رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع کارآیی مدیریت

وزارت ﻣﺎﻟﻴﻪ در 23 ﺻﻔﺮ 1326 در ﺟﻮاب ﻧﺎﻣﺔ ﻧﻈﺎماﻟﺴﻠﻄﻨﻪ، وزﻳﺮ داﺧﻠﻪ، ﻧﻮﺷﺖ: «ﺣﺎلا ﻫـﻢ ﻛـﻪ در ﺧﺼﻮص ﺣﻘﻮق و دﺳﺖﻣﺰد ﻣﻨﺸﻲ و ﺳﺎﻳﺮ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪاﻧﺪ، ﺟﻮاب ﻫﻤـﺎن اﺳـﺖ ﻛـﻪ در آن روز ﻋﺮض ﻛﺮدﻳﻢ». اﻋﺘﻘﺎد وزارت ﻣﺎﻟﻴﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺻﺪور ﺣﻘﻮق و اﻳﻦﮔﻮﻧـﻪ ﻣﺨـﺎرج از ﻣﺎﻟﻴﺎتﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻠﻲ رﺷﺘﺔ ﻣﺎﻟﻴﻪ را ﮔﺴﻴﺨﺘﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻗﺒﻠﻲ ﺧﻮد ﻣﺒﻨـﻲﺑـﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق از روی ﻋﺎﻳﺪی ﻣﺤﺎل درآﻣﺪ ﺑﻠﺪﻳﻪ را ﺗﻜﺮار ﻛﺮد (ﻫﻤﺎن: 13).

اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪی ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن در ﻣﻴﺎن اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺑﻠﺪی ﻣﺸﺮوﻃﺔ اول ﻳـﻚ اﺳـﺘﺜﻨﺎ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد. اﻳﻦ اﻧﺠﻤﻦ در ﻣﻴﺎن اﻫﺎﻟﻲ از اﻋﺘﺒﺎر و ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ﺗـﺎ ﺟـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻴﺮوی ﭘﻠﻴﺲ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ را ﺗﺤـﺖ اﺧﺘﻴـﺎر ﺧـﻮد درآورد. ﺑـﺎ اﻳـﻦ وﺻـﻒ، ﺳـﺮاﻧﺠﺎم دﺳﺖﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن «اﻫﻞ ﻧﻔﻮذ ﺷﻬﺮ» ﻛﺎر ﺧﻮد را ﻛـﺮد؛ ﭼـﻮن وﺟـﻮد اﻧﺠﻤـﻦ و اداره ﺑﻠﺪﻳـﻪ را «ﺑﺮﺧلاف ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﻴﺔ» ﺧﻮد ﻣﻲدﻳﺪﻧﺪ، در ﺗﺨﺮﻳﺐ اﻳﻦ ﻧﻬﺎد ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ؛ ﺗـﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻜﺮ و دﺳﻴﺴﻪ، وﺛﻴﻖاﻟﻤﻠﻚ، رﺋـﻴﺲ اﻧﺠﻤـﻦ ﺑﻠـﺪی، را وادار ﺑـﻪ اﺳـﺘﻌﻔﺎ ﻛﺮدﻧـﺪ (کشکول اصفهان، 20-21: 7).
اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪی ﭘﺲ از اﺳﺘﻌﻔﺎی وﺛﻴﻖاﻟﻤﻠﻚ دﻳﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﭼﻨـﺪاﻧﻲ ﻧﺪاﺷـﺖ و ﻧﻔﻌـﻲ ﺑـﻪ ﻋﻤﻮم ﻧﻤﻲرﺳﺎﻧﻴﺪ (ﻣﺠﻠﺲ، 119 :4)، ﺗﺎ اﻳﻦﻛﻪ ﻗﺪرت اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪﻳﺔ اﺻﻔﻬﺎن اﻧﺪک اﻧـﺪک رو ﺑﻪ زوال و ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ ﮔﺬاﺷﺖ. ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠـﺪی اﺻـﻔﻬﺎن در اواﺧـﺮ رﺑﻴـﻊالاول 1326 از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ، زﻳﺮا روزﻧﺎﻣﺔ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻘﺪس اﺻﻔﻬﺎن در ﺳﺘﻮن ﻃﻨﺰ ﺧﻮد، ﺑﻪ ﻧـﺎم «ﻣﻨﺎﻇﺮه ﺷﻴﺦ و ﺷﺎب»، ﺳﻪ ﺑﺎر از ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﺑﻠﺪﻳﻪ ﮔلاﻳﻪ ﻛﺮد (اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻘـﺪس ﻣﻠـﻲ اﺻـﻔﻬﺎن 18 :8؛ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻘﺪس ﻣﻠﻲ اﺻﻔﻬﺎن، 24 :7؛ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻘﺪس ﻣﻠﻲ اﺻﻔﻬﺎن، 26 :4).

