راههای پیشنهادی برای تقویت املایی دانش آموزان ضعیف

راههای پیشنهادی برای تقویت املایی دانش آموزان ضعیف

– دقت به مشق ( رونویسی ) و تصحیح غلط ها و رعایت خط زمینه

– توجه به دست ورزی در دوره آمادگی

– مطمئن شدن از شناخت حروف الفبای فارسی

– بررسی دقیق تکلیف شب در خانه

– توجه بیشتر به دانش آموزان کند نویس

– پرهیز از حرکات اضافی موقع گفتن املا

– استفاده از دانش آموزان ممتاز برای روخوانی و تکرار و تمرین در کلاس

– توجه به نوع نشستن

– استفاده از کارت تند خوانی

– ترکیب صامت و مصوت

– اطمینان از تلفظ صحیح حروفات توسط دانش آموزان

– تصحیح املا توسط خود دانش آموزان  و . . . .