در مورد نظریه گشتالت

 • حساسیت به مسئله
 • سیالی
 • افکار
 • انعطاف پذیری
 • هم نهادی ( ترکیب )
 • تحلیل گری
 • پیچیدگی
 • ۸٫٫        ارزشیابی

   

  ۷-۷-۲پیشینه تحقیق

  ۸-۷-۲تحقیقات داخلی

  1. کرامتی و جهانی(۱۳۸۸) در تحقیقی به بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و خلاقیت سازمانی در مدارس متوسطه شهر شیراز پرداختن. جامعه آماری تحقیق ایشون ۱۶۰ مدیر مدارس متوسطه بود که با بهره گرفتن از فرمول کوکران به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردید. ایشون در تحقیق خود واسه ساختار سازمانی از سه متغیر( تمرکز، رسمیت، پیچیدگی) و واسه خلاقیت مدیران از شش متغیر( تحمل شکست، پذیرش ابهام، استرس نظریه های جدید، پذیرش تغییر، تحمل اختلاف و کنترل خارجی کم) استفاده کردن. ایشون جهت آزمون فرضیه خود از آزمونهای t، تحلیل واریانس، ضریب اتحاد و رگرسیون استفاده کردن. یافته های تحقیق ایشون نشون دادکه بین ساختار سازمانی وخلاقیت سازمانی رابطه معنی داری هست.
  2. خلاقیت

  3. رمضانی و همکاران(۱۳۸۸) در تحقیقی به بررسی رابطه ساختار سازمانی با خلاقیت سازمانی از دیدگاه مدیران بیمارستانای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زابل پرداختندایشان جه جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده کردن که این سوال نامه حاو ۱۴ سوالی ساختار سازمانی رابینز و ایوانزویچ و سوال نامه امتحان خلاقیت بیمارستانها ، کرامت اسمی( شامل ۳۰ سوال) بود .ایشون پس از جمع آوری داده ها از نرم افزار SPSS 15 و آزمون ضریب اتحاد اسپیرمن و آزمون تی جداگونه و بررسی واریانس یه طرفه ، موشکافی شده و ۰۵/۰ P≤ به عنوان سطح معناداری جهت آزمون فرضیات استفاده کردن. یافته ها ایشون نشون داد که بین بعد رسمیت با ابعاد تحمل شکست ، تشویق نظریه های جدید ، پذیرش تغییر و کنترل خارجی کم رابطه مثبت معناداری هست . و بین بعد تمرکز با ابعاد پذیرش ابهام ، تشویق نظریه های جدید و کنترل خارجی کم رابطه مثبت معنی داری وجود داشت . از نظر بعد رسمیت از دیدگاه ۵/۷۷ % ، از نظر بعد تمرکز از دیدگاه ۵/۸۲ % و از نظر بعد پیچیدگی از دیدگاه ۸۵ % مدیران ، دارای ساختار مکانیکی بودن.
  4. موشکافی

  5. جعفری و همکاران(۱۳۸۹) در تحقیقی به بررسی ساختار سازمانی متناسب با رشد و پیشرفت خلاقیت نوآوری پرداخند. یافته ها ایشون نشون داد که متغیرای شخصی سازمانی مانند فناوری، ساختار، روش، فرهنگ هم اینکه متغیرهای محیطی بر نوآوری خلاقیت سازمان تاثیر می ذارن که از این سه دسته، متغیرهای سازمانی بیشترین نقش رو دارن و در آخر میشه ساختار سازمانی رو به عنوان اصلی ترین عامل موثر بر خلاقیت نوآوری سازمانا شمرد. ایشون به این نتیجه رسیدن که سازمان با ارائه آموزشای جور واجور و همیشگی با بهره گرفتن از روشای جور واجور به خاطر افزایش سطح علم و مهارت شغلی مدیران به خصوص اون دسته از مدیرانی که سابقه خدمت طولانی داشته و شاید به اطلاعات نوآوریای جدید نیاز دارن هم اینکه اصلاح دستورالعملای اجرایی و مقررات موجود و حذف قوانین اضافی و زاید و جلوگیری از ایجاد تمرکز در سطوح بالای مدیریت با واگذاری مسئولیت اختیارات از راه معاونت به بخشای کوچیک تر با توان انعطاف پذیری بیشتر و دادن منابع لازم واسه اونا موجب می شه تا کارکنان فضای لازم واسه ائدهای خلاق و نو داشته باشن و از طرف دیگه با تلاشای انجام شده، مدیران سازمان هم پشتیبانی لازم در این مورد به عمل بیارن.
  6. میرکمالی و همکاران(۱۳۹۰) در تحقیقی به بررسی رابطه بین خلاقیت سازمانی با ساختار ارگانیکی و مکانیکی مدارس شیراز پرداختن جامعه آماری ایشون ۲۸۰ نفر از مدیران مدارس شیراز بود که تعداد ۱۳۰ نفر از اونا براساس فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای – سهمیه ای به عنوان افراد نمونه انتخاب شدن. ایشون در تحقیق خود از دو اندازه ساختار سازمانی با سه بعد (تمرکز، رسمیت، پیچیدگی) و خلاقیت سازمانی با شش بعد (تحمل شکست، پذیرش ابهام، تشویق نظریه های جدید، پذیرش تغییر، تحمل اختلاف و کنترل خارجی کم) استفاده کردن که پایایی اونا از راه ضریب آلفای کرانباخ و روایتی اونا به صورت ظاهری تایید شد. ایشون جهت تحلیل داده ها از آزمون هایt جداگونه، اتحاد پیرسون و تحلیل واریانس دوطرفه استفاده کردن. یافته های تحقیق ایشون نشون داد که اندازه خلاقیت سازمانی در مدارس با ساختار ارگانیکی بیشتر از مکانیکیه. یافته ها به دست اومده از آزمون t روشن کننده اون بود که بین مدارس با ساختار ارگانیکی و مکانیکی از نظر ابعاد شش گانه خلاقیت سازمانی هم فرق معناداری هست که اندازه همه ابعاد در ساختارهای ارگانیکی بیشتر از مکانیکی بود. بر این پایه ساختارهای ارگانیکی از شکست هول و هراسی ندارن، ایده ها و عقاید مبهم رو قبول می کنن و افراد رو تشویق به ارائه ایده های جدید می کنن. در مقابل تغییر مقاومت کمتری داشته و از تغییر استقبال می کنن و از پیدایش عقاید تناقص آمیز در سازمان استقبال کرده و از کنترل و نظارت مستقیم کمتری نسبت به مدارس مکانیکی بهره مند هستن.
  7. ایده

  8. امیدی و همکاران(۱۳۸۸) در تحقیقی به بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و خلاقیت مدیران ستادی سازمان تربیت بدنی پرداختن. جامعه آماری تحقیق ایشون ۴۲ نفر از مدیران ستادی سازمان تربیت بدنی بود. ایشون واسه جمع آوری داده های تحقیق از پرسشنامه ساختار سازمانی حمیدی(۱۳۸۳) برگرفته از رابینز و پرسشنامه استاندارد شده خلاقیت رندسیب(۱۹۸۶) با تجدید نظر دوباره به وسیله کارشناسان این رشته استفاده کردن.ایشون جهت آزمون فرضیه های تحقیق از اتحاد پیرسون و اتحاد رتبه ای اسپیرمن استفاده کردن. یافته های تحقیق ایشون نشون داد که بین ساختار سازمانی و خلاقیت مدیران ستادی رابطه معنی داری هست براساس یافتهاشون مهم ترین عامل در رابطه بر کاهش خلاقیت مدیران ستادی سازمان تربیت بدنی، دقیق شدن و فوکوس کردن بر اراده کردن شخصی به جای مشارکت در اراده کردن و نبود تناسب بین سغل و رشته تحصیلی و سطح تحصیلاته.
  9. اراده کردن

  ۹-۷-۲تحقیقات خارجی

  1. اندرسون (۲۰۰۱) در تحقیقی به بررسی نقش سازمانها کوچیک و بزرگ بر خلاقیت و نوآوری سازمانها پرداختن.ایشون در تحقیق خود جهت اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه استفاده کردن. ایشون طی مقایسه سازمان­های کوچیک و بزرگ و نقش اونا در خلاقیت و نوآوری سازمانی به این نتیجه رسید که سازمان­های کوچیک با وجود دوایر سازمانی کمتر، واحدهای خودگردان و آزادی عمل بیشتر نسبت به سازمان­های بزرگ­تر با وجود دوایر سازمانی زیاد و عناوین شغلی جورواجور به طور معنی­داری موجب افزایش خلاقیت سازمانی شده ­ان.
  2. ویلیامز (۲۰۰۱) در تحقیقی به بررسی عوامل موثر بر افزایش خلاقیت مشترک کارکنان و مدیران سازمان­ها پرداختن یافته های تحقیق ایشون بیان داشت که در بیشتر سازمان­ها به کار گیری و آموزش مدیران ارشد واسه ایجاد محیطی خلاق واسه کارکنان ندیده گرفته شده طوری که بیشتر سازمان­ها بر حفظ و پرورش خلاقیت کارکنان تمرکز دارن.در حالی که بخش کلی جریان خلاقیت و نوآوری هم جهت با چگونگی کارکرد مدیران بخش­ها و واحدهای سازمان­هاست.
  3. پیرس ودلبک و یوتربک(۲۰۰۱) به بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر خلاقیت ونوآوری پرداختن. ایشون در تحقیق خود جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده کردن. هم اینکه جهت آزمون فرضیه های تحقیق از اتحاد پیرسون و اتحاد رتبه ای اسپیرمن استفاده کردن یافته های تحقیق ایشون نشون داد که بین ساختار سازمانی و اندازه خلاقیت ونوآوری در سازمان­ها رابطه هست. اونا اعلام کردن که ساختار انعطاف­پذیر نه فقط به پیشرفت در به کار­گیری ایده­ها و نظرات جدید می­انجامد بلکه اندازه نوآوری این ساختارها خیلی بیشتر از ساختارهای سخته.
  4. سانتیس و همکاران (۲۰۰۲) در تحقیقی به بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر خلاقیت افراد پرداختن. ایشون جهت تحلیل داده ها از آزمون هایt جداگونه، اتحاد پیرسون و تحلیل واریانس دوطرفه استفاده کردن  یافته های تحقیق ایشون نشون داد که سازمان­های با ساختار صاف و منعطف نسبت به سازمان­های بروکراتیک با ساختار سنتی و سلسله مراتبی، مافوق و برتر بوده و واسه ارتقای خلاقیت افراد مساعدتر و سودمندتر هستن.