در اﻧﺰﻟﻲ، اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪی در ﺷﻮال 1325 ﺗﻌﻄﻴﻞ و اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ از «ﻛﺎر ﺧﺴﺘﻪ و از ﺗـﺪاﺑﻴﺮ ﺷﻴﻄﺎﻧﻲ» ﺑﻪ ﺳﺘﻮه آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ (ﺣﺒﻞاﻟﻤﺘﻴﻦ ﺗﻬﺮان، 176 :3). ﺑﻪ ﻣﺮور اﻳﺎم، از ﻗﺪرت اﻳـﻦ اﻧﺠﻤـﻦ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ و ﺣﺘﻲ ﺧﺒﺮی از ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻛﺎر آن در ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻧﻴﺴـﺖ. روز ﺳـﻪﺷـﻨﺒﻪ 22 ﻣﺤـﺮم، در ﺣﻀﻮر ﻣﻨﺘﺨﺒﺎن، اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪﻳﻪ و اﻧﺠﻤﻦ ولاﻳﺘﻲ رﺷﺖ ﻋﻘﺪ اﺗﺤﺎد و اﺗﻔﺎق ﺑﺴﺘﻨﺪ (ﮔﻴلان، 5 :1)، اﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻧﺎﻇﻢالاﺳلام ﻣﻲﺗﻮان ادﻋﺎ ﻛﺮد در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم رﺷﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪی ﻧﺪاﺷـﺖ (1361: 4/106)، ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻫﻢ اﻧﺠﻤﻦ ولاﻳﺘﻲ و اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪی ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ (ﺧﻴﺮاﻟﻜلام، 21 :2).1

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در ﻣﺸﻬﺪ ﻫﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪی ﺑﺎ ﺗﻌﻠﻠﻲ دوﻣﺎﻫﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷـﺪ (ﺣﺒـﻞاﻟﻤﺘـﻴﻦ ﺗﻬـﺮان، 246:3)، در ﺗﺒﺮﻳﺰ، ﻋﻴﻦاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ از ﻧﺰاع اﺷﺮار و اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺰﺑﻮر در ذیاﻟﺤﺠﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﻲدﻫﺪ. اﻳﻦ ﺑﻪ ﻗﻮل او اﺷﺮار ﻛﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺳﻴﻄﺮه ﺑﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻮدﻧﺪ درﮔﻴﺮیﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ راه اﻧﺪاﺧﺘﻨـﺪ ﻛـﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﻔﺎﺗﻲ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺷﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮری ﻛﻪ 41 ﻧﻔﺮ از ﻫﺮ دو ﺳﻮ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑـﻪﻧﻈـﺮ ﻣـﻲرﺳـﺪ ﻣﺤﺮﻛﺎن اﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ از ﺗﻬﺮان دﺳﺘﻮر ﻣﻲﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ (ﺳﺎﻟﻮر، 1374 :3/1939). اﻳﻦ درﮔﻴﺮیﻫﺎ ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮاً در ﻳﻚ ﺳﻮی آن ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﻧﻈﺎم ﻗﺪﻳﻢ و در ﺳﻮی دﻳﮕﺮش ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ، اﻓﺘﺘﺎح اﻳﻦ ﻧﻬﺎد را ﺗﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ اﻧﺪاﺧﺖ.
ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی
اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺑﻠﺪی اوﻟﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی در اﻳﺮان دوره ﻣﺸـﺮوﻃﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ. ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت ﺑﻬﺘﺮ، ﺗﺤﻮل در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻳﺮان از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی دوره ﻣﺸﺮوﻃﺔ اول ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻓﺮاوان ﺑﺎ ﺑﻦﺑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ. ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺤﺮان در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی اﻳـﺮان ﻋﺼﺮ ﻣﺸﺮوﻃﻪ را ﻣﻲﺗﻮان در ﺑﻲاﻋﺘﻤﺎدی ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻛﻠﻴﺔ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﻲ ﻋﻨﻮان ﻛﺮد؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ، ﻧﻮﻋﻲ ﺑﺪﺑﻴﻨﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ، ﺑﻪ ﺣﺪی ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﺷﻤﺎرش ﻧﻔﻮس و ﻧﺼﺐ ﺷـﻤﺎره ﻳﺎ ﭘلاک ﺑﺮ ﺳﺮدر ﻣﻨﺎزل را ﺑﺎ ﻧﻮﻋﻲ ﺳﻮءﻇﻦ ﻣﻲﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻨﺪ؛ دﻗﻴﻖﺗﺮ اﻳـﻦﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣـﺖ و ﻣﺮدم ﻧﻮﻋﻲ ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺎرﻳﺨﻲ، اﻣﻜﺎن ﺗﻔـﺎﻫﻢ ﺑـﻴﻦ ﻃـﺮﻓﻴﻦ ﺑـﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﻜﻦ رﺳﻴﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺣﻞ ﻛﻨﺪ.
دوﻣﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﻲﺗﻮان در ﻧﺎآﮔﺎﻫﻲ ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺮدم و ﺣﺘﻲ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻗﻮم از ﺣﻘﻮق ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻮد ﺧلاﺻﻪ ﻛﺮد؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻴﻦ اﺧلاق اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺗﻘﺎﺿـﺎﻫﺎی ﻓـﺮدی ﺗﻌﺎرض ﭘﻴﺶ ﻣﻲآﻣﺪ، اﻏﻠﺐ ﻣﺮدم ﻣﻘﺮرات اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ دﺳﺖﻳﺎﻓﺘﻦ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻧﻘﺾ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ، اﺧلاق اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻪ ﺿﺎﻣﻦ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﺷـﻬﺮوﻧﺪان اﺳـﺖ، ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﺪودﺷﺪن اﺧﺘﻴﺎرات ﻓﺮدی آﺣﺎد ﻣﺮدم ﻣﻲﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮی ﺑﻪوﻳﮋه ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در اﻳﺮان ﻋﺼﺮ ﻣﺸـﺮوﻃﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه ﻧﺒﻮد، ﻧﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪﻳﻪ ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﻣـﻲﻛﺮدﻧـﺪ، ﺑـﺎ ﻣﻌﻀـلات ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺤﺮان در اداﻣﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺑﻠﺪﻳﻪ ﺑﻪ ﺿـﻌﻒ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ آن ﺑﺎز ﻣﻲﮔﺸﺖ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ، ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮد اﻋﻀـﺎی اﻧﺠﻤـﻦ از ﻛﺠـﺎ ﺑﺎﻳـﺪ ﺣﻘﻮق درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺣﺘﻲ وزارتﺧﺎﻧﻪﻫﺎی داﺧﻠﻲ و ﻣﺎﻟﻴﻪ، ﺣﻜﺎم اﻳﺎلات و ولاﻳﺎت و ﺑﻪ ﻋلاوه اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی اﻳﺎﻟﺘﻲ و ولاﻳﺘﻲ در وﺟﺎﻫﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ ﺗﺮدﻳﺪ ﻣﻲﻛﺮدﻧـﺪ.
ﭼﻬـﺎرﻣﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ، ﺣﺎﻣﻴﺎن ﻧﻈﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ دوره ﭘﻴﺶ از ﻣﺸـﺮوﻃﻪ، و ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ادارهﻫﺎی ﺑﻠﺪﻳﻪ را اداره ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ، اﺧﺘلاف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد داﺷﺖ و ﻛﺴـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ اﻋﻤﺎل ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻓﺮدی ﻋﺎدت داﺷﺘﻨﺪ، اﺟﺎزه ﻧﻤﻲدادﻧﺪ ﻧﻈﺎم ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﺪﻳـﺪ ﺷـﻬﺮی ﺷـﻜﻞ ﮔﻴﺮد و ﻛﺎﻣﻴﺎب ﺷﻮد. ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺸﻜلات ﻳﺎدﺷﺪه و ﻛﺎرﺷﻜﻨﻲﻫﺎی ادارهﻫـﺎی دوره ﻣﺸـﺮوﻃﻪ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺗﻬﺮان، ﺑﻠﻜﻪ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﻲ ﻣﺜﻞ اﻧﺠﻤﻦ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﻋلاوه اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی رﺷﺖ، اﻧﺰﻟﻲ، و ﻣﺸﻬﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻴﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨـﺪ؛ اﻟﺒﺘـﻪ ﻧﺎﻛـﺎﻣﻲ ﺗﺠﺮﺑـﺔ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺑﻠﺪﻳﻪ ﺗﺎﺑﻌﻲ از ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ﻧﻈﺎم ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﻲرﻓﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ، ﺑﺎ ﺑﺤﺮان در ﻧﻈﺎم ﻣﺸﺮوﻃﻪ، در ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻣﺸﺮوﻃﻪ و از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺑﻠﺪی ﻧﻴﺰ ﺑﺤـﺮان ﺑﺮوز ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﺗﻤﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آنﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ، در ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت زﻧﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮی و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دوره ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﮔﺴﺴﺖ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪ و اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ و ادارات ﺑﻠـﺪی ﺗﺪاوم و ﺗﺤﻮل ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﺪ. ﺷﺎﻳﺪ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع لازم ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺸﻜلات ﻳﺎدﺷـﺪه، اﻳﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﺎ اﻓﺖوﺧﻴﺰ ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ داد و از درون ادارهﻫـﺎی ﺑﻠـﺪی ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
فصل چهارم : لزوم تحول مدیریت شهری در ایران
مقدمه
شهر به عنوان یک منبع توسعه مطرح است و جایگاه مدیریت شهری در روند توسعه شهر و بهبودسکونتگاه های شهری نقش بسیارمهم و تعیین کننده دارد . از دیدگاه دیگر ، می توان مدیریت شهری را درمسیر یک توسعه قانونمند و پایدار مورد توجه قرار داد. این مورد ، بیشتر از این جهت اهمیت دارد که نحوه مدیریت بر جریان مطلوب زندگی شهری ، می تواند در بهبودسکونتگاه های انسانی وپایداری توسعه شهری ، مهمترین نقش را ایفا کند . زیرا عامل اجازه دهنده و تنظیم کننده بر نامه های شهری از کارآیی مدیریت شهری نشأت می گیرد . در این زمینه ،تولید منطقی انرژی ، کاهش مصرف غیرضروری و بازیافت منابع طبیعی از جمله زمینه های تلقی شهر به عنوان یک منبع توسعه است (گزارش دبیر اجرایی کمسیون سکونتگاه های انسانی سازمان ملل،1373: 8-5)
روند شهرنشینی و شهرگرایی جمعیت در ایران در طول چند دهه اخیر شدت گرفته است . به نحوی که سنگینی کفه را نسبت به جمعیت روستایی و ایل نشین ، به نفع خود تغییر داده و غالب جمعیت کشور شهرنشین شده است .آمارهای رسمی حکایت از آن دارد که حدود ٣٧ میلیون نفر از جمعیت ۶٠ میلیون نفری سال ١٣٧۵ در نقاط شهری می زیسته اند .آمار جمعیت شهر نشین در سال ١٣٨١ با توجه به افزایش تعداد مراکز سکونتی که از حالت روستایی به شهری تبدیل گردیده اند و همچنین استمرار مهاجرت های جمعیت به نواحی شهری باعث آن شده است که سهم جمعیت شهر از ۶٢ درصد در ١٣٧۵ ، رفته رفته خود را به مرز ٧٠ درصد برساند . در این برهه ، جمعیت کشور نیز در طول چند دهه اخیر از این قافله عقب نمانده و به عنوان مثال ، درحدّ فاصل ٣٠ سال ، جمعیت ٢۶ میلیون نفری سال ١٣۴۵ با حدود ٣/2 ٢ برابر افزایش و به مرز ۶٠ میلیون نفر در سال ١٣٧۵ رسیده است . بنابر این کشور ما در آغاز دهه ١٣٨٠ با جمعیتی که با حدس و گمان به مرز ٧٠ میلیون نفر رسیده و با تمرکز جمعیت در نقاط شهری که تعداد آن ها از مرز ٩٠٠ واحد گذشته است ، اجرای برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خود را دنبال کرده است.
