رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ

ﺷﺪ و ﺣﻀﻮرﺷﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻓﺮاﮔﻴـر ﺷـﺪ (ﺟﻤﺸﻴﺪیﻫﺎ ﻏلاﻣﺮﺿﺎ و زاﺋﺮی ﻗﺎﺳﻢ،1387،32). ﻧﻴﺎزﺑﻪﺣﻀﻮرزﻧﺎن درﻋﺮﺻـﻪﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻴﺎت ﺟﻤﻌﻲ ﺳﺒﺐ ﺗﺪوﻳﻦ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده وﻧﻬﺎد ﺣﺠﺎب در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺷﻬﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪاﺳـلاﻣﻲ در ﮔﻔﺘﻤـﺎن ﻧﺒـﻮی در ﻣﺪﻳﻨـﻪ اﻟﻨﺒـﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ. در ﺷـﺮاﻳﻄﻲ ﻛـﻪ ﺣﻀﻮر زﻧﺎن ﺧﺪﻣﺘﻜﺎران و ﺑﺮدﮔﺎن زن و ﻛﻨﻴﺰان در اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺮداﻧﻪ ﺟﺎﻫﻠﻲ ﺣـﻀﻮری ﺑﺪﻟﻲ و ﺣﺎﺷﻴﻪ ای و ﺣﻀﻮر زﻧﺎن ﻃﺒﻘـﺎت ﺑـﺎلا ﻧﻴـﺰ ﺣـﻀﻮری ﺑـﺪل از ﺣـﻀﻮر ﻣـﺮدان اﺷﺮاف ﺑﻮد و زﻧﺎن در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺗﺮی ﻣﺮدان ﺧﻮد (ارﺑـﺎب ﻳـﺎ ﺷـــﻮﻫﺮ) را ﻧـــﺸﺎن دﻫﻨـــﺪ و اﺣﺘـــﺮام دﻳﮕـــﺮان را ﺑـــﺮای او ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰﻧـــﺪ(اروﺟﻠـــﻮ ﻓﺎﻃﻤﻪ،1384،34). ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ زﻧﺎن را ﻧﻴﺰ وارد ﺻﺤﻨﻪ ﻛﺮد و ﺑﻪ ﻫﻨﮕـﺎم ﺑﻴﻌـﺖ ﺑـﺎ زﻧـﺎن ﻧﻴـﺰ ﺑﻴﻌﺖ ﻧﻤﻮد…ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ در ﻋﺼﺮی ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻓﺮزﻧﺪ دﺧﺘﺮ داﺷﺘﻦ را ﻧﻨﮓو ﻋﺎر ﻣﻲداﻧﺴﺘﻨﺪو از ﺷﻨﻴﺪن ﺧﺒﺮ ﺻﺎﺣﺐ دﺧﺘﺮ ﺷﺪن ﭼﻬﺮه در ﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﺸﻴﺪﻧﺪ، از دﺧﺘﺮش ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺟﻪ ﻳﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، او را اﺣﺘﺮام ﻣﻴﻜﻨﺪ، ﻟﻘﺐ ام اﺑﻴﻬﺎ ﺑﻪ اوﻣﻴﺪﻫﺪ و در ﻗﺮآن ﻫﻢ ﺳـﻮره ﻛﻮﺛﺮ در ﺛﻨﺎی او ﻣﻲآﻳﺪ و او راﺧﻴﺮ ﻛﺜﻴﺮﻣﻌﺮﻓﻲﻣﻲﻛﻨﺪ(ﻟﻚزاﻳﻲ ﻧﺠـﻒ،3،1379).در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻛﺮم (ص) اﻣﻜﺎن ﺣﻀﻮر و ﻇﻬﻮر زﻧﺎن در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮی اﺳـلاﻣﻲ، ﻣﻬـﺎﺟﺮت، آﻣـﻮزش، ﺑﺤـﺚ و تفحص،ﺷﺮﻛﺖ در ﺟﻨﮓﻫﺎ، ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺴﺎﺟﺪ، ﺷﺮﻛﺖ در ﭘﻴﻤﺎﻧﻬــﺎ و ﻗﺮاردادﻫــﺎی ﺷــﻬﺮی اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ، ﭘﺮﺳــﺘﺎری ، ﺣﻔــﺮﺧﻨــﺪق ، ﻣــﺸﺎرﻛﺖ و ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی در اﻣﻮر و ﻋﺮﺻﻪﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺷـﻬﺮی را ﺑـﺎ ﺣﻔـﻆ ﻛﺮاﻣـﺖ اﻧـﺴﺎﻧﻲ و ارزش وﺟﻮدی زﻧﺎن ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣـﻲآورد. ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ ﺣـﻀﻮر زﻧـﺎن ﻧﻴـﺰدر ﻋﺮﺻـﻪﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮی ﻣﺪﻳﻨﻪ اﻟﻨﺒﻲ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﻛـﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑـﺎ ﺗﺎﻛﻴـﺪ ﺑـﺮ اﺻﻞ ﺣﺠﺎب1 ، ﻧﻬﺎد ﺧﺮد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﻬـﺎد ﺗـﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨـﺪه ﭘﻴﻜـﺮه ﻧﻬـﺎد ﻛـلان ﺷﻬﺮی و ﺣﺮﻣﺖ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﺷﻬﺮی زﻧـﺎن در ﻋﺮﺻـﻪﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺷـﻬﺮی ﺑـﻮده اﺳﺖ.
2-2-9- ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی در راﺳﺘﺎی ﺧﻠﻖ ﻣﻔﻬﻮم اﻣﺖ اﺳلاﻣﻲ و وﺣﺪت ﺑﺨﺸﻲ و ﺧﻠﻖ ﻣﻔﻬﻮم وﺣﺪت در آﺣﺎد ﻣﺮدم ﻣﺪﻳﻨﻪ
ﺗلاش ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ در راﺳﺘﺎی ﺧﻠﻖ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺷﻬﺮی و ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮارزﺷﻬﺎی اﺳـلام و اﻣـﺖ واﺣﺪه اﺳﺖ. ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺎرﻫﺎ از ﻣﻔﻬﻮم اﻣﺖ واﺣﺪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘـﻪ اﺳـﺖ2 . ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎ اﻧﻌﻘﺎد ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﭘﻴﻤﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﻪ ﺳـﺮ و ﺳـﺎﻣﺎن دادن اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، ﺗﺤﻜـﻴﻢ وﺣﺪت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻳﺠـﺎد ﻧﻈـﺎم ﺷـﻬﺮوﻧﺪی ﭘﺮداﺧـﺖ و ﺑـﺎ ﭘﻴﻤـﺎن اﺧـﻮت، ﻣﺮزﻫـﺎی ﺷﻬﺮی و ﻗﺒﻴﻠﻪای را ﺗﻐﻴﻴﺮداد و ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﻣﺮزﻫﺎی دﻳﻨﻲ را ﻧﻬﺎد (ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﻴﻞ، 1363 ، 123-124). ﻋلاوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻈﺎم اﻋﺘﻘﺎدی اﺳلام ﺳﺒﺐ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺷـﻬﺮوﻧﺪان در ﻣﺪﻳﻨـﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻣﻲﮔﺮدﻳﺪ و ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﺳـﻮی ﻗﺒﻠـﻪای واﺣـﺪ ﺗﺠـﺴﻢ ﻋﻴﻨـﻲ وﺣـﺪت ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﺳلاﻣﻲ در ﻗﺎﻟﺐ اﻣﺖ ﺑﻮد؛ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑـﺎ ﻣﻔـﺎﻫﻴﻤﻲ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻧﻈﻴـﺮ ﺑﺮﻗـﺮاری اﺧـﻮت ﺑـﻴﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮان و اﻧﺼﺎر (ﻧﻈﺮی ﻣﻨﻔﺮد ﻋﻠﻲ، 1386 ،119)، ﭘﻴﻤﺎن ﺑﺎ ﻳﻬﻮد(ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ، 121)، ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺒﻮی (ﺷﺮﻳﻒ ﻗﺮﺷﻲ ﺑﺎﻗﺮ، 1387 ،227) ﺑﺮای وﺣﺪت ﺑﺨـﺸﻲ وﺣﻀﻮر ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ، در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻞ و ﻧﻈﺮ و ﻛﺮدار و ﮔﻔﺘﺎر1 ﺳـﺒﺐ ﻛﻤـﻚﺑـﻪ اﻳﺠـﺎد اﻣﺖ واﺣﺪه اﺳلاﻣﻲ و وﺣﺪت ﻣﺮدم ﺷـﻬﺮ ﻣﺪﻳﻨـﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧـﺪ. اﻳﺠـﺎد وﺣـﺪت ﻣﻠـﻲ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﺎﻧﻲ در وﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ورود ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﻤﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺪﻳﻨﻪ و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺗﺜﺒﻴﺖ وﺣﺪت اﻳﻤﺎﻧﻲ و ﭘﻴﻮﻧﺪ روح اﺧﻮت و ﺑﺮادری ﺑﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻋﻢ از زن و ﻣﺮد و ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ و اﻧﺼﺎر و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻔﻲ اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎیﻗﻮﻣﻲوﻧﮋادی و ﻃﺎﻳﻔـﻪای و ﺑﺮ ﻣﺤﻮرﻳﺖ ﺣﻖ و ﻛﻠﻤﻪ االله و ﺗﻮﺣﻴﺪ و روح اﻳﻤﺎﻧﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ. ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ در راﺳـﺘﺎی ﺣﻔﻆ وﻓﺎق ﻣﻠﻲ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻇﻬﻮر ﺷﻜﺎف در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮی ﺣﺘـﻲ دﺳـﺘﻮر وﻳـﺮان ﻛﺮدن ﻣﺴﺠﺪ ﺿﺮار را ﻧﻴﺰ ﺻﺎدر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ.
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ(ص) ﺑﻪ اﻣـﺮ ﺧﺪاوﻧـﺪ، ﺑﻌـﺪ از ﺟﻨـﮓ ﺗﺒﻮک2 ﻣﺴﺠﺪی را ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﺑﺮای اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺧـﻮد ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ، ﻣـﺴﺠﺪ ﺿـﺮار ﺧﻮاﻧﺪ و دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ آن را ﺑﺎ ﺧﺎک ﻳﻜﺴﺎن ﻛﻨﻨﺪ و ﺗﻴﺮﻫﺎی آن را ﺑﺴﻮزاﻧﻨﺪ و آن ﺟﺎ را ﺑﺮای ﻣﺪﺗﻲ زﺑﺎﻟﻪ داﻧﻲ ﻗﺮاردﻫﻨﺪ(ﺳﻴﺮه اﺑﻦ ﻫـﺸﺎم، ج2 ،530). اﻳـﻦ ﺑﻨـﺎی ﺑـﻪ ﻇـﺎﻫﺮ ﻣﻘﺪس در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﭼﻮن ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد دودﺳﺘﮕﻲ ﻣﻴﺎن ﻣـﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎ ﺧﺎک ﻳﻜﺴﺎن ﺷﺪ ( ﻧﻘﻞ ﺑـﻪ ﻣـﻀﻤﻮن از رﺳـﻮﻟﻲ ﻣﺤلاﺗـﻲ ﺳﻴﺪﻫﺎﺷﻢ ، 1387 ، 616).
2-2-10- ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﺗـﺪاوم و ﺗﺤﻜـﻴﻢ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی در ﺷﻬﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻓﻘﺮ و ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻟﻲ در دوران ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ آﻧﭽﻨﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺑـﻮد ﻛـﻪ اﻋـﺮاب ﺟﺎﻫﻠﻲ ﺣﺘﻲ اﺣﻜﺎم دﻳﻦ را ﺑﻪ ﻧﻔـﻊ ﺑﻬـﺮه اﻗﺘـﺼﺎدی ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻣـﻲدادﻧـﺪ. ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮاز ﭼﻨـﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲآﻣﺪ، ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻓﺮﺻـﺖ ﺑﻬـﺮهﺑـﺮداری ﻛـﺮد. اﻋﺮاب ﺟﺎﻫﻠﻲ ﺑﺮای ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻳﺎم ﺣﺞ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻬﺎی ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳـﺎل ﻳـﻚ ﺑﺎر، ﻳﻚﻣﺎه ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎی ﻗﻤﺮی ﻣﻲاﻓﺰودﻧﺪ ﻛﻪ آن را ﻧﺴﻲ ﻣـﻲﮔﻔﺘﻨـﺪ. اﺳـلام ﻧـﺴﻲ را ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻛﺮد و اﻳﻦ ﺗﺤﺮﻳﻢ از ﺟﻬﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻬﻤﻲ ﭘﺪﻳﺪ آورد. ﻣﻬـﻢﺗـﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات، وادار ﻧﻤﻮدن اﻋﺮاب ﺑﺎدﻳﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺑـﻪ ﺷﻬﺮﻧـﺸﻴﻨﻲ ﻳـﺎ اﺧـﺮاج از ﺗﻌـﺮب ﺑـﻪ ﺗﺤﻀﺮ اﺳﺖ. ﺑﺎدﻳﻪ ﻧﺸﻴﻨﺎن و ﻧﻴﺰ ﻗﺒﺎﻳﻞ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻤـﺎم ﻣﻌﻨـﺎ ﺷﻬﺮﻧـﺸﻴﻦ ﺷـﻮﻧﺪ و ﺑﺎزار ﻳﺎ ﺗﺠﺎرت در ﻫﻤﻪ اﻳﺎم ﺳﺎل ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷد (رودﻧﺴﻮن ﻣﺎﻛـﺴﻴﻢ ،ﺑـﻲ ﺗـﺎ،ص 70 ﺑـﻪ ﻧﻘﻞ از ﺷﺎﻛﺮﻧﺪ ﺷﻜﺮاالله و دﻳﮕﺮان ،1386 ،111). آﻧﭽﻪ در اﻳـﻦ ﻣﻴـﺎن از ﺳـﻴﺮه ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟـﻮد و ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﺗﻬﺪﻳـﺪ ﺑـﻪ ﻓﺮﺻـﺖ در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﻋﺮﺻﻪ ﺷﻬﺮی اﺳﺖ.
2-2-11- ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ
ﺗﺪارک ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی ﺑﺮای ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﺷـﻬﺮی و ﺑﻬﻴﻨـﻪﺳـﺎزی ﺣﻴﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﻬﺮی ﻳﻚ ﺿﺮورت اﺳﺖ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ در ﻣﺪﻳﻨـﻪ ﺑـﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی روﺷﻦ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑـﻪ ﺣﻴﺎت ﺧـﻮد اداﻣـﻪ دﻫـﺪ. ﻓﻘـﺪان ﻋـﺪاﻟﺖاﻗﺘـﺼﺎدیﻧﻴـﺰﻣـﻲﺗﻮاﻧـﺪ ﺿـﻤﻦ وارد ﻛـﺮدن آﺳﻴﺐﻫﺎی ﺟﺪی ﺑﻪ ﺑﺎورﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻧﻮﭘﺎی ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ زﻣﻴﻨﻪﺳﺎز ﺗﺸﺪﻳﺪ دﻧﻴـﺎﻃﻠﺒﻲ و ﻓـﺴﺎد ﮔﺮدد. در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺣﻜﻢ ﭘﺮداﺧﺖ زﻛﺎت اﻋلام و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﺷـﺪ (رﻫﺒﺮ ﻋﺒﺎس ﻋﻠﻲ، 1376،358 ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺷﺎﻛﺮﻧﺪ ﺷﻜﺮاالله و دﻳﮕﺮان ،1386 ،117). از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر زﻛﺎت از ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن واﺟﺐ ﮔـﺸﺘﻪ اﺳـﺖ ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ9 آﻳﻪ 60 : إِنََّمَا الصَّدَقَاتُ ِلْلفُقَرَاء وَاْلمَسَاکین وَالْعَالمینَ عَلَیْهَا وَالمُؤلَّفَۀ قُلُوبُهُمْ وَفِی الرَّقّاب وَالْغارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ الله وَابْن السَّبِیلِ فَریِضَّۀً مَّن الله وَ اللهُ عُلیِمُ حَکیمُ – از ﻣﺼﺎرف ﻫﺸﺖ ﮔﺎﻧﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻓﻮق ﻳﻜﻲ وِﻓﻲ ﺳِﺒﻴﻞ ّ اﻟﻠِﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳـﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺠﺘﻬﺪﻳﻦ «ﺳﺒﻴﻞ االله ﻳﻌﻨﻲ ﻛﺎری ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻨﻔﻌـﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ دﻳﻨﻲ دارد، ﻳﺎ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﻞ و اﺻلاح راه ﻛﻪ ﻧﻔﻌﺶ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣـﻲرﺳﺪ و آﻧﭽﻪ ﺑﺮای اﺳلام ﻧﻔﻊ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺮ ﻧﺤﻮ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ»(رﺳـﺎﻟﻪ ﺗﻮﺿـﻴﺢ اﻟﻤـﺴﺎﺋﻞ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ، ﺑﻲ ﺗﺎ، 211، ﻣﺴﺎﻟﻪ 1925 ﺑﺨـﺶ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣـﺼﺮف ذﻛـﺎت).
اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی ﻋﺮﺿﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻈﻴﺮ ذﻛﺎت ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ و ﺗﺤـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﺣﻀﺮت ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻣﻴﺴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و زﻛﺎت ﺑﺨﺸﻲ از ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در ﺷﻬﺮ اﺳلاﻣﻲ ﻣﺪﻳﻨﻪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﻧﻤﻮد.ﻋلاوهﺑﺮاﻳﻦﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺗﻮﺟﻪﺧﺎﺻﻲﺑﻪﻓﻀﺎیﺑﺎزاردر ﺷﻬﺮ ﻣﺪﻳﻨﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
رواﻳﺎتﺑﺴﻴﺎری دارﻳﻢ ﻛﻪدﺧﺎﻟﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮدر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﺎزار در ﻣﺪﻳﻨﻪ را ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ (ﺳﻬﻤﻮدی ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاالله، ﺑﻲﺗﺎ، 747). در رواﻳﺘﻲ دﻳﮕﺮ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ ﺑـﺮ ﺑـﺎزار ﻣﺪﻳﻨـﻪ در ﻣﺮاﺣﻠﻲ ﺷﺨﺼﺎ ﻫﻢ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻜﺎن و ﻫﻢ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻪاﻧﺪ(ﺳـﻨﻦ اﺑـﻦ ﻣﺎﺟﻪ، ﺑﻲ ﺗﺎ،751) (ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از : اﻛﺮﻣـﻲ اﺑﻮاﻟﻔـﻀﻞ،1375 ،74). در رواﻳﺘـﻲ از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ : ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺎ ﻣـﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭼﻴـﺰی وارد ﻛﻨـﺪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻛـﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در راه ﺧﺪا ﺟﻬﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ(ﺣﺪﻳﺚ ﺷﻤﺎره 152، ﻣﻴﺮزاﻳﻲ ﻋﻠـﻲ اﻛﺒـﺮ، 1387،ﻧﻬﺞ اﻟﻔﺼﺎحه 36). ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻛﺮم ﺿﻤﻦ ﻫﺸﺪار و ﭘﺮﻫﻴﺰاز رﺑـﺎﺧﻮاری و ﻛـﻢ ﻓﺮوﺷـﻲ وﮔﺮان ﻓﺮوﺷﻲ1 و اﺣﺘﻜﺎر در ﻓﻀﺎﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺑﺎزار ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﻬﺮﻣﺪﻳﻨﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. اﻳﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮﺗﻮﺟﻪ و اﻫﻤﻴﺖ ﻓﻀﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﭘﻴﺎﻣﺒﺮدر ﺷﻬﺮاﺳلاﻣﻲ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرﺗﻲ ﻛﺎﻓﻲ و ﻣﺪاوم اﺳﺖ.
2-2-12- ﺟﻮانﮔﺮاﻳﻲ در ﺣﻴﻄﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی

از وﻳﮋه ﮔﻴﻬﺎی ﺳﻨﺖ و ﺳﻴﺮه ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺗﻮﺟـﻪ و اﺣﻴـﺎی ﺣﻘـﻮق ﻓـﺮدی و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻮد و ﭼﻮن اﻫﻠﻴﺖ داﻧﺎﻳﻲ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ، درک و درد دﻳﻨـﻲ، ﺗﻌﻬـﺪ و ﺗﺨـﺼﺺ،دراﻳﺖ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮای او اﺻﺎﻟﺖ داﺷﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان در ﺣﻮزه ﻫـﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻣﻴﺪان ﻣﻲ داد و ﻫﻢ آﻧﻬﺎ را در ﻋﺮﺻﻪ ﻫـﺎی ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑـﻪ ﻛـﺎر ﻣـﻲﮔﺮﻓـﺖ (رودﮔـﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد، 1385،140). در واﻗﻊ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺳﺎلاری ﻣـلاک ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ ﺑـﻮد ﻧـﻪﻣـﺴﻦ ﮔﺮاﻳـﻲ و ﺷـﻴﺦ ﮔـﺮوی.ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎرﻫــﺎ از ﺟﻮاﻧـﺎن ﺑـﺮای ﺣﻴﻄـﻪ ﻫـﺎی ﮔﻮﻧــﺎﮔﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﺼﻌﺐ اﺑﻦ ﻋﻤﻴﺮ را ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﺳـﻌﺪ اﺑــﻦ زراره ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﺳــﻔﻴﺮو ﻧﻤﺎﻳﻨــﺪه ﺧــﻮﻳﺶ ﺑــﻪ ﻣﺪﻳﻨــﻪ اﻋــﺰام ﻧﻤــﻮد(ﺳــﺒﺤﺎﻧﻲ ﺟﻌﻔﺮ،1385،400). و ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮت ﭘـﺲ از ﻓـﺘﺢ ﻣﻜـﻪ ﻋﺘـﺎب اﺑـﻦ اﺳـﻴﺪ ﺟﻮان را ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﻣﻜﻪ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺧﻮﻳﺶ و ﻣﻌﺎذ اﺑﻦ ﺟﺒﻞ ﺟﻮان را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪه ﻓﻘﻬﻲ دﻳﻨﻲ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ(ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ،847 و 846) . و ﻳﺎ اﺳﺎﻣﻪ اﺑﻦ زﻳﺪ راﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪه ﺳﭙﺎه اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد.اﺳﺎﻣﻪ در آن روز ﺣﺪود ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺪاﺷـﺖ و ﺑﻠﻜـﻪ ﺑﺮﺧـﻲ ﺳﻦ او را ﻫﻴﺠـﺪه ﺳـﺎل ﻧﻮﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ(رﺳـﻮﻟﻲ ﻣﺤلاﺗـﻲ ﺳـﻴﺪ ﻫﺎﺷـﻢ،1385 ،657). ﻟـﺬا ازﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ واﮔـﺬار اﻣـﻮر ﺑـﻪ ﺟﻮاﻧـﺎن ﺷﺎﻳـﺴﺘﻪ ﻣـﺴﻠﻤﺎن و ﺷﺎﻳـﺴﺘﻪ ﺳﺎلاری در ﺣﻮزه ﺟﻮان ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﻮد.
2-2-13- ﺛﺒﺖ آﻣﺎر و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ:

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮای دﻗﺖ و ﺻﺤﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺛﺒـﺖ و ﺿـﺒﻂ آﻣـﺎر اﻫﺘﻤﺎم ﻓﺮاوان داﺷﺖ. رواﻳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﺣﺬﻳﻔﻪ ﺑﻦ ﻳﻤـﺎن ﻓﺮﻣـﺎن داد ﻛـﻪ آﻣﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺛﺒﺖ ﻛﻨﺪ(ﺷﺮﻳﻒ ﻗﺮﺷﻲ ﺑﺎﻗﺮ، 1387 ،223). آﻧﭽـﻪ ﻣﻬـﻢ اﺳـﺖ اﻳـﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎ آﻣﺎر و واﻗﻌﻴﺎت ﻋﻴﻨﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ شهری خود به بیان راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ واﻗﻌﻴﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﻴﻦ داﺷﺘﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻓـﻖ آﻳﻨـﺪه ﺷـﻬﺮی اﻗﺪام ﻣﻲ ﻧﻤﻮد.
2-2-14- اﻳﺠﺎد روﺣﻴﻪ ﺗﻌﺎون و ﻫﻤﻜـﺎری در ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻧﻴﺮوﻫـﺎی اﻧـﺴﺎﻧﻲ ﺳـﻄﻮح ﺷﻬﺮی ﻣﺪﻳﻨﻪ:
ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻛﺮم (ص) در ﭘـﻲ اﺣﻴـﺎی روﺣﻴـﻪ ﺗﻌـﺎون و ﻫﻤﻜـﺎری در ﺗﻤـﺎم ﺳﻄﻮح ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻮﺑﻨﻴﺎد ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺳﻮره ﻣﺒـﺎرک ﻣﺎﺋﺪه آﻳﻪ 2 ” وَتَعَاونُواْ عَلَی الْبرَّ وَالتَّقْوَی وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَی الإْثمِ وَالْعُدْوَانِ ” ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮانﻳﻚاﺻﻞ ﻛﻠﻲ در ﺗﻤﺎم ﺷﺌﻮﻧﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻧﻴﺰﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﻳـﻦ اﺻـﻞ ﺗﻤـﺎم ﻣـﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻮﻇـﻒ ﺑـﻪ ﺗﻌـﺎون و ﻫﻤﻜـﺎری در ﻛﺎرﻫﺎی ﻧﻴﻚ و ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ از ﻫﻤﻜﺎری و ﺗﻌﺎون در ﻇﻠﻢ و ﻓﺴﺎد و ﮔﻨﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. از اوﻟﻴﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﺒﻲ اﻛﺮم اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻮد ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻫﻤﻜـﺎری و ﺗﻌـﺎون ﺗﻤـﺎم اﻗﺸﺎر ﺷﻬﺮ ﻣﺪﻳﻨﻪ و ﻣﺮﻛﺰﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ و ﺷﻬﺮی ﻣﺪﻳﻨﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣـﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪﻧﺪ، ﺧﻮد ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚﻛﺎرﮔﺮ ﻋـﺎدی ﻛـﺎر ﻣـﻲﻛﺮد… ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ اﻋﻢ از ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ و اﻧﺼﺎر ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ ﻛﺎر ﻣﻲﻛﺮدﻧـﺪ(رﺳـﻮﻟﻲ ﻣﺤلاﺗﻲ،1385 ،269).
در اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺣﻀﺮت رﺳـﻮل اﻛـﺮم ﻫﻤﻮاره ﺳﻌﻲ در ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﻮدهﻫـﺎی ﻣـﺮدم و اﻳﺠـﺎد روﺣﻴـﻪ ﺗﻌـﺎون و ﻫﻤﻜـﺎری در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺮوﻫـﺎی اﻧـﺴﺎﻧﻲ داﺷـﺘﻪاﻧـﺪ. در ﻣـﻮرد ﻣـﺸﻮرﺗﻬﺎی رﺳـﻮل اﻛـﺮم در ﻗﻀﺎﻳﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮﻣﺪﻳﻨﻪ و ﺟﻨﮓﻫﺎ و ﻏﺰوات ﻧﻴﺰدر ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﺸﻮرﺗﻬﺎ ﻧﺒﻲ اﻛـﺮم در ﭘــﻲ اﻳﺠــﺎد روﺣﻴــﻪ ﻫﻤﺒــﺴﺘﮕﻲ و ﺗﻌــﺎون و ﻫﻤﻜــﺎری ﺑــﻮد(ﻋﺮوﺗــﻲ ﻣﻮﻓــﻖ اﻛﺒــﺮ، 1385، 38).

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ﺗﺪاوم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﺳﻨﺖ وﻗﻒ در ﺷﻬﺮ

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *