تعریف نظری پرخاشگری و خشم وعصبانیت از منظر روانشناختی

تعریف نظری پرخاشگری:

پرخاشگری[1] پرشورترین واکنش هیجانی است که فردراقوی تر و نیرومندتر می سازد. انسانها را نسبت به بی عدالتی های دیگران حساس تر می سازدوباعث میشود که آنها برای تلافی کردن ممانعت ، دخالت یا انتقاددست به مبارزه بزنند. این جمله میتواند کلامی یا غیرکلامی ، مستقیم ویاغیرمستقیم باشد (میز[2] وهمکاران، 2000).

    1-6-4- تعریف عملیاتی پر خاشگری :

میزان پر خاشگری نمره ای که فرد از پرسشنامه پر خاشگری[3]  AGQ (1979 ) به دست می آورد و کسانی که نمره بیشترو بالا تر از میانگین 5/42کسب می کنند،میزان پر خاشگری آنها به مراتب بیشتر است .

 

 

 

1-6-4-1-تعریف نظری خشم وعصبانیت:

خشم وعصبانیت[4] یکی از هیجان های پیچیده انسان و واکنشی متداول نسبت به ناکامی و بدرفتاری می باشند ،خشم  وعصبانیت اگرچه بخشی از زندگی می باشندولی ما را از رسیدن به اهداف خود بازمی دارند(عزیزی،1386).

1-6-4-2- تعریف عملیاتی خشم وعصبانیت:

میزان خشم وعصبانیت  نمره ای که فرد از پرسشنامه پر خاشگری  AGQ (1979 ) به دست می آورد، ماده های 1تا14 این پرسشنامه مربوط به خشم وعصبانیت  می باشد.

aggression-1

c.j& Mez-2

3-a ggression Genaral Qusion

-1anger