علاوه بر موارد فوق ، گسترش بافت های شهری ، نیاز به مسکن و تحول در انواع فناوری ها که نتیجه آن بر شرایط زندگی در شهرها مؤثر افتاده ، بسیاری از شهرهای ما را با بحران رو در رو ساخته است . افزایش تعداد اتومبیل، افزایش قیمت زمین و مسکن، نیاز به انواع خدمات عمومی ، مسایل بهداشت شهری ، نیاز به انجام انواع فعالیت های عمرانی مانند گسترش فضای سبز ، ایجاد یا تسطیح آسفالت معابر ، تأسیسات عمومی و زیر بنایی و نظایر آن ها در مواجهه با چند عامل اساسی قرار داشته است. این عوامل شامل سازماندهی تشکیلاتی مناسب ، دارا بودن برنامه ، استفاده گسترده از نیروهای متخصص ،تأمین نیازهای شهری و دارا بودن بودجه کافی و بالاخره کارآیی مدیریت شهری بوده است . به دیگر سخن، شهرهای ما دارای قوانین ، آیین نامه ها و مقرراتی از نظر شهرسازی بوده اندکه مصوبات بسیاری از آن ها به دهه های بسیار قبل باز می گر دد، که نه شهر نشینی در ایران دارای چنین وسعت ی بودو نه شهرداری ها آنچنان بودند که نیازمند وضع قوانین و مقررات شهری جدیدی باشند تا در سایه آن ها اداره امور شهرها را به نحوی درست و با بهره وری مناسب به پیش ببرند . دارا بودن برنامه ، سازماندهی تشکیلاتی،استفاده از نیروهای متخصص و تأمین بودجه های مورد نیاز نیز نیازمند بهبود مدیریت شهری است تا بتواند شهرهای امروزی ما را بخوبی اداره کند . در چنین مواردی،کشور شاهد آن بوده است که مدیریت شهری در کشور ما به طور عمده در برابر باری از مشکلات ساختاری و تشکیلاتی ، تخصصی و بودجه ای ، در اد اره امور شهرها درتنگنا قرار داشته و در سایه این تنگنا ، مشکلات شهرهای ما نه تنها به نحوه قانونمندانه ای حل نشده ، بلکه توان های موجود آن ها را نیز به هدر داده و مشکلات را به صورت لاینحل باقی گذارده است.
مبانی نظری در عرصه های شهر و مدیریت شهری
مدیریت، روش دستیابی به اهدافی است که برای یک سازمان در نظر گرفته می شود و وظایفی است که بر عهده مدیر گذارده می شود . مدیریت به معنای برنامه ریزی ، سازماندهی، نظارت و ایجاد انگیزش است.چنانچه شهر به مثابه یک سازمان قلمداد گردد، لازم است که در رأس آن و به منظور اداره امور شهر از فنی استفاده گردد که مدیریت شهری نام دارد . مدیریت شهری باید برای شهر ، برنامه ریزی هایی را به انجام برساند ، فعالیت های شهری را سازمان دهد و بر فعالیت های انجام شده نظارت کند و حتی برای
انجام بهینه امور ، انگیزش ایجاد نماید(سعیدی نیا،1379: 21-20) انجام چنین مواردی به آگاهی از اصول مدیریت، برنامه ریزی ، ارتباطات، انگیزش، سازماندهی، هدایت و رهبری و نظارت و کنترل باز می گردد.
مهمترین هدف مدیریت شهری را می توان در ارتقای شرایط کار و زندگی جمعیت ساکن در قالب اقشار و گروه های مختلف اجتماعی و اقتصادی و حفاظت از حقوق شهروندان ، تشویق به توسعه اق تصادی و اجتماعی پایدار و حفاظت از محیط کالبدی دانست(سعیدی نیا ، 1379: 46) بنابراین، هنگامی که شهر ، دارای مشکلات و نارسایی هایی در چرخه امور خود بود و از مشکلات بهداشت شهری و آلودگی های محیطی برخوردار و از اقسام آسیب های اجتماعی رنج می برد و بحران هایی ه مچون مسکن ، نقص در ظرفیت کافی تأسیسات عمومی ، بیکاری ، کمی درآمد ، زاغه نشینی ، مشقات اجتماعی ، رشد خودروی شهری و بی هویتی در شکل گیری بافت ها و ساختمان ها را تجربه می کرد ، می توان به این نتیجه رسید که مدیریت شهری آن در تنگنا و نارسایی به سر می برد . در این باره مدیریت شهری باید ضمن دارا بودن برنامه برای وضع موجود شهر و فایق آمدن بر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *