دانلود مقاله با موضوع اضطراب اجتماعی

م اعتماد و سوءظن فراگیر نسبت به دیگران است به طوری که انگیزه های دیگران از سوی فرد به عنوان انگیزه های بدخواهانه تفسیر می شود. این الگو از اوایل بزرگسالی آغاز می شود و در زمینه های گوناگون جلوه می کند.
افراد مبتلا به این اختلال تصور می کنند که سایرین می خواهند آنها را استثمار کنند، فریب دهند یا به آنها آسیب بزنند، حتی هنگامی که هیچ شواهدی در تأیید این انتظار وجود ندارد (ملاک الف 1). آنها بر اساس شواهد اندک و یا بی هیچ دلیلی به دیگران بدگمان هستند، با تصور اینکه علیه آنها توطئه می کنند، ممکن است هر زمان و بدون دلیل به طور ناگهانی به دیگران حمله کنند. آنها اغلب احساس می کنند که به شدت و به طور جبران ناپذیری توسط فرد یا دیگر صدمه می بینند، حتی اگر برای این امر شواهد عینی وجود نداشته باشد. آنها با شکهای بی مورد درباره ی وفاداری و صداقت دوستان و همکاران خود، اشتغال ذهنی دارند و اعمال آنها را برای یافتن شواهدی از انگیزه های خصمانه به دقت زیر نظر میگیرند (ملاک الف 2). هرگونه انحراف ادراک شده از وفاداری یا صداقت، در جهت تأیید تصورات آنها به کار می رود. هرگاه یکی از دوستان یا همکاران، صداقتی را نشان دهد که آنها قادر به اعتماد یا باور کردن آن نباشند، به شدت شگفت زده می شوند. آنها انتظار دارند که هرگاه دچار مشکل می شوند، دوستان و همکارانشان به آنها حمله کرده و یا بی توجهی نشان دهند (نیکخو 1389، 1009).
افراد مبتلا به این اختلال برای اعتماد کردن به دیگران و یا صمیمی شدن با آنها تمایلی نشان نمی دهند زیرا از این واهمه دارند که دیگران از اطلاعات به دست آورده، سوءاستفاده کنند(ملاک الف 3). آنها ممکن است از پاسخ دادن به پرسشهای شخصی اجتناب کنند و بگویند که این اطلاعات به «درد کسی» نمیخورد. آنها گفته های خیرخواهانه و رئیدادهای مساعد را مورد سوءتفسیر قرار میدهند که در نتیجه تحقیر آمیز و تهدید کننده به نظر میرسند (ملاک الف 4). به عنوان مثال، فرد مبتلا به این اختلال ممکن است اشتباه غیر عمدی یک فروشنده را به عنوان کوشش عمدی برای کلاهبرداری تفسیر کند و یا ممکن است یک شوخی اتفاقی از جانب یک همکار را به عنوان توهین جدی به شخصیت خود در نظر بگیرد. تعریف و تمجیدها اغلب نادرست تفسیر میشوند (برای مثال، تعریف به جهت یک دستاورد جدید به عنوان کوششی برای اعمال فشار جهت عملکرد بیشتر و بهتر تفسیر می شود). آنها ممکن است پیشنهاد کمک را به عنوان انتقادی مبنی بر این در نظر بگیرند که آنها نمی توانند به خوبی روی پای خود بایستند.
افراد مبتلا به این اختلال، پیوسته ناخشنود بوده، و توهینها، آزارها و بی اعتنایی هایی را که فکر می کنند به آنها میشود، نمی بخشند (ملاک الف 5). خطاهای جزئی دیگران، خشم زیادی را بر میانگیزد و این احساسهای خصمانه برای مدت طولانی پایدار می مانند. اغلب احساس می کنند که شخصیت یا حیثیت آنها مورد تهاجم قرار گرفته و یا اینکه مورد بی اعتنایی قرار می گیرند، زیرا به طور دایم متوجه انگیزههای زیان بخش دیگران هستند. آنها به سرعت تلافی کرده و نسبت به این توهینهای خیالی با خشم پاسخ میدهند (ملاک الف 6). افراد مبتلا به این اختلال ممکن است حسادت بیمارگون داشته باشند و اغلب بدون هیچگونه توجیه کافی نسبت به همسر یا شریک جنسی خود سوءظن دارند و آنها را بی وفا میدانند (ملاک الف 7).
آنها ممکن است جهت تأئید این حسادتها به جمع کردن «شواهد» جزئی و بی اهمیت بپردازند. آنها برای اجتناب از مورد خیانت قرار گرفتن مایلند که بر روابط نزدیک خود، کنترل کامل داشته باشند و ممکن است همواره درباره ی اعمال، انگیزهها و وفاداری همسر یا شریک جنسی خود پرس و جو کنند.
هرگاه این الگو رفتاری صرفاً در طی سیر اسکیزوفرنیا، یک اختلال خلقی همراه با ویژگیهای روان پریشی یا سایر اختلالهای روان پریشی رخ دهد یا هرگاه از اثرات فیزیولوژیایی مستقیم یک بیماری عصب شناختی (مانند صرع قطعه ی گیجگاهی) یا سایر بیماریهای جسمانی ناشی شود، تشخیص ارانویایی را نباید مطرح کرد (ملاک ب) (نیکخو 1389، 1012).
2-6-1-2 ویژگی ها و اختلال های همراه
برقراری ارتباط با افراد مبتلا به اختلال شخصیت پارانویایی، معمولاً دشوار است و این افراد اغلب در روابط صمیمانه با مشکلاتی مواجهند. سوءظن و خصومت افراطی آنها ممکن است به صورت بحث و جدل آشکار، شکایتهای مکرر یا کناره گیری آرام و آشکار خصمانه جلوه کند. آنها ممکن است به شیوهای دفاعی، محرمانه یا حیله گرانه عمل کنند و ظاهراً «سرد» و فاقد عواطف به نظر بیایند، زیرا بیش از اندازه مراقب تهدیدهای بالقوه هستند. اگر چه ممکن است عینی نگر، منطقی و غیر عاطفی به نظر بیایند، ولی اغلب رشته ای از هیجانهای نا استوار به همراه خصومت، لجاجت و گفته های طعنه آمیز بارز را نشان می دهند. طبیعت جنگ جویانه و بدگمان آنها ممکن است موجب پاسخ خصمانه از سوی دیگران شود که در این صورت انتظارات اصلی آنها را تأئید می کند.
چون افراد مبتلا به اختلال شخصیت پارانویایی به دیگران اعتماد ندارند بنابراین نیاز شدیدی برای خوداتکایی یک حس نیرومند برای استقلال در آنان وجود دارد. آنها همچنین مایلند که کنترل زیادی بر افراد پیرامون خود داشته باشند. اینگونه افراد اغلب انعطاف ناپذیر، انتقاد کننده و ناتوان از همکاری هستند، در حالیکه در پذیرش انتقاد مشکل زیادی دارند. آنها ممکن است دیگران را به دلیل خطاهایی که خودشان مرتکب شده اند، سرزنش نمایند. ممکن است برای تلافی سریع تهدیدهایی که ادراک می کنند منازعه جو باشند و غالباً درگیر دعواهای قانونی می شوند. افراد مبتلا به این اختلال در تأئید پیشداوریهای منفی خود درباره ی مردم یا موقعیتهایی که با آنها رویرو می شوند، انگیزه های پلیدی را به دیگران نسبت می دهند که برون فکنی ترسهای خود آنهاست. ممکن است خیالپردازیهای بزرگ منشانه ی غیر واقعی و تقریباً آشکاری را نشان دهند، به موضوعهایی چون قدرت، مرتبه و مقام علاقه داشته باشند و عقاید قالبی منفی درباره ی دیگران دارند، بویژه کسانی که از گروه های متفاوت با جامعه خود وی هستند. شیفته ی صورت بندیهای ساده از دنیا هستند و اغلب در رابطه با موقعیتهای مبهم احتیاط می کنند. آنها ممکن است «متعصب » به نظر بیایند و با کسانی که نظامهای اعتقادی پارانویایی مشترکی دارند، فرقه ها و گروه های منسجمی را تشکیل دهند (نیکخو 1389، 1012).
افراد مبتلا به این اختلال به ویژه در پاسخ به فشار روانی ممکن است دچار دوره های بسیار کوتاه روان پریشی شوند (که از چند دقیقه تا چند ساعت طول می کشند). در بعضی موارد، اختلال شخصیت پارانویایی ممکن است به عنوان پیشایند پیش مرضی اختلال هذیانی یا اسکسزوفرنیا ظاهر شود. افراد مبتلا به این اختلال ممکن است مبتلا به اختلال افسردگی عمده شوند و شاید در معرض خطر ابتلاء به گذرهراسی و اختلال وسواس فکری – عملی باشند. سوء مصرف یا وابستگی به الکل و مواد دیگر نیز اغلب دیده میشود. شایعترین اختلالهای شخصیت هماین با اختلال شخصیت پارانویایی، ظاهراً اختلالهای شخصیت اسکیزوتایپی، اسکیزوئید، خودشیفته، اجتنابی و مرزی هستند.
2-6-1-3 ویژگی های خاص وابسته به فرهنگ، سن و جنسیت
بعضی رفتارها که تحت تاًثیر زمینه های اجتماعی – فرهنگی یا شرایط ویژه ی زندگی قرار میگیرند ممکن است به اشتباه پارانویایی تلقی شوند و حتی امکان دارد توسط فرایند ارزیابی بالینی تقویت شوند. اعضای گروه های اقلیت، مهاجران، پناهندگان سیاسی و اقتصادی یا افراد با زمینه های قومی متفاوت ممکن است به دلیل ناآشنایی (مانند مشکلات مربوط به زبان یا عدم آگاهی از قواعد و مقررات) و یا در واکنش به ادراک غفلت یا بی تفاوتی اکثریت جامعه، رفتارهای دفاعی نشان دهند. این رفتارها ممکن است به نوبه ی خود در افرادی که با این اشخاص رابطه دارند، خشم و ناکامی ایجاد کنند و بدین ترتیب یک دور باطل از عدم اعتماد متقابل شکل می گیرد که نباید با اختلال شخصیت پارانویایی اشتباه گرفته شود. بعضی از گروه های قومی همچنین رفتارهای مرتبط با فرهنگ را نشان می دهند که ممکن است به اشتباه، پارانویایی تلقی شوند.
اختلال شخصیت پارانویایی ممکن است ابتدا در کودکی و نوجوانی با تنهایی، روابط ضعیف با همسالان، اضطراب اجتماعی، پیشرفت ضعیف در مدرسه، حساسیت زیاد، افکار و زبان غیر عادی یا عجیب و خیالپردازیهای ویژه ی فردی ظاهر شود. این کودکان ممکن است ظاهراً «عجیب» و «غیرعادی» باشند و مورد آزار دیگران قرار گیرند (نیکخو 1389، 1014).

2-6-2 اختلال شخصیت اسکیزوئید
2-6-2-1 ویژگی های تشخیصی
ویژگی اصلی اختلال شخصیت اسکیزوئید، یک الگوی فراگیر کناره گیری از روابط اجتماعی و دامنه ی محدود بیان هیجانها در موقعیتهای بین افراد است. این الگو از اوایل بزرگسالی آغاز شده و در زمینه های مختلف ظاهر می شود.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

افراد مبتلا به اختلال شخصیت اسکیزوئید، ظاهر اً میلی به صمیمیت ندارند، نسبت به فرصتهای موجود برای گسترش روابط نزدیک بی تفاوت به نظر میرسند و به نظر میرسد که از عضویت در خانواده یا گروه های اجتماعی دیگر رضایت چندانی به دست نمی آورند. آنها به جای بسر بردن با دیگران، ترجیح میدهند وقت خود را به تنهایی سپری کنند. آنها اغلب از لحاظ اجتماعی منزوی یا «تنها» به نظر میرسند و تقریباً همیشه فعالیتها و سرگرمیهای انفرادی را انتخاب می کنند که مستلزم تعامل با دیگران نیست. آنها تکالیف مکانیکی یا انتزاعی مانند بازیهای رایانهای یا ریاضی را ترجیح می دهند. این افراد ممکن است علاقهی چندانی به تجربه های جنسی با فرد دیگر نداشته باشند و از فعالیتهای معدودی لذت میبرند (اگر چنین فعالیتهایی وجود داشته باشند). معمولاً لذت بردن از تجربه های حسی، بدنی یا بین فردی مانند قدم زدن در ساحل به هنگام غروب و یا داشتن روابط جنسی اندک است. این افراد، احتمالاً دوستان نزدیک یا محرم اسراری به جز یک خویشاوند درجه اول ندارند (نیکخو 1389، 1015).
اغلب به نظر میرسد افراد مبتلا به اختلال شخصیت اسکیزوئید نسبت به تأیید یا انتقاد دیگران بیتفاوت هستند و ظاهراً از آنچه که دیگران ممکن است دربارهی آنها فکر کنند ناراحت نمی شوند. آنها ممکن است به ظرایف طبیعی تعامل اجتماعی توجه نکنند و اغلب پاسخ مناسبی به نشانه های اجتماعی نمی دهند، به طوری که از لحاظ اجتماعی بی کفایت، سطحی یا در خود فرو رفته به نظر می رسند. آنها معمولاً واکنشپذیری آشکار هیجانی ندارند و از ظاهری «موقر » برخوردارند و به ندرت حالات بیانگر یا جلوههای چهره ای مانند لبخند و تکان دادن سر را از خود نشان می دهند. آنها ادعا می کنند که هیجانهای شدید مانند خشم یا شادی را به ندرت تجربه می کنند. اغلب عاطفه ی محدودی نشان می دهند و به نظر، سرد و گوشه گیر می آیند. اگرچه در شرایط کاملاً غیر عادی که این افراد دست کم به طور موقت در آشکار ساختن خود احساس راحتی می کنند. ممکن است اعتراف نمایند که احساسهای دردناکی را به ویژه در ارتباط با تعاملهای اجتماعی دارند.
هرگاه این الگوی رفتاری صرفاً در طی سیر اسکیزوفرنیا، یک اختلال خلقی همراه با ویژگیهای روان پریشی، سایر اختلالهای روان پریشی یا یک اختلال فراگیر رشد رخ دهد یا هرگاه ناشی از اثرات مستقیم فیزیولوژیایی یک بیمار عصب شناختی (مانند صرع قطعه ی گیجگاهی) یا سایر بیماریهای جسمانی باشد، تشخیص اختلال شخصیت اسکیزوئید را نباید مطرح کرد.
2-6-2-2 ویژگی ها و اختلال های همراه
افراد مبتلا به اختلال شخصیت اسکیزوئید ممکن است در بیان خشم، حتی در پاسخ به تحریک مستقیم، مشکل ویژهای داشته باشند که موجب این تصور میشود که آنها فاقد هیجان هستند. گاهی به نظر میرسد که زندگی آنها بدون هدف است و در ظاهر ممکن است از اهداف خود منحرف باشند. چنین افرادی اغلب نسبت به رویدادهای مهم زندگی با مشکل مواجهند. افراد مبتلا به این اختلال به علت نداشتن مهارتهای اجتماعی و بی میلی نسبت به تجربه های جنسی، دوستیهای اندکی دارند، به ندرت قرار ملاقات میگذارند، و اغلب ازدواج نمی کنند. کارکرد شغلی آنان ممکن است مختل باشد، به ویژه هنگامی که درگیری بین فردی مورد نیاز باشد، ولی هرگاه تحت شرایط انزوای اجتماعی یا به تنهایی کار کنند، ممکن است کارکرد خوبی داشته باشند. افراد مبتلا به این اختلال به ویژه در پاسخ به فشار روانی، ممکن است به دوره های بسیار کوتاه روان پریشی مبتلا شوند (که از چند دقیقه تا چند ساعت طول میکشند). در بعضی موارد، اختلال شخصیت اسکیزوئید، ممکن است به عنوان پیشایند پیش مرضی اختلال هذیانی یا اسکیزوفرنیا ظاهر شود. افراد مبتلا به این اختلال ممکن است گاهی افسردگی عمده را نشان دهند. اختلال شخصیت اسکیزوئید اغلب با اختلالهای شخصیت اسکیزوتایپی، پارانویایی و اجتنابی به طور همانند ظاهر می شوند (نیکخو 1389، 1016).
2-6-2-3 ویژگی های خاص وابسته به فرهنگ، سن و جنسیت
افرادی که به زمینه های فرهنگی مختلف تعلق دارند گاهی رفتارهای دفاعی و شیوه های بین فردی را نشان میدهند که ممکن است به اشتباه عنوان اسکیزوئید بر آنها گذاشته شود. برای مثال، کسانی که از محیط های روستایی به شهرهای بزرگ نقل مکان می کنند ممکن است با «جمودهیجانی » واکنش نشان دهند که امکان دارد چند ماه طول بکشد و به صورت فعالیتهای انفرادی، عاطفه ی محدود و اختلالهای ارتباطی دیگر ظاهر شود. مهاجرانی که از کشورهای دیگر آمدهاند گاهی به اشتباه بیاحساس، کینه جو و بی تفاوت قلمداد میشوند.
اختلال شخصیت اسکیزوئید ممکن است ابتدا در کودکی و نوجوانی به همراه انزواطلبی، روابط ضعیف با همسالان و کم آموزی در مدرسه ظاهر شود که این کودکان و نوجوانان را به گونهای متفاوت نشان داده و باعث می شود تا آنها در معرض آزار و اذیت قرار گیرند (نیکخو 1389، 1016).

2-6-3 اختلال شخصیت اسکیزوتایپی
2-6-3-1 ویژگی های تشخیصی
ویژگی اصلی اختلال شخصیت اسکیزوتایپی، یک الگوی فراگیر از کاستیهای اجتماعی و بین فردی است که علاوه بر تحریفهای شناختی یا ادراکی و رفتارهای عجیب و غریب با ناراحتی حاد و ظریف اندک برای برقراری روابط صمیمانه مشخص می شود. این الگو از جوانی آغاز شده و در زمینه های مختلفی ظاهر می شود. (نیکخو،1019:1389)
افراد مبتلا به اختلال شخصیت اسکیزوتایپی، اغلب افکار عاطفی دارند (یعنی تفسیرهای نادرست از حوادث و رویدادهای علّی بیرونی که بویژه برای فرد معنای مخصوص و غیر عادی دارند). اینگونه افکار را باید از هذیانهای عطفی که در خصوص و باورها با اعتقاد راسخ هذیانی حفظ میشوند، تفکیک کرد. این افراد ممکن است خرافاتی بوده و یا نسبت به پدیده های طبیعی که فراتر از هنجارهای خرده فرهنگی آنها هستند، اشتغال ذهنی داشته باشند. آنها ممکن است احساس کنند که قدرتهای ویژهای برای پیش بینی حوادث قبل از رخداد آنها و یا خواندن اندیشه های دیگران دارند. این افراد ممکن است معتقد باشند که روی دیگران کنترل جادویی دارند که می تواند مستقیماً اعمال شود (مانند این باور که وقتی همسر شخص، سگ خانه را برای قدم زدن بیرون می برد، این عمل نتیجهی مستقیم تفکری است که یک ساعت قبل شکل گرفته است) یا غیر مستقیم از طریق انجام آداب جادویی صورت می گیرد (مانند سه مرتبه از جلوی یک شیء خاص برای اجتاب از یک پیامد آسیب زای معین). ممکن است دگرگونیهای ادراکی نیز وجود داشته باشند ( پمانند این احساس که شخص دیگری حضور دارد و یا شنیدن صدایی که نام وی را نجوا می کند). گفتار آنها ممکن است حاوی جمله ها و ساخت غیر معمول و عجیب باشد. این گفتار اغلب نامربوط یا مبهم ولی بدون انحراف از مسیر یا گسسته گویی است. پاسخها ممکن است کاملاً عینی یا کاملاً انتزاعی باشند و واژه ها یا مفاهیم گاهی به شیوه هایی غیرعادی به کار می روند (برای مثال شخص ممکن است ادعا کند که او در حین کار «قابل صحبت » نیست). (نیکخو 1389، 1019).
افراد مبتلا به این اختلال اغلب سوءظن دارند و ممکن است اندیشه پردازی پارانویایی داشته باشند (برای مثال، اعتقاد به این که همکاران وی در محیط کار قصد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *