رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع ارزش های فرهنگی

مشکلات آن ، برنامه های آینده شهر را تدوین کرده و بر اساس آن ها ، به ترسیم آینده ایده آلی که بر مبنای واقعیت ها و شرایط زمان و مکان قرار دارد ، بپردازد. در این مورد ، مدیریت شهری باید حافظ شهرها و منافع مردم شهرها باشد.
به نظر وگان دست اندرکاران امور شهری ، اعم از مدیران شهر ، سازندگان و بخش خصوصی باید با ترویج هنر و مهیا ساختن آموزش ، زندگی ساکنان شهرها را بهبود بخشند (Lees,etal,1976:1815-1914) شهرها باید به گونه ای مدیریت شوند که جای ترس و اضطراب برای شهر و مردم شهر باقی نگذارند . به نظر لوئیس مام فورد شهرهای گسترش یافته امروزی با شهرهای گذشته تفاوت بسیاری دارند؛ در شهرهای امروزی به طور عمده تولید بی هدف ، گسترش بدون حد و مرز، به شهر شخصیتی به مثابه یک کارخانه ، یک راه آهن و یک زاغه داده است . در این گذر است که باید بر این نکته تأکید کرد که شهرنشینی و مدیریت شهری باید با رشد معیارها و رفاه اجتماعی توام باشد . (همان منبع، XV)
به نظر گپی اندیشمندهندی، شهر یک حقیقت فرهنگی است. زیراکه فرهنگ بارزترین و مبرهن ترین عامل در پدیده های بشری است(Gopi,1980:42-43)
به نظر مایلز فریدمن نیز ، باید در تدوین برنامه های مدیریت توسعه ای و برنامه های منطقه ای و کشوری ، جایگاه شهر و مدیریت شهری به روشنی بیین گردد . باید مشخص شود که برنامه های مختلفی که در سطح شهر اجرا می شود ، چگونه بر آن تأثیر می گذارد و چگونه برنامه ای را باید تنظیم کرد که برنامه های توسعه شهری و منطقه ای را بدون وقفه به پیش راند (Friedman,1982)

یکی از مشکلات شهرهای امروزی ، وجود محله های ناباب و زاغه نشین و فاقد هر گونه رفاه یا تسهیلات اجتماعی است . بنابراین در ابتدا نیاز به آن است که در کنار برنامه ریزی برای شهرها به برنامه نویسی نیز پرداخت (Meltzer,1984:50-57)
منظور از برنامه نویسی برای شهرها نیز می تواند در لوای تدوین برنامه هایی در جهت رفاه اجتماعی ، حفاظت از شهر در برابر منفعت طلبی ها ، توجه به ساختار اجتماعی و کالبدی و حفظ نظم و شکل توس عه شهر، حفظ ارزش های اجتماعی و تدوین برنامه به منظور بهبود محیط کالبدی معنی شود . در این مورد وظیفه مدیریت شهری ایجاد تسهیلات و رفاه اجتماعی، رعایت ضوابط کاربری زمین، جلوگیری از قالبی شکل گرفتن کالبد شهرها و ایجاد ساختار قانونمند تشکیلاتی آن ها است . باید با ایجاد تسهیلات اجتماعی برای تمام اقشار جامعه شهری ، فرصت های مناسب را به حداکثر رساند و محیط شهری را در جهت عرصه ها و ارزش های فرهنگی و انسانی ارتقا بخشید.
پراساد میسرا معتقد است که شهرهای بزرگ در کشورهای در حال توسعه به مراکز تجمع کارفرمایان اقتصادی تبد یل شده است . در فاصله بین این شهره ا، شهرهای کوچک و متوسطی قرار دارند که کیفیت زندگی در آن ها بهتر از روستاها نیست(میسرا ، 1366، 24-14).
در این مورد تکلیف مدیریت شهری چیست و چگونه باید به تدوین برنامه هایی بپردازد که ضمن برقراری اعتدال در استقرار جمعیت در حوزه های منطقه ای ، بر مشکلات ناشی از روان سازی جریان زندگی شهری فائق آمد . بنا براین ، مدیریت شهری فقط در چارچوب نظارت بر حمل و نقل ، ساخت و ساز ، آبیاری و گسترش فضای سبز ، تسطیح و آسفالت معابر و یا جمع آوری زباله و حفظ بهداشت شهری و نظایر آن ها روی نمی نمایاند ، بلکه دامنه های آن بسی ار گسترده تر ازآن چیزی است که معمولا شهرهای امروزی جهان شاهد آن هستند. به نظر فرانک لوید رایت ،شهرهای بزرگ جهان پس از ادای سهم خود به بشریت ، به نیروی جاذبه غیر قابل نظارت و مراقبتی تبدیل شده اند که توسط منطق سود ، حیات یافته و تحت تسلط نیروهایی قرار گرفته اند که به طور روزمره و لاینقطع آن ها را دگرگون م ی کند. به شهرهایی که می شناسید، بیندیشید و ببینید که ابزار معجزه آسایی که امروز در اختیار داریم ، برای نفی فاصله و فضا با این شهرها چه کرده اند(شوای ،1375:298-300) ا ز این نظر باید در اداره امور شهرها به مسایل و نکاتی که نتیجه آن به از بین بردن این فاصله ها می انجامد و مسایل شهرها را از درون مورد توجه قرار می دهد ، توجه اساسی مبذول داشت . نهادهای شهری ، از جمله مهمترین وظایفشان ، اعمال سیاست هایی است که مردم شهرها را از مشکلاتی همچون یأس و بی تفاوتی برهاند.(Wright,200:34-46)
مدیریت شهری خود در چارچوب ضوابط و مقررات دانش شهرسازی معنی پیدا می کند و هدف شهرسازی ایجاد محیط هایی است که سبب بقای بشر و ارزش خصایص عالی او گردد (گوتن ،1358: 88-87)
درموارد فوق ، نظر لوئیس مامفورد بسی مهم و قابل توجه است . وی شهر را مظهری از یک پدیده اجتماعی می داند . او معتقد است که شهرهایی که باقیمانده های رسوم کهن را در خود دارند ، چگونه با تحولات بی پروای زمین می توانند وابستگی خود را به گذشته قطع نکنند (Mumford,1976:83) شهرها بیان کننده جان انسان هستند که شخصیت انس انی را با خود درگیر می کنند . تعریف شهر در اندازه جمعیت یا تراکم یا وابستگی به محیط ساخته شده، کافی نیست . بخش انسانی شهرها،جوهره این تعریف است . خیابان های شهر یک مرحله از نمایش این زندگی است که از صحنه خارج شده,2000:89) Legates,etal)
منظور لوئیس مامفورد بیشتر آن است که شهرها به طور باری به هر جهت رشد یافته اند ، ارتباط خود را رفته رفته با گذشته خود از دست می دهند . مشکلات زندگی شهری ، فرصتی در جهت بروز ارزش های انسانی باقی نمی گذارد و شهرها ، فضایی برای کار و خواب و بدون انسجام اجتماعی گردیده اند .
همه نوع وسایل زندگی در عرصه های شهری آماده شده؛ بزرگراه ها و خیابان ها در کوتاه ترین زمان، فاصله بین نقاط مختلف شهر را با یکدیگر مرتبط می سازد. و این درست همپای دور شدن انسان ها از یکدیگر است که فاصله های روحی و روانی بین آن ها را روز به روز بیشتر می کند . هر برنامه عمرانی و هر اقدامی که به گسترش کالبدی یا رفاه شهری می انجامد ، باید به نحوی عمیق مورد توجه قرار گیرد ، تا در این رهگذر جایگاه انسان و ارزش های انسانی را ارج نهاده و مرتبت دهد .منظور آن است که مدیریت شهری تشخیص دهد که چه چیزهایی برای سلامت زندگی در شهرها لازم و چه چیزهایی مضر است .
مدیریت شهری ، در ابتدا و با حفظ اصول باید برای این مسایل به چاره اندیشی بپردازد . در این زمینه اشراف بر مسایل اجتماعی و ارزش های فرهنگی ، تنظیم برنامه های اعتدال بخش شهر ، سلسله مراتب کاربری زمین ، اعتدال در سکونت و نیازمندی های شهری ، حفظ هویت ها و ارج نهادن به آن ها ، آموزش، رفع مشکلات و عوارض اجتماعی ، رفع بیکاری ، کاهش جرم و جنایت ، رعایت حقوق شهروندی ،
زیبا سازی بصری و حفظ سیمای شهری ، تأمین نیازمندی های عمومی و زیربنایی ،نظارت بر زمین و ساختمان از جمله وظایف انکارناپذیر مدیریت شهری است.
ایجاد اعتدال در اثر تمدن ساز بودن شهر و عدم اضطراب و نگرانی نهادهای شهری و مردم شهر نیز در این چارچوب قرار دارد.کشورهای توسعه یافته صنعتی چگونه بر مشکلات شهرها فائق آمدند؟
انقلاب صنعتی و شهر نشینی :
از جمله مهم ترین اتفاقاتی که به گسترش شهرنشینی و رشد شهری انجامید، بروز انقلاب صنعتی بود . در اثر تحولات ناشی از اتفاقات صنعتی ، شهرهای متأثر از آن به یکباره رو به گسترش نهادند و با مشکلاتی همچون کمبود زمین و بالا بودن قیمت آ ن،زاغه نشینی، فاضلاب و مسایل بهداشتی ، تراکم جمعیت و ساختمان ، آلودگی های محیطی و بسیاری مانند آن ها روبرو بودند .
قرن نوزدهم اروپا و به ویژه مهمترین خاستگاه های انقلاب صنعتی یعنی کشورهای بریتانیا ، آلمان و فرانسه با شهرهایی دارای این مشکلات مواجه بودند . فقدان تأسیسات زیربنایی ، افزایش جمعیت و مهاجرت ،تحولات اقتصادی شهرها و مسایلی همچون بیکاری و بیماری از مسایل پیش روی شهرسازی قرن نوزدهم اروپا بود . شرایط شهرهای قرن نوزدهم اروپا را می توان در نوشته های نویسندگان و متفکران و حتی فیلسوفان و نظریه پردازان این عصر بوضوح مشاهده کرد . اما، این نهادهای شهری در کشورهای مورد بحث بودند که با تدوین برنامه، طرح و تصویب قوانین و متقاعد شدن به بهره وری از دانش شهرسازی و تحول در مدیریت شهری ، شهرهای متمرکز آن زمان را سامان بخشیدند و زمینه رشد و دگرگونی ساختاری در آن ها را برای ورود به قرن بیستم آماده ساختند.
شهرنشینی ناشی از انقلاب صنعتی، به افزایش و رشد آگاهی ها و جستجوی آنچه که به بی سامانی شهری انجامیده بود، کمک کرد . تلاش آن بود که راه حل های جدید برای حل مشکلات شهرها ، توزیع جمعیت و ساختن الگوی قابل قبولی از سکونتگاه های انسانی ارائه گردد . ساختن خانه های مناسب ، آموزش عمومی ، احداث صحیح راه ها از جمله این تلاش ها بود . باید اقداماتی صورت می گرفت تا وضع شهرها از نظر فرتوت شدن و تخریب محیط فضایی رهایی یابد و ارزش های والایی که در بافت های قدیم شهری متجلی بود ، بیش از پیش در معرض تهدید قرار نگیرد و اوضاع بیش از حد وخیم نشودMeltzer,1984:18-19)) .
شهرهای قرن نوزدهم اروپا ، با کارگران فقیر و مسائل خشونت زا ، جدایی گروه ها و طبقات اجتماعی، در کنار آلودگی های صدا و هوا همراه بود. شهرها از پوسته خود خارج شده و به سوی نواحی اطراف رو به رشد نهاده بودند . انفجار محدوده های شهری باعث رشد زاغه نشینی برای اقشار فقیر و شکل گیری نواحی حومه ای برای اقشار مرفه گردیده بود. مسابقاتی که در معاملات زمین جریان داشت ، روزبه روز برجدایی گروه های اجتماعی شهر گستردگی بیشتری می داد (8-sutcliffe,1981:1)
مدیریت شهری بریتانیا :
در نمونه بریتانیا ، با تقویت مدیریت شهری در شهرداری ها ، از سال ١٨٣۵ ابتدا به بهبود مسکن در شهرها پرداخته شد . در این کشور، تا نیمه اول قرن نوزدهم ، قوانینی به تصویب رسید که در سایه آن ها به تقویت انجمن ها یاشوراهای شهری ، انتخاب شهرداران و ارتقای سطح بهداشت عمومی و بهسازی واحدهای مسکونی غیر بهداشتی و نظارت بر کار سازندگان مسکن و ساختمان پرداخته شد.در سال ١٨۴٨ شهرداری ها به موجب قانون این اجازه را یافتند که به تفکیک زمین به منظور بهبود وضع خیابانها و معابر بپردازند . به موجب قانون سال ١٨٧۵ نسبت به ایجاد تسهیلات عمومی در شهرها اقدام گردید و به بهداشتی کردن مسکن در شهرها پرداخته شد. در دهه های ١٨۶٠ و ١٨٧٠ شهرداری ها نسبت به خرید زمین در اراضی اطراف شهرها اقدام کردند و با نظارت خود زمینه ایجاد خانه سازی مناسب را فراهم آوردند (Ashworth,1954,94)

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در همین دهه ها تصمیم گیری در امور مربوط به در همین دهه ها تصمیم گیری در امور مربوط به شهرها در صلاحیت شهرداری ها و شوراهای شهری قرار گرفت و به رواج بهسازی و بازسازی شهری و ایجاد تأسیسات زیربنایی بویژه در مناطق فقیرنشین پرداخته شد.

در بریتانیا از دهه ١٨٨٠ گرایشهای بسیاری درجهت ایجاد بهداشت روانی و جسمی ساکنان و تقید به برنامه ریزی شهری به وجود آمد (Sutcliffe,1981:56) تکامل ساختاری شهرها با بهبود فنون مدیریت شهری ،در برنامه های گسترش ترامواها، تخفیف بلیط و گسترش مسکن در اراضی ارزان قیمت تجلی نمود و به کاهش تراکم جمعیت و ساختمان در مرکز شهرها انجامید(Dayos,etal,1969:219) ایجاد مسکن ارزان قیمت محله های بهداشتی ، گسترش راه ها و بسط وسایل حمل و نقل عمومی ارزان ، وجهه همت شهرداری ها گردید.
در دهه های آخرقرن نوزدهم ، مهمترین مسوولیتی که بر عهده شهرداری ها و مدیریت آن ها قرار داشت ، تنظیم برنامه و سیاست خانه سازی در نواحی حومه ای شهرها بود .شهرداری ها به خرید زمین اقدام و آ ن را آماده سازی می کردند ، به تعبیه راه می پرداختند و از این طریق مانع ایجاد واحدهای مسکونی نامناسب

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *