رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع ارزشهای فرهنگی

ز مشروطیت
شناخت قوانین و مقررات مدیریت شهری در دوره بعد از پیروزی انقلاب اسلامی
بررسی چالش های مدیریت شهری در ایران و ارائه راه حل با وضع قوانین مناسب
سؤالات تحقیق:
آیا روند تحول قوانین و مقررات مدیریت شهری گامی در جهت بهبود و توسعه شهرها

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بوده است؟
آیا قوانین و مقررات حاکم بر مدیریت شهری در ایران از وضعیت مطلوبی برخوردار است؟
ایران از نظر قوانین و مقررات حاکم بر ساختار مدیریت شهری در نظام جهانی چه روندی را

داشته است؟
فرضیه :
در فرهنگ دهخدا فرضیه به معنی حدس و گمان ذکر شده است و شامل نظری می باشد که درباره یک مساله علمی یا تحقیقی با توجه به معلومات و تجارب گذشته ابراز شود وهنوز به اثبات نرسیده باشد( بهفروز ،1378: 103 ) .
به عبارت دیگر فرضیه پرسشی جهت یافته است که انسان در برابر یک امر واقع که از قبل برگزیده شده مطرح می سازد (ساروخانی، 1373: 102، 105).
فرضیه یک تصور ، گمان و حدس آگاهانه درباره نتایج احتمالی تحقیق است . فرضیه یک راه حل فرضی و یا نظریه ای است که باید ثابت شود و جوابی معقول برای مسئله تحقیق ارائه کند ( بهفروز ،1378: 104).
با توجه به حقایق و واقعیت ها تئوریهای علمی مورد پیش بینی واقع می شوند این تئوریها موجب می گردند که فرضیاتی را مطرح و تهیه کنیم تا در محک آزمایش بگذاریم و نسبت به صحت و سقم آنها قضاوت نماییم بدیهی است که درصورت اثبات مطلب این فرضیه تبدیل به مطلب علمی خواهد شد و در غیر این صورت فرضیه را بطور کلی کنار می گذاریم یا با اصلاحاتی آن را مجددا مورد بررسی قرارمی دهیم ( نبوی ، 1371: 94 ).
به نظر می رسد سیر تحول قوانین و مقررات مدیریت شهری گامی در جهت بهبود و
توسعه شهرها بوده است.
به نظر می رسد قوانین و مقررات حاکم بر مدیریت شهری در ایران از وضعیت مطلوبی
برخوردار نیست.
به نظر می رسد ایران از نظر قوانین و مقررات حاکم بر ساختار مدیریت شهری در نظام
جهانی جایگاه مناسبی را ندارد.
تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی :
1-8-1- شهر:
شهر در رویکرد جغرافیایی، حاصل رابطه ای است که انسان با طبیعت به وجود می آورد به گونه ای که شهر را می توان محیطی انسان ساخت تعریف کرد. انسان برای ارضای نیازهای خود در بستر ی از دگرگونی های معنائی (نمادین) اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی فضا را نیز دگرگون میکند. این دگرگونی از خلال یک فرایند تخریب-ساختن انجام می گیرد؛ بدین معنی که برای ساختن فضاهای جدید همواره نیاز اولیه ای به تخریب فضاهای پیشین وجود دارد.این امر چرخه ای بی پایان از تخریبها و ساختنها را به وجود می آورد که شاید بتواند گفت هرگز متوقف نمی شود چه بسیار در طول تاریخ مشاهده شده آتی، بار دیگر شهر در مرزهای قدیمی و یا نزدیک به آنها و با تجدید گذشته ت اریخی آن بازسازی شده است (فکوهی، 1383، 32).
در رویکرد جامعه شناختی شهر به مثابه یک واقعیت اجتماعی تعریف می شود. در اینجا شهر در نهایت حاصلی است از مجموعه روابط میان بازیگران اجتماعی و بنابراین، این باور وجود دارد که شکل گیری فضاها و روابط شهری از این روابط تبعیت می کنند (همان، 34)
از نظر اجتماعی، شهرها مکانهای مناسبی برای شکل گیری نهادهای جمعی، اعتلای ارزشهای فرهنگی، گسترش و تحکیم روابط و مناسبات اجتماعی و پاسداری از روشهای انسانی و هویتهای ملی و محلی هستند (فرجامی ، 1383، 533).
1-8-2- حقوق:
حقوق عبارت است از مجموعه مقررات و اصولی که در زمان معینی بر جامعه ای حکومت نموده و روابط بین افراد آن جامعه را تنظیم مینماید مانند حقوق اسلام،حقوق مدنی ایران، حقوق جزاء و امثال آن. از دیدگاه اسلام منشاء حق و حقوق خداوند متعادل است و قانونی که مطابق احکام اسلام وضع نگردد موجد حق نیست . از این منظر حقوق را می توان اینچنین تعریف کرد:حقوق عبارت است از مجموعه قوانین و مقررات اجتماعی که از سویخدای انسان و جهان، برای برقراری نظم و قسط و عدل در جامعه بشری تدوین میشود تا سعادت جامعه را تامین سازد (کامیار، 1387، 21).
1-8-3- مدیریت شهری:
مدیریت شهری به تمامی نهاد ها، سازمان ها و افرادی گفته می شود که به صورت رسمی یا غیررسمی در فرآیند مدیریت شهر اثرگذار هستند. پس مدیریت شهری فقط شهرداری و شورای شهر نمی باشد و هر عنصری که به شکلی در فرایند مدیریتی شهر اثری دارد در این حیطه قرار دارد.
عبارت است از پذیرش و فهم مسئولیت مداوم برای رسیدن به یک سری اهداف مشخص که خود منتهی به یک هدف اصلی می باشد . این مسئولیت در مورد این است که چه کاری باید انجام شود و چگونه یک نظام دهی مناسب برای این کار صورت گیرد . بطور کلی مدیریت شهری باید شامل موارد زیر باشد : اتخاذ یک دید وسیع وهمه جانبه نگر/ پیگیری اهداف و تعیین نیازها وامکانات / احساس مسئولیت ( بهرامی نژاد ، 83 )
مدیریت شهری یعنی پیاده نمودن طرحها و برنامه هایی که در فرآیند برنامه ریزی شهری به آنها پرداخته شده است و نحوه اجرا و بازبینی آنها با توجه به پویایی و تحولات شهری ( کلهر ، 83 )
ﻣــﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺮاﻳﻨــﺪ ﺑــﻪ ﻛــﺎرﮔﻴﺮی ﻣــﻮﺛﺮو ﻛﺎرآﻣــﺪ ﻣﻨــﺎﺑﻊ ﻣــﺎدی و اﻧــﺴﺎﻧﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣـــﻪرﻳﺰی،ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ،ﺑـــﺴﻴﺞ ﻣﻨـــﺎﺑﻊ و اﻣﻜﺎﻧـــﺎت،و ﻫـــﺪاﻳﺖ و ﻛﻨﺘـــﺮل اﺳـــﺖ (رﺿﺎﻳﻴﺎن،دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ،1376 ،6) ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی در ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻛﻞ ﻧﮕﺮ ازﻣﻔﻬﻮم ﺻـﺮف اداره اﻣـﻮر ﺷـﻬﺮ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﻴﺮود و ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،ﺳﻴﺎﺳـﻲ و اﻗﺘـﺼﺎدی ﭘﻴﻮﻧـﺪ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ و ﻧﻘـﺶ ﻓﻌﺎﻟﺘﺮی در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﭘﻴـﺪا ﻣـﻲﻛﻨـﺪ. در اﻳـﻦ ﻧﮕـﺮش ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷـﻬﺮی ﻣـﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﺿﺮورﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﻤـﺮاه اﺳـﺖوﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦدﻟﻴـﻞﺗﻌﺎﻣـﻞآن ﺑـﺎ ﺣـﻮزه ﻫـﺎی ﻗﺪرت،ﺳﻴﺎﺳـﺖ،اﺟﺘﻤﺎع و اﻗﺘـﺼﺎد ﺷـﻬﺮی اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣـﻲﺷـﻮد (MacGill , 1998 ؛ Rakodi, 1999 )ﻣﻨﻈـﻮر از ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛلان ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﻟﺰوم ﻫﻤﻜﺎری ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﭼﻬـﺎرﭼﻮب اشکال متنوع ﺷﺮاﻛﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺤﻠﻲ،ﺣﻜﻮﻣﺖ و ﺑﺨﺶ ﻫـﺎی اﻗﺘـﺼﺎدی (Henton,2001, 391) ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺪف ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی را ﻣﻲ ﺗﻮان در ارﺗﻘﺎی ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎر و زﻧﺪﮔﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳـﺎﻛﻦ در ﻗﺎﻟـﺐ اﻗـﺸﺎر و ﮔـﺮوه ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و اﻗﺘـﺼﺎدی و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪان، ﺗـﺸﻮﻳﻖ ﺑـﻪ ﺗﻮﺳـﻌﺔ اﻗﺘـﺼﺎدی و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﭘﺎﻳـﺪار و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﻟﺒﺪی داﻧﺴﺖ(ﺳﻌﻴﺪﻧﻴﺎ،1379 ،46).
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷـﻬﺮی ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﺮای ﺷـﻬﺮ، ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﻳـﺰیﻫـﺎﻳﻲ را ﺑـﻪ اﻧﺠـﺎم ﺑﺮﺳـﺎﻧﺪ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺷﻬﺮی را ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﺪ و ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﻧﻈـﺎرت ﻛﻨـﺪ و ﺣﺘﻲ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺑﻬﻴﻨﺔ اﻣﻮر،اﻧﮕﻴﺰش اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ(ﺳﻌﻴﺪﻧﻴﺎ،1379 ،20-21) .
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﻋﺒـﺎرت از ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻋﻮاﻣـﻞ و ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺑـﺮای ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑـﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺳﺎﻛﻨﺎن ﺷﻬﺮ اﺳـﺖ… ﻫـﺪف ﻛـلان ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷـﻬﺮی اﻳﺠـﺎد ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﻗﺎﺑـﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋـﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،ﻛـﺎرآﻳﻲ اﻗﺘـﺼﺎدی و ﭘﺎﻳـﺪاری زﻳـﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ (ﺻﺮاﻓﻲ و دﻳﮕﺮان،1379،81).
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﻋﺒـﺎرت از ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻋﻮاﻣـﻞ و ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺑـﺮای ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑـﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺳﺎﻛﻨﺎن ﺷﻬﺮاﺳﺖ (ﺷﻬﺎﺑﻴﺎن،1383،50). ﭘﺲ ﻣﺸﺨﺺﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷـﻬﺮی ﻣﻔﻬـﻮﻣﻲ ﺑـﺴﻴﺎر ﻓﺮاﺗـﺮ از ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ ﻣﺎدی ﺻﺮف را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﮕﺮدد و ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨـﻮی ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺷﻬﺮی در راﺳﺘﺎی رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﺪه آل ﻫﺎی زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﺳـﺎﻛﻨﺎن شهر دلالت دارد.
1-8-4- روش شناسی تحقیق:

روش تحقیق در این پایان نامه توصیفی و تحلیلی میباشد و روش جمع آوری دادهها اسنادی و کتابخانهای میباشد.در تحقیق حاضربرای جمعآوری اطلاعات از روشهای مطالعه کتابخانهای از جمله مطالعه کتب و نشریات، پایاننامه ها و مقالات داخلی و خارجی و جستجو در پایگاههای اطلاعاتی(اینترنت) و تحقیقات پیشین استفاده خواهد شد و تلاش بر این است که با تحلیل قوانین حاکم بر مدیریت شهری در ایران قبل از مشروطه، بعد از مشروطه و بعد از انقلاب اسلامی بررسی نماییم. در ضمن با بررسی و نقد حقوقی قوانین و مقررات حاکم بر مدیریت شهری، در حیطه مجموعه قوانین و مقررات مدیریت شهری با بیان مشکلات و ابهامات حقوقی که در عمل ممکن است پیش آید، تلاش شده است تا راه حلی مناسب جهت رشد و توسعه شهرهای بزرگ اندیشیده شود.
فصل دوم : مدیریت شهری در صدر اسلام
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻠﻢ و ﻫﻨﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی،ﻣﺘﺸﻜﻞ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﻤﻮدن،رﻫﺒﺮی، و ﻛﻨﺘـﺮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـــﺎی ﻣﺨﺘﻠـــﻒ ﺑـــﻪ ﻣﻨﻈـــﻮر ﻧﻴـــﻞ ﺑـــﻪ ﻫـــﺪﻓﻲ ﻣـــﺸﺨﺺﻣـــﻲ ﺑﺎﺷـــﺪ(ﻋﻠـــﻲ ﻣﺤﻤﺪ،اﻗﺘﺪاری،1349 ،1). از ﻃﺮﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻧﻴﺰ ﭘﺎﻳﮕﺎه اﺻﻠﻲ ﺗﻤﺪن اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺗﺒﻠﻮر ذهنی و تکنولوژیک بشر اﺳــﺖ(ﺳــﻴﻒ اﻟــﺪﻳﻨﻲ، 1378،75).
اﻧﺪﻳــﺸﻪ ﻫــﺎی ﺷﻬﺮﺳــﺎزی و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﻧﻴﺰ ﻗﺪﻣﺘﻲ ﺑﻪ ﻃـﻮل ﺗـﺎرﻳﺦ ﺑـﺸﺮی دارد. ﺷـﻬﺮﻫﺎ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ و ﺟﻠـﻮه ﮔـﺎه ﺑﺎورﻫﺎ و ﺷﻴﻮه زﻳﺴﺖ ﻣـﺮدم و ﻧﺘﻴﺠـﺔ ﻧﮕـﺮش آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﻫـﺴﺘﻲ ﻫـﺴﺘﻨﺪ (ر.ک: داوری اردﻛﺎﻧﻲ،1382)، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻳﺪه آل ﻫﺎی روﺣﻲ و رواﻧـﻲ ﺑﺸﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺷﻜﻞ دﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎ ی ﺑﺸﺮی و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺷـﺎدﻛﺎﻣﻲ وﻛﺎﻣﻴﺎﺑﻲ و ﺣﻞ ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی اﻧﺴﺎن ﺳﺎﻛﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﮔﺮدد.آﮔﺎﻫﻲ از ﺑﺤﺮان ﻫﻮﻳﺘﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻬﺮﻫﺎ وﻛلان ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺤﺮاﻧﻬـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در ﺷـﻬﺮﻫﺎی اﺳلاﻣﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻣﺤﺾ اﻧﺪﻳـﺸﻪ ﻫـﺎی ﻏﺮﺑـﻲ و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷـﻬﺮی ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓاﺳلاﻣﻲ ﭘﺪﻳﺪار ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ روﻳﻜﺮد دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﺘـﻮن اﺻـﻴﻞ اﺳـلاﻣﻲ و ﺑﺎزﻗﺮاﺋﺖ و اﺣﻴﺎی اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎی اﺻﻴﻞ اﺳلاﻣﻲ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ. اﺳـلام در ﻧﻈـﺮ ﺑـﺴﻴﺎری از ﻣﺤﻘﻘﺎن آﺋﻴﻨﻲ ﻣﺪﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺟﻤﻌﻲ را در ﻋﺒﺎدت ﻓﺮدی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮارﻣﻲدﻫﺪ. اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻘﻮا ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺳﻨﺠﺶ اﺳﺖ، اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﺳلام، ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷـﻜﻞ در ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺷـﻬﺮی ﻧﻤـﻮد ﭘﻴـﺪا ﻣـﻲﻛﻨﻨﺪ(Rabah Saoud,2002,1). در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻋﻬﺪ اﺳـلاﻣﻲ ﻣﻌـﺎﻧﻲ و ﻣﻔـﺎﻫﻴﻤﻲ ﺑـﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﺑﻌﺎد و زواﻳﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻌﺎﻧﻲ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی در ﺑﻄﻦ اﻧﺪﻳﺸﻪ اﺳلاﻣﻲ و ﻛﻨﻜـﺎش در ﺳـﻴﺮه رﺳـﻮل اﻛﺮم (ص) ﺑﺮای دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎی ﭘﻮﻳﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳـلاﻣﻲ در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻣﺮی ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳـﺪ.ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷـﻬﺮی ﺣـﻀﺮت رﺳـﻮل اﻛﺮم (ص) ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺣﻘﻴﻘـﺖ وﻣﺮاﺗـﺐ ﻣﺨﺘﻠـﻒ وجودی مادی و ﻣﻌﻨﻮی اﻧﺴﺎن و ﺣﺮﻛﺖ از ﻇﻠﻤﺎت ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ .
در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻧﺴﺎن در ﺗلاش ﺑﺮای دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم و ﻫﻮﻳﺘﻲ ﺑﺮای زﻳﺴﺘﻦ و زﻳﺴﺖ ﮔﺎه ﻫـﺎی ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ اﺳﺖ. در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺤﺮاﻧﻬـﺎی ﻫـﻮﻳﺘﻲ و ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺪرن و اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎی وارداﺗﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺪی ﺗـﺮ و آﺷـﻜﺎرﺗﺮ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﺸﻬﻮد ﺑﺎﺷﺪ.در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺑﺤﺚ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛﻪ در ﺑـﺎب ﻫﻮﻳـﺖ اﺳـلاﻣﻲ و اﻧﺪﻳﺸﻪ اﺳلاﻣﻲ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﺑﻌﺪ از اﻧﻘلاب ﻣﻄﺮحﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻫﻨﻮز ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی در ﺷﻬﺮ اﺳـلاﻣﻲ ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﺑﺤـﺚ و ﺑﺮرﺳـﻲ دﻗﻴﻘﺘـﺮی دارد. ﺟﺎﻳﮕـﺎه ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی اﺳلاﻣﻲ و اﺻلا ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی اﺳلاﻣﻲ ﺑﻪ ﻃـﻮر دﻗﻴـﻖ و ﻣـﺪون ﻣﺸﺨﺺ ﻧﮕﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ. از ﻃﺮﻓـﻲ در ﺷـﻬﺮﻫﺎی اﻣـﺮوز ﻣـﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷـﺎﻫﺪ ﺗلاﺷـﻬﺎی ﺑﺴﻴﺎری در دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﻮﻳﺖ اﺻﻴﻞ اﺳلاﻣﻲ ﻫﺴﺘﻴﻢ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻛﺮم (ص) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮی ﺟﺎوداﻧﻲ ﺣﻴﺎت ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻃـﻮر اﻋـﻢ وﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺺ ﻣﻄﺮح ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ(اﺳﻮه ﺣﺴﻨﻪ ﺑـﻪ ﺗﻌﺒﻴـﺮ ﻗﺮآﻧـﻲ)؛ ﺗـلاش در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﺣـﻀﺮت رﺳـﻮل اﻛـﺮم (ص) در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺑﻲ در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ و رﺳﻴﺪن و ﻓﻬﻢ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷـﻬﺮی ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮای ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﺮزﻣﻴﻨﻬﺎی اﺳلاﻣﻲ در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎشد.
ﺿﺮورت ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻗﺎﺑـﻞ درک اﺳﺖ. درک و ﻓﻬﻢ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی از ﻣﻨﻈﺮ ﺗﻔﻜﺮ اﺳلاﻣﻲ ﺑﻪ ﻣـﺪﻳﺮان ﺷـﻬﺮی ﻛﻤﻚ می نماید ﺗﺎ

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *