجام فعالیتهای غیر ضروری دیگر است (الیس و کنوس ،2002،نقل از امیدوار،1384)الیس و کنوس اهمالکاری را تمایل به اجتناب از فعالیت ، واگذار کردن انجام فعالیت به آینده و استفاده از پوزش خواهی برای توجیه تاخیر در انجام فعالیت تعریف کرده اند (حیدری ، 1387) .
استیل اهمالکاری را عقب انداختن انجام عملی به دلیل نا خوشایندی و ملال آوری آن تعریف میکند (استیل ، 2003). از نظر فراری و تیس نیز اهمالکاری مبین تاخیر در آغاز یا ادامه کار است از راه انجام کارهای بی فایده می دزدد اما هنگام مرگ حاضر است به هر بهایی زمان را خریداری کند تا لحظه ای بیشتر زنده بماند (آتش پور،1383).
برخی اهمالکاری را به اشتباه معادل تنبلی می دانند ، در حالیکه این دو با هم تفاوت دارندزیرا در تنبلی فرد خودش میلی برای انجام کار ندارد ، درحالیکه در اهمالکاری فرد غالباًکاری را انجام می دهد و خودش را مشغول نگه می دارد تا از انجام تکلیفی که باید در آن زمان انجام شود و اولویت دارد اجتناب کند(آلبرت ، نال2000 ، نقل از فرجاد،1389). به طور کلی اهمالکاری یک روش رفتاری است که فرد آن را پیش می گیرد تا خودش را از تجربه کردن حالت های هیجانی ناخوشایند در امان بدارد و به عنوان یک صفت رفتاری برای به تعویق انداختن یا تعلل در انجام یک تکلیف یا تصمیم گیری تعریف می شود ( میلگرام و همکاران 1998)متخصصان عوامل مختلفی را برای اهمال کاری بر شمرده اند از جمله ترس از موفقیت ترس از شکست رفتار های خود شکن (رفتارهای آگاهانه یا نا آگاهانه که منجر به شکست یا ناکامی می شود ) نداشتن انگیزه برای انجام کار (پاداش)و ایجاد استرس برای انجام کاردردقیقه 90( بعضی از افراد در فشار بهتر کار می کنند و عملکرد بالاتری دارند )سختی کار ، نبود دانش و مهارت مورد نیاز برای انجام کار (دوبرین ،2004،نقل از حیدری،1383)هم چنین عواملی مانند کمال گرایی ، پایین بودن سطح تحمل و توانایی در برابر مشکلات و احساس خود کم بینی را نیز جزء ریشه های اهمالکاری میدانند (الیس و نال ،2002) بررسی های انجام شده نشان می دهند که اهمال کاری برای 15 تا 20 درصد افراد همیشگی وبه عنوان یک مشکل مطرح است (استیل ،2003) فرد اهمالکار نمی تواند تصمیم بگیرد چه فعالیتی را در چه زمانی و بر اساس اولویت بندی
انجام دهد اهمال کاری در فرد باعث ایجاد استرس شده و حس از دست دادن کنترل نسبت به زندگی خود تواُم با پیامد های ناخوشایند در زمینه بهداشت جسمی و ذهنی خواهد شد.با توجه به اینکه عادت اهمالکاری در بین تمام جوامع و اقشار مختلف مردم و جامعه شیوع دارد و شیوع آن روند گسترده ای پیدا کرده است و سبب ضررهای مالی و روانی می شود لازم است این موشکل موشکافی شده علل آن شناسایی و راه حلهای بهینه برای کاهش آن ارائه شود و مورد پژوهش قرار گیرد.(امیدوار،1384).در ادامه بحث پیشین در مورد اهمال کاری باید به ذکر این نکته بپردازیم که اهمال کاری در میان دانشجویان علاوه بر افسردگی ،احساس گناه ، اضطراب،روان رنجوری ،تفکراتغیر منطقی ، فریب دادن دیگران و اعتماد به نفس پایین بر عملکرد تحصیلی دانشجویان نیز تاثیر دارد .در نتیجه باعث می شود که فرد به توان بالقوه اش دست پیدا نکند و در نهایت می تواند به یک بیماری روان شناختی نا توان کننده تبدیل شود (نینان ،2008). گرچه اهمالکاری یک پدیده رایج در میان دانشجویان است و به نظر می رسد که یک پدیده شخصیتی غیر مطلوب است بسیار مشکل است که یک توصیف منطقی از آن ارائه دهیم که همه محققان آن را پذیرفته باشند به هر صورت گفته می شود اهمالکاری یک صفت شخصیتی است که هدف از آن به تاخیر انداختن یک کار فعلی ، یک گرایش رفتاری ، یا یک تاخیر غیر منطقی است .
این پدیده پیچیده تحت 5 عنوان بررسی شده 1- اهمالکاری عمومی 2- اهمالکاری تحصیلی 3- اهمالکاری در تصمیم گیری 4- اهمالکاری نوروتیک 5- اهمالکاری غیر جبری یا غیر کارکردی (الیس و ناس 1997) در حالیکه اهمالکاری عمومی و تحصیلی به اجتناب از انجام وظایف مربوط است دیگر انواع اهمالکاری به نظر می رسد که با تصمیم گیری در ارتباط اند (الیس و ناس 1997) .
رفتار اهمالکارانه عمومی به عنوان مشکل در اجرا و انجام تکلیف روزانه به دلیل عدم توانایی در سازماندهی و مدیریت موثر زمانی توصیف شده اند (فرنر 1995)
اهمالکاری تحصیلی با وظایف تحصیلی مرتبط بوده و می توان آن را به عنوان اهمالکاری وظایف تحصیلی بنا بر برخی دلایل تعریف کرد . (الیس 1997، نقل از آتش پور 1387)
سولومون و روتبلوم (2004) به سادگی اهمالکاری تحصیلی را به عنوان به تعویق انداختن تکالیف مهم تحصیلی مثل آماده شدن برای امتحانات،آماده کردن مقالات ترم ، امور اداری مربوط به کلاس و دانشگاه و وظیفه حضور در کلاس ها تعریف می کنند . با در نظر گرفتن این توضیحات اهمالکاری تحصیلی به معنای به تاخیر انداختن وظایف تحصیلی و مشکلاتی که به خاطر این تاخیر تجربه می شوند است (حاتمی1390) گرایش به اهمالکاری یک مشکل عمومی است (هاریت و فراری 1996،نقل از حاتمی1390) . چنین بیان می شود که خصوصا هر کسی گرایش دارد که رفتار اهمالکارانه از خود نشان بدهد (سنکال 2005).
وقتی که ادبیات اهمالکاری را مورد بررسی قرار می دهیم روشن است که بیشتر تحقیقاتمربوط به اهمالکاری بر روی دانشجویان دوره کارشناسی انجام شده اند و در مورد اهمالکاری تحصیلی به عنوان یکی از زیر عناوین اهمالکاری چنین گزارش شده است
که این نوع اهمالکاری شیوع بسیار بالایی در میان دانشجویان دوره کارشناسی دارد(روتبلوم 2001 و کلارک 2000، نقل از حاتمی 1390).مرور ادبیات مربوط به اهمالکاری تحصیلی یافته های زیر را به دست می دهد : بریجز و رویک (1997) اظهار داشته اند که وقتی میزان تفکر غیر منطقی در میان دانشجویان کارشناسی افزایش می یابد رفتارهای اهمالکاری تحصیلی آنها نیز افزایش پیدا می کند (حاتمی، 1390) .
تاکمن (1990) کلامن (2007) در یافتند که هر چه این دانشجویان نمرات کمتری در عزت نفس بگیرند اهمالکاری تحصیلی آنها نیز بیشتر می شود
روشن است که اهمالکاری یک مشکل رایج در میان دانشجویان کارشناسی است که بر شخصیت ، بهزیستی روانشناختی و پیشرفت تحصیلی آنها تاثیر گذار است (هاشمی، 1387).
اهمالکاری با افسردگی در ارتباط است افسردگی نشانه این است که اهمال کار می خواهد خود را از رنج اهمال کاری نجات دهد لازم به یادآوریست تا هنگامی که اهمال کاری به گونه ی اعتیاد در نیامده افسردگی ناشی از آن درمان پذیر است اما هنگامی که اهمالکاری عادت شد درمان آن بسیار دشوار خواهد بود. (نینان 2008 نقل از چاری 1389)
وحشت زدگی درونی، دلهره، احساس ترس های درونی بی کنترلی، بی نظمی، گیجی و حواس پرتی و فراموشی در افراد اهمال کار و افسرده دیده می شود (دوبرین ، 2004 نقل از حاتمی، 1390)
اهمال کاری هنر ادامه دادن دیروز و اجتناب از امروز است. تصمیم به تعویق انداختن کاری که می توان در زمان حال انجام داد. اهمال کاری نوعی ویژگی شخصیتی است که در رضایت فردی اختلال ایجاد می کند و به کیفیت روابط انسانی آسیب می رساند این نوع از اهمال کاری را می توان اهمالکاری فرض یا سندروم فردا نامید (برونر ، 2000 نقل از گلشنی 1388)
جوهره این آسیب روانی، تعویق انداختن، تعلل ورزیدن و سهل انگاری در کار است. در همه این معانی نوعی این دست و آن دست کردن نهفته است. (استیل ، 2007 نقل از حاتمی 1390)
اهمالکاری و انواع آن
اهمالکاری انواع مختلفی دارد که در زیر به بیان هر یک از آنها می پردازیم:
اهمالکاری اجتنابی: فرد اهمال کار برای محافظت از عزت نفس از انجام تکلیف اجتناب می کند.
تصمیمی: در موقعیت های تصمیم گیری مشخص می شود.
تحریکی: در انجام کارها عجول اند و یا تحت هیجان اند و مطابق با جدول زمانی نیستند.
تحصیلی: در حاضر شدن برای امتحان، انجام دادن تکالیف خانه و نوشتن مقاله خود را نشان می دهد.
غیر تحصیلی: در پرداخت قبض آب و برق، شستن ظروف و کارهای روزانه در منزل و … (میگرام و همکاران، 2002 نقل از امیدوار 1387)
منفعل: تمایل ندارند اهمالکار باشند اما تکالیف را غالباً به علت ناتوانی در تصمیم گیری انجام نمی دهند.
فعال: در تصمیم گیری توانا اند اما به عمد کارها را عقب می اندازند.
کمال گرا: به قدرت بالا و تحرک نیاز دارند زمان اهمیت دارد اما به آینده تاکید بیشتری دارند کارها باید ایده آل انجام شود قادر به تشخیص مقدار زمانی برای انجام تکلیف نیستند و زمان بیشتری را صرف می کنند.
تنبیه گرا: آنچه که قرار است اتفاق بیفتد خواهد شد و به قدرت شخصی اعتقاد ندارند و بد بین اند.
سیاست گرا: به ارتباط بیشتر با دیگران و قدرت شخصی بالا اعتقاد دارند.
مبارزه طلب: اصرار به انجام کارها دارند بر خلاف انتظار دیگران.
نگرانی: کار محوله را انجام نمی دهند در صورت انجام آن وضعیت بدتر است.
پرکار: با اجرای روش های متعدد سهمی در انجام کارها دارند.
بحران ساز: در پی یافتن مشکل برای عدم انجام کارها.
ویژگی اهمال کاران
اهمال کاران ویژگی های زیادی دارند اینک به برخی از ویژگی های آنها اشاره می شود.
اجتناب نوروتیکی: یکی از ویژگی های اهمالکاران این است که بیش از حد تحریک پذیرند که این ویژگی به اضطراب آنان منجر می شود.
فقدان هوشیاری و آگاهی: اهمالکاران به دلیل هوشیاری پایین از تحریک پایین برخوردارند که این ویژگی به تکانشوری آنان منجر می شود (فراری و همکاران، 2005 نقل از دیوانداری 1386)
خودکارآمدی پایین: یکی از ویژگی های اهمالکاران این است که خودکارآمدی (خود اثر بخشی) پایینی دارند بنابراین مشاوران و روانشناسان در هنگام مواجهه با چنین افرادی بایستی به سه باور اساسی زیر توجه کنند زیرا آنها قادر به تنظیم رفتار مطالعه ای برای خود نیستند در فرایند مطالعه ناتوان هستند قادر به ارائه خوب یا اکتساب نتایج مناسب نیستند لازم به ذکر است که هر سه دسته از این باورها تا اندازه ی زیادی از انتظارهای خودکارآمدی پایین آنها سرچشمه می گیرد پس یکی از اهداف عمده در کاهش چنین رفتارهایی افزایش تجربه های خودکارآمدی می باشد.
ضعف در مدیریت زمان: بسیاری از پژوهشگران و صاحب نظران اهمالکاری را به عوامل متعددی از جمله ضعف در مدیریت زمان نسبت می دهند. در این خصوص روش (2003) معتقد است که اهمالکاری از هر نوعی که باشد یکی از مشکلات عمده مدیریت زمان می باشد کومار (2005)نیز اهمالکاری را به عنوان اتلافگر زمان و به تأخیر اندازنده تکالیف و وظایف یاد می کند پس بنابراین با استناد به تحقیقات انجام شده و مصاحبه با تعدادی افراد اهمالکار اتلاف وقت بیشتر برای کارهای غیر ضروری و صرف حداقل وقت برای کارهای مهم تر از ویژگی های آن به شمار می رود.
ضعف در خود تنظیمی: به نظر می رسد که افراد اهمالکار بر رفتار خود نظارت کافی نداشته و با خود تنظیمی در آنان ضعیف است و به همین جهت است که بایستی به آنها کمک کرد تا به تنظیم رفتار خود بپردازند.
در همین رابطه دروما و همکاران (2002) و استیل (2007) معتقدند که اهمالکاری حاصل نقص در خود تنظیمی است. لی و شاونبرگ (2003) نیز طی مطالعه ای نشان دادند که بین اهمالکاری و خود تنظیمی ارتباط وجود دارد (لی و شاونبرگ، 2003 نقل از سواری 1391)

این مطلب را هم بخوانید :
چگونه سفری ارزان به ارمنستان داشته باشیم